Luận văn Phân tích tình hình sử dụng vốn và những biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội

MỤC LỤCLời mở đầu 1Chương I: Cơ sở lý luận chung về vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 3I. Những vấn đề cơ bản về vốn sản xuất kinh doanh 31.Khái niệm 32.Vai trò của vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh 33. Phân loại vốn sản xuất kinh doanh 43.1. Vốn cố định 43.2. Vốn lưu động 104. Hình thành vốn sản xuất kinh doanh 144.1 Nguồn vốn tự có của doanh nghiệp 144.2 Nguồn vốn đi vay 154.3 Nguồn vốn huy động thông qua phát hành cổ phiếu 154.4 Nguồn vốn liên doanh, liên kết 154.5 Nguồn vốn trong thanh toán 15II. ý nghĩa và nội dung của việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn 161. Vai trò và tác dụng của báo cáo tài chính 161.1 Vai trò của các báo cáo tài chính 171.2 Tác dụng của báo cáo tài chính 172. Ý nghĩa của việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn 173. Nội dung và phương pháp của việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn 183.1 Khái niệm về hiệu quả 183.2. Phương pháp phân tích 193.3. Nội dung phân tích tình hình sử dụng vốn 20III. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 241. Những nhân tố ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 241.1. Chu kỳ sản xuất kinh doanh 241.2 Kỹ thuật sản xuất 251.3 Đặc điểm về sản phẩm 251.4 Trình độ quản lý, hạch toán nội bộ doanh nghiệp 251.5 Trình độ lao động của doanh nghiệp 261.6 Các chính sách vĩ mô 261.7 Biến động về thì trường đầu vào, đầu ra 262. Những biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 262.1. Lựa chọn phương án kinh doanh, phương án sản phẩm 262.2. Xác định, lựa chọn và sử dụng hợp lý các nguồn vốn 272.3. Tổ chức và quản lý tốt quá trình sản xuất kinh doanh 272.4. Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh 272.5. Tổ chức tốt công tác hoạch toán 28Chương II Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội 29I. Tổng quan về Công ty chiếu sáng và Thiết bị đô thị Hà Nội 291. Lịch sử phát triển của Công ty chiếu sáng và Thiết bị đô thị Hà Nội 292. Khái quát tình hình sản suất kinh doanh của Công ty trong những năm qua ( 2002 - 2005) 313. Đặc điểm sản xuất Kinh doanh của Công ty chiếu sáng và Thiết bị đô thị Hà Nội 314. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của Công ty chiếu sáng và Thiết bị đô thị Hà Nội 344.1 Tổ chức sản xuất và kết cấu sản xuất của Công ty 344.2 Sơ đồ sản xuất 354.3 Đặc điểm công nghệ 354.3 Đặc điểm công nghệ 364.4 Đặc điểm về lao động 36II. Đánh giá khái quát tình hình sử dụng vốn của công ty Chiếu sáng và Thiết bị đô thị Hà Nội 371. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định 371.1 Tài sản cố định và sự biến động 371.2 Nguồn tài trợ cho TSCĐ của công ty 421.3 Khấu hao TSCĐ 441.4 Bảo toàn và phát triển vốn cố định 461.5 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định 472. Phân tích hiệu quả sử dụng Vốn lưu động 502.1 Phân tích chung 522.2 Đánh giá chung tốc độ luân chuyển vốn lưu động 532.3 Cơ cấu vốn lưu động 582.4 Phân tích tình hình tài chính năm 2005 của công ty Chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội 622.5 Tình hình bảo toàn và phát triển vốn lưu động 643. Đánh giá chung hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của công ty năm 2005 653.1 Hiệu quả quản lý và sử dụng vốn 663.2 Những tồn tại trong quản lý và sử dụng vốn 683.3 Nguyên nhân tồn tại 683.4 Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh của công ty trong năm tới 69Chương III Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty Chiếu sáng và thiết bị đô thị hà nội 71I. Đẩy mạnh đổi mới công nghệ, nâng cao công suất máy móc thiết bị 71II. Nâng cao chất lượng công tác định mức tiêu dùng nguyên vật liệu 73III. Giảm vốn lưu động sử dụng bình quân hàng năm 74IV. Bảo toàn vốn lưu động 77V. Cải thiện công tác khấu hao TSCĐ 78VI. Cải tiến cơ cấu vốn phù hợp với quá trình sản xuất kinh doanh của công ty nhằm sử dụng hợp lý và tiết kiệm vốn 78VII. Tăng cường hoạt động Marketing 80Một số kiến nghị với nhà nước 82Kết luận 83Danh mục tài liệu tham khảo 84

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

Chương I: Cơ sở lý luận chung về vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 3

I. Những vấn đề cơ bản về vốn sản xuất kinh doanh 3

1.Khái niệm 3

2.Vai trò của vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh 3

3. Phân loại vốn sản xuất kinh doanh 4

3.1. Vốn cố định 4

3.2. Vốn lưu động 10

4. Hình thành vốn sản xuất kinh doanh 14

4.1 Nguồn vốn tự có của doanh nghiệp 14

4.2 Nguồn vốn đi vay 15

4.3 Nguồn vốn huy động thông qua phát hành cổ phiếu 15

4.4 Nguồn vốn liên doanh, liên kết 15

4.5 Nguồn vốn trong thanh toán 15

II. ý nghĩa và nội dung của việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn 16

1. Vai trò và tác dụng của báo cáo tài chính 16

1.1 Vai trò của các báo cáo tài chính 17

1.2 Tác dụng của báo cáo tài chính 17

2. Ý nghĩa của việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn 17

3. Nội dung và phương pháp của việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn 18

3.1 Khái niệm về hiệu quả 18

3.2. Phương pháp phân tích 19

3.3. Nội dung phân tích tình hình sử dụng vốn 20

III. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 24

1. Những nhân tố ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 24

1.1. Chu kỳ sản xuất kinh doanh 24

1.2 Kỹ thuật sản xuất 25

1.3 Đặc điểm về sản phẩm 25

1.4 Trình độ quản lý, hạch toán nội bộ doanh nghiệp 25

1.5 Trình độ lao động của doanh nghiệp 26

1.6 Các chính sách vĩ mô 26

1.7 Biến động về thì trường đầu vào, đầu ra 26

2. Những biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 26

2.1. Lựa chọn phương án kinh doanh, phương án sản phẩm 26

2.2. Xác định, lựa chọn và sử dụng hợp lý các nguồn vốn 27

2.3. Tổ chức và quản lý tốt quá trình sản xuất kinh doanh 27

2.4. Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh 27

2.5. Tổ chức tốt công tác hoạch toán 28

Chương II Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội 29

I. Tổng quan về Công ty chiếu sáng và Thiết bị đô thị Hà Nội 29

1. Lịch sử phát triển của Công ty chiếu sáng và Thiết bị đô thị Hà Nội 29

2. Khái quát tình hình sản suất kinh doanh của Công ty trong những năm qua ( 2002 - 2005) 31

3. Đặc điểm sản xuất Kinh doanh của Công ty chiếu sáng và Thiết bị đô thị Hà Nội 31

4. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của Công ty chiếu sáng và Thiết bị đô thị Hà Nội 34

4.1 Tổ chức sản xuất và kết cấu sản xuất của Công ty 34

4.2 Sơ đồ sản xuất 35

4.3 Đặc điểm công nghệ 35

4.3 Đặc điểm công nghệ 36

4.4 Đặc điểm về lao động 36

II. Đánh giá khái quát tình hình sử dụng vốn của công ty Chiếu sáng và Thiết bị đô thị Hà Nội 37

1. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định 37

1.1 Tài sản cố định và sự biến động 37

1.2 Nguồn tài trợ cho TSCĐ của công ty 42

1.3 Khấu hao TSCĐ 44

1.4 Bảo toàn và phát triển vốn cố định 46

1.5 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định 47

2. Phân tích hiệu quả sử dụng Vốn lưu động 50

2.1 Phân tích chung 52

2.2 Đánh giá chung tốc độ luân chuyển vốn lưu động 53

2.3 Cơ cấu vốn lưu động 58

2.4 Phân tích tình hình tài chính năm 2005 của công ty Chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội 62

2.5 Tình hình bảo toàn và phát triển vốn lưu động 64

3. Đánh giá chung hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của công ty năm 2005 65

3.1 Hiệu quả quản lý và sử dụng vốn 66

3.2 Những tồn tại trong quản lý và sử dụng vốn 68

3.3 Nguyên nhân tồn tại 68

3.4 Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh của công ty trong năm tới 69

Chương III Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty Chiếu sáng và thiết bị đô thị hà nội 71

I. Đẩy mạnh đổi mới công nghệ, nâng cao công suất máy móc thiết bị 71

II. Nâng cao chất lượng công tác định mức tiêu dùng nguyên vật liệu 73

III. Giảm vốn lưu động sử dụng bình quân hàng năm 74

IV. Bảo toàn vốn lưu động 77

V. Cải thiện công tác khấu hao TSCĐ 78

VI. Cải tiến cơ cấu vốn phù hợp với quá trình sản xuất kinh doanh của công ty nhằm sử dụng hợp lý và tiết kiệm vốn 78

VII. Tăng cường hoạt động Marketing 80

Một số kiến nghị với nhà nước 82

Kết luận 83

Danh mục tài liệu tham khảo 84

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY