Luận văn Phân tích nhu cầu sử dụng vốn cố định tại Công ty Công nghệ phẩm Đà Nẵng

Lời mở đầu 1CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH NHU CẦU SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP I. Ý NGHĨA VÀ NHIỆM VỤ CỦA PHÂN TÍCH NHU CẦU SỬ DỤNG VCĐ 21.1 Ý nghĩa 21.2 Nhiệm vụ 2II. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VCĐ 21.1 TSCĐ của DN và VCĐ của DN 2a. TSCĐ của DN : 2b. VCĐ của DN 21.2 phân loại TSCĐ của DN : 2a. Phân loại TSCĐ theo hình thái biểu hiện 2b. Phân loại TSCĐ theo mục đích 2c. Phân loai TSCĐ theo công dụng kinh tế 3d. Phân loại TSCĐ theo tình hình sử dụng 31.3 VCĐ và các đặc điểm luân chuyển của VCĐ 3a. VCĐ 3b. Các đặc điẻm luân chuyển của VCĐ 3III. KHẤU HAO TSCĐ 31.1 hao mòn TCĐ 3a. hao mòn hữu hình của TSCĐ 3b. hao mòn vô hình 41.2 khấu hao TSCĐ và các phương pháp tính khấu hao TSCĐ 4a. khái niệm 4b. các phương pháp khấu hao TSCĐ trong DN 41.3 lập kế hoạch khấu hao TSCĐ và quản lý sử dụng quỹ khấu hao TSCĐ của DN 6IV. Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng VCĐ của DN 71.1 nội dung quản trị VCĐ 7a. khai thác và tao lập nguồn vốn cố định của DN 7b.bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng VCĐ 7c. phân cấp quản lý VCĐ 71.2 hệ thống chỉ tiêu đánh giá hệ quả sử dụng VCĐ của DN 8CHƯƠNG II : PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VCĐ CỦA CÔNG TY CÔNG NGHỆ PHẨM ĐÀ NẴNGI. ĐỊA ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC BỘ MAY QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY CNP ĐÀ NĂNG 92.1 Qúa trình hình thành , phát triển và chức năng nhiệm vụ tại công ty CNPĐN 9a. Qúa trình hình thành , phát triển 9b. chức năng nhiệm vụ tại công ty CNPĐN 102.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty 112.2.1. Đặc điểm tổ chức mạng lưới của công ty 112.2.2. Đặc điểm mặt hàng kinh doanh 11II. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VCĐ CỦA CÔNG TY 2.1. Trình tự các phương pháp phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn 2.2. Phân tích tình hình sử dụng VCĐ2.3. Phân tích tình hình quản lý và sử dụng VCĐ (TSCĐ) của công ty 18CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC SƯ DỤNG VCĐ TẠI CTCNPĐNI. NHẬN XÉT CHUNG VỀ HOẠT ĐỌNG KD TAI CONG TY 193.1 những thuận lợi và khó khăn 193.1.1. Thuận lợi 193.1.2. Khó khăn 203.2 nhận xét chung về công tác kế toán 20II MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH NHU CẦU SỬ DỤNG VCD TAI CNP 213.1 rút ngắn thời kỳ thu tiền bình quân bằng cách chiết khấu 223.2 quản lý tiết kiệm chi phí 22Lời kết 23

Lời mở đầu 1

CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH NHU CẦU

SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP

I. Ý NGHĨA VÀ NHIỆM VỤ CỦA PHÂN TÍCH NHU CẦU SỬ DỤNG VCĐ 2

1.1 Ý nghĩa 2

1.2 Nhiệm vụ 2

II. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VCĐ 2

1.1 TSCĐ của DN và VCĐ của DN 2

a. TSCĐ của DN : 2

b. VCĐ của DN 2

1.2 phân loại TSCĐ của DN : 2

a. Phân loại TSCĐ theo hình thái biểu hiện 2

b. Phân loại TSCĐ theo mục đích 2

c. Phân loai TSCĐ theo công dụng kinh tế 3

d. Phân loại TSCĐ theo tình hình sử dụng 3

1.3 VCĐ và các đặc điểm luân chuyển của VCĐ 3

a. VCĐ 3

b. Các đặc điẻm luân chuyển của VCĐ 3

III. KHẤU HAO TSCĐ 3

1.1 hao mòn TCĐ 3

a. hao mòn hữu hình của TSCĐ 3

b. hao mòn vô hình 4

1.2 khấu hao TSCĐ và các phương pháp tính khấu hao TSCĐ 4

a. khái niệm 4

b. các phương pháp khấu hao TSCĐ trong DN 4

1.3 lập kế hoạch khấu hao TSCĐ và quản lý sử dụng quỹ khấu hao TSCĐ của

DN 6

IV. Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng VCĐ của DN 7

1.1 nội dung quản trị VCĐ 7

a. khai thác và tao lập nguồn vốn cố định của DN 7

b.bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng VCĐ 7

c. phân cấp quản lý VCĐ 7

1.2 hệ thống chỉ tiêu đánh giá hệ quả sử dụng VCĐ của DN 8

CHƯƠNG II : PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VCĐ CỦA

CÔNG TY CÔNG NGHỆ PHẨM ĐÀ NẴNG

I. ĐỊA ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC BỘ MAY QUẢN

LÝ TẠI CÔNG TY CNP ĐÀ NĂNG 9

2.1 Qúa trình hình thành , phát triển và chức năng nhiệm vụ tại công ty CNPĐN 9

a. Qúa trình hình thành , phát triển 9

b. chức năng nhiệm vụ tại công ty CNPĐN 10

2.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty 11

2.2.1. Đặc điểm tổ chức mạng lưới của công ty 11

2.2.2. Đặc điểm mặt hàng kinh doanh 11

II. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VCĐ CỦA CÔNG TY

2.1. Trình tự các phương pháp phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn

2.2. Phân tích tình hình sử dụng VCĐ

2.3. Phân tích tình hình quản lý và sử dụng VCĐ (TSCĐ) của công ty 18

CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN

CÔNG TÁC SƯ DỤNG VCĐ TẠI CTCNPĐN

I. NHẬN XÉT CHUNG VỀ HOẠT ĐỌNG KD TAI CONG TY 19

3.1 những thuận lợi và khó khăn 19

3.1.1. Thuận lợi 19

3.1.2. Khó khăn 20

3.2 nhận xét chung về công tác kế toán 20

II MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH NHU CẦU SỬ DỤNG VCD TAI CNP 21

3.1 rút ngắn thời kỳ thu tiền bình quân bằng cách chiết khấu 22

3.2 quản lý tiết kiệm chi phí 22

Lời kết 23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY