Luận văn Phân tích và dự báo tràn dầu vùng biển vịnh bắc bộ bằng mô hình số trị ứng dụng số liệu radar biển

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .3

1.1 Giới thiệu về hệ thống radar biển và các ứng dụng .3

1.2 Tổng quan về khu vực vịnh Bắc Bộ và chế độ dòng chảy tại khu vực này

5

1.3 Tổng quan tình hình nghiên cứu về dự báo tràn dầu trên biển.8

CHƯƠNG II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .11

2.1. Hiện trạng các trạm radar và phương pháp phân tích dòng chảy.11

2.2. Cơ sở lý thuyết về mô hình ROMS .15

2.3. Cơ sở lý thuyết về mô hình GNOME dự báo tràn dầu.17

CHƯƠNG III. ĐÁNH GIÁ SỐ LIỆU THU THẬP TỪ RADAR BIỂN VÀ

ỨNG DỤNG NGHIÊN CỨU CHẾ ĐỘ DÒNG CHẢY TẦNG MẶT KHU VỰC

VỊNH BẮC BỘ 21

3.1. Đánh giá, phân tích số liệu thu thập từ radar biển .21

3.1.1. Đánh giá nguồn số liệu thu thập từ các trạm radar biển .21

3.1.2. Đánh giá sai số quan trắc từ radar biển.24

3.2. Ứng dụng số liệu radar biển phân tích trường dòng chảy tầng mặt khu

vực vịnh Bắc Bộ .31

CHƯƠNG IV. PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO THỬ NGHIỆM LAN TRUYỀN

DẦU TRÊN KHU VỰC VỊNH BẮC BỘ .39

4.1. Xác định các nguồn gây ô nhiễm dầu trên biển.39

4.2. Phân tích quỹ đạo lan truyền dầu từ số liệu radar biển .39

4.3. Dự báo lan truyền dầu khi có sự cố .49

4.3.1. Thiết lập miền tính cho khu vực bằng mô hình thủy lực ROMS .49

4.3.2. So sánh giữa số liệu tính toán từ mô hình với số liệu quan trắc từ radar

biển và số liệu thu thập từ các đợt khảo sát .51

4.3.3. Dự báo thử nghiệm tràn dầu từ các nguồn số liệu thu thập.53

4.4. Thiết lập quy trình dự báo trong sự cố tràn dầu trên biển .58

KẾT LUẬN .60

TÀI LIỆU THAM KHẢO .61

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY