Luận văn Phân tích tình hình tài chính công ty TNHH may xuất khẩu Mỹ An

MỤC LỤC  CHÚ THÍCH   LỜI MỞ ĐẦU PHẦN 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNHI. BẢN CHẤT TÀI CHÍNH VÀ Ý NGHĨA CỦA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH .11. Bản chất tài chính doanh nghiệp .1 2. Ý nghĩa của phân tích tình hình tài chính .1 II. NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU CỦA PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH .2 1. Nhiệm vụ của phân tích tình hình tài chính .22. Mục tiêu của phân tích tài chính .2III. TÀI LIỆU, PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH .31. Tài liệu phân tích .32. Phương pháp phân tích .4IV. CÁC CHỈ TIÊU DÙNG TRONG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH .51. Phân tích tình hình vốn và nguồn vốn .52. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh . 103. Phân tích các tỷ số tài chính . 114. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ . 17 PHẦN 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH MAYXUẤT KHẨU MỸ AN CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH XK MỸ ANI. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH . 20II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TÍNH CHẤT HOẠT ĐỘNG . 22III. CƠ CẤU TỔ CHỨC . 24IV. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ . 27 CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH MAY XUẤTKHẨU MỸ ANI. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY. 28 1. Đánh giá khái quát về tài sản và nguồn vốn . 28      2. Phân tích mối quan hệ cân đối giữ tài sản và nguồn vốn . 32 3. Phân tích kết cấu tài sản và nguồn vốn . 35II. PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH . 41 1. Phân tích khái quát sự biến đổi của các khoản mục trong báo cáo . 41 2. Phân tích sự thay đổi về mặt kết cấu . 43III. PHÂN TÍCH CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH. 47 1. TỈ số về khả năng thanh toán.47 2. Tỉ số về cơ cấu tài chính . 49 3. Tỉ số về hoạt động . 50 4. Tỉ số về doanh lợi . 57IV. PHÂN TÍCH BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ . 60 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP- KIẾN NGHỊ NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNHTÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU MỸ ANI. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG PHÁT TRIỂN KINH DOANH . 65II. NGUYÊN NHÂN YẾU KÉM VỀ TÀI CHÍNH . 67II. CÁC GIẢI PHÁP . 69III. KIẾN NGHỊ . 74  KẾT LUẬN PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC

 CHÚ THÍCH

 LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

I. BẢN CHẤT TÀI CHÍNH VÀ Ý NGHĨA CỦA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH .1

1. Bản chất tài chính doanh nghiệp .1

2. Ý nghĩa của phân tích tình hình tài chính .1

II. NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU CỦA PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH .2

1. Nhiệm vụ của phân tích tình hình tài chính .2

2. Mục tiêu của phân tích tài chính .2

III. TÀI LIỆU, PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH .3

1. Tài liệu phân tích .3

2. Phương pháp phân tích .4

IV. CÁC CHỈ TIÊU DÙNG TRONG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH .5

1. Phân tích tình hình vốn và nguồn vốn .5

2. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh . 10

3. Phân tích các tỷ số tài chính . 11

4. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ . 17

PHẦN 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH MAY

XUẤT KHẨU MỸ AN

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH XK MỸ AN

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH . 20

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TÍNH CHẤT HOẠT ĐỘNG . 22

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC . 24

IV. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ . 27

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH MAY XUẤT

KHẨU MỸ AN

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY. 28

1. Đánh giá khái quát về tài sản và nguồn vốn . 28

2. Phân tích mối quan hệ cân đối giữ tài sản và nguồn vốn . 32

3. Phân tích kết cấu tài sản và nguồn vốn . 35

II. PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH . 41

1. Phân tích khái quát sự biến đổi của các khoản mục trong báo cáo . 41

2. Phân tích sự thay đổi về mặt kết cấu . 43

III. PHÂN TÍCH CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH. 47

1. TỈ số về khả năng thanh toán.47

2. Tỉ số về cơ cấu tài chính . 49

3. Tỉ số về hoạt động . 50

4. Tỉ số về doanh lợi . 57

IV. PHÂN TÍCH BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ . 60

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP- KIẾN NGHỊ NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH

TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU MỸ AN

I. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG PHÁT TRIỂN KINH DOANH . 65

II. NGUYÊN NHÂN YẾU KÉM VỀ TÀI CHÍNH . 67

II. CÁC GIẢI PHÁP . 69

III. KIẾN NGHỊ . 74

 KẾT LUẬN

 PHỤ LỤC

 TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY