Luận văn Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty xăng dầu Vĩnh Long

MỤC LỤCCHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU . 11.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU . 21.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU . 21.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 2CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN . 42.1.1. Khái niệm phân tích kết quả hoạt động kinh doanh . 42.1.2. Đối tượng của phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh . 42.1.3. Nhiệm vụ của phân tích kết quả hoạt động kinh doanh . 42.1.4. Đối tượng sử dụng công cụ phân tích hoạt động doanh nghiệp . 42.1.5. Nội dung của phân tích kết quả hoạt động kinh doanh . 42.1.6. Những cơ sở để đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty xăng dầu Vĩnh Long . 52.1.6.1. Tình hình tiêu thụ . 52.1.6.2. Tình hình chi phí . 62.1.6.3. Tình hình lợi nhuận . 72.1.6.4. Một số tỷ số . 82.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 112.2.1. Phương pháp thu thập số liệu . 112.2.2. Phương pháp phân tích số liệu . 112.2.2.1. Phương pháp so sánh . 112.2.2.2. Phương pháp phân tích nhân tố . 12CHƯƠNG 3 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY XĂNG DẦU VĨNH LONG3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY . 143.1.1. Lịch sử hình thành của công ty . 143.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công ty . 153.1.2.1. Chức năng . 153.1.2.2. Nhiệm vụ . 153.1.2.3. Quyền hạn . 163.2. TỔ CHỨC BỘ MÁY CÔNG TY . 163.2.1. Cơ cấu tổ chức . 163.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban và mối quan hệ giữa các phòng ban . 173.2.2.1. Chức năng, nhiệm vụ giữa các phòng ban . 173.2.2.2. Mối quan hệ giữa các phòng ban . 193.2.3. Hệ thống phân phối . 193.3. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2009.20CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU VĨNH LONG4.1. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG 3 NĂM 2006, 2007, 2008 . 214.2. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ TIÊU THỤ MỘT SỐ SẢN PHẨM CHÍNH . 23 4.2.1. Phân tích chung tình hình tiêu thụ của công ty từ năm 2006 – 2008 . 234.2.2. Phân tích thị trường tiêu thụ . 244.2.2.1. Tình hình tiêu thụ theo từng loại sản phẩm . 244.2.2.2. Tình hình tiêu thụ theo phương thức bán hàng . 274.2.3. Phân tích tình hình doanh thu của Công ty . 294.3. PHÂN TÍCH VỀ TÌNH HÌNH CHI PHÍ . 324.3.1. Phân tích chung tình hình chi phí c ủa công ty từ năm 2006 – 2008 . 324.3.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí hoạt động kinh doanh . 354.3.2.1. Phân tích giá vốn hàng bán . 374.3.2.2. Phân tích chi phí bán hàng . 384.3.2.3. Phân tích chi phí quản lý doanh nghiệp . 384.4. PHÂN TÍCH VỀ TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN . 394.4.1. Phân tích tình hình lợi nhuận chung của công ty từ năm 2006 -2008 . 394.4.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình lợi nhuận . 414.5. MỘT SỐ TỶ SỐ TÀI CHÍNH . 444.5.1. Nhóm chỉ tiêu tài chính . 444.5.2. Nhóm chỉ tiêu lợi nhuận . 464.5.3. Nhóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn . 47CHƯƠNG 5 NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TYVÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH5.1. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY . 505.1.1. Thuận lợi . 505.1.1.1. Điểm mạnh . 505.1.1.2. Cơ hội . 505.1.2. Khó khăn . 515.1.2.1. Điểm yếu . 515.1.2.2. Đe dọa . 525.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY . 525.2.1. Về doanh thu . 525.2.2. Về chi phí . 535.2.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn kinh doanh . 54CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ6.1. KẾT LUẬN . 556.2. KIẾN NGHỊ . 55

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU

1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU . 1

1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU . 2

1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU . 2

1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 2

CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP

NGHIÊN CỨU

2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN . 4

2.1.1. Khái niệm phân tích kết quả hoạt động kinh doanh . 4

2.1.2. Đối tượng của phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh . 4

2.1.3. Nhiệm vụ của phân tích kết quả hoạt động kinh doanh . 4

2.1.4. Đối tượng sử dụng công cụ phân tích hoạt động doanh nghiệp . 4

2.1.5. Nội dung của phân tích kết quả hoạt động kinh doanh . 4

2.1.6. Những cơ sở để đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty

xăng dầu Vĩnh Long . 5

2.1.6.1. Tình hình tiêu thụ . 5

2.1.6.2. Tình hình chi phí . 6

2.1.6.3. Tình hình lợi nhuận . 7

2.1.6.4. Một số tỷ số . 8

2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 11

2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu . 11

2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu . 11

2.2.2.1. Phương pháp so sánh . 11

2.2.2.2. Phương pháp phân tích nhân tố . 12

CHƯƠNG 3 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY XĂNG DẦU

VĨNH LONG

3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY . 14

3.1.1. Lịch sử hình thành của công ty . 14

3.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công ty . 15

3.1.2.1. Chức năng . 15

3.1.2.2. Nhiệm vụ . 15

3.1.2.3. Quyền hạn . 16

3.2. TỔ CHỨC BỘ MÁY CÔNG TY . 16

3.2.1. Cơ cấu tổ chức . 16

3.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban và mối quan hệ giữa các phòng ban . 17

3.2.2.1. Chức năng, nhiệm vụ giữa các phòng ban . 17

3.2.2.2. Mối quan hệ giữa các phòng ban . 19

3.2.3. Hệ thống phân phối . 19

3.3. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2009.20

CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU VĨNH LONG

4.1. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY

TRONG 3 NĂM 2006, 2007, 2008 . 21

4.2. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ TIÊU THỤ MỘT SỐ SẢN PHẨM CHÍNH . 23

4.2.1. Phân tích chung tình hình tiêu thụ của công ty từ năm 2006 – 2008 . 23

4.2.2. Phân tích thị trường tiêu thụ . 24

4.2.2.1. Tình hình tiêu thụ theo từng loại sản phẩm . 24

4.2.2.2. Tình hình tiêu thụ theo phương thức bán hàng . 27

4.2.3. Phân tích tình hình doanh thu của Công ty . 29

4.3. PHÂN TÍCH VỀ TÌNH HÌNH CHI PHÍ . 32

4.3.1. Phân tích chung tình hình chi phí c ủa công ty từ năm 2006 – 2008 . 32

4.3.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí hoạt động kinh doanh . 35

4.3.2.1. Phân tích giá vốn hàng bán . 37

4.3.2.2. Phân tích chi phí bán hàng . 38

4.3.2.3. Phân tích chi phí quản lý doanh nghiệp . 38

4.4. PHÂN TÍCH VỀ TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN . 39

4.4.1. Phân tích tình hình lợi nhuận chung của công ty từ năm 2006 -2008 . 39

4.4.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình lợi nhuận . 41

4.5. MỘT SỐ TỶ SỐ TÀI CHÍNH . 44

4.5.1. Nhóm chỉ tiêu tài chính . 44

4.5.2. Nhóm chỉ tiêu lợi nhuận . 46

4.5.3. Nhóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn . 47

CHƯƠNG 5 NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY

VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

5.1. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY . 50

5.1.1. Thuận lợi . 50

5.1.1.1. Điểm mạnh . 50

5.1.1.2. Cơ hội . 50

5.1.2. Khó khăn . 51

5.1.2.1. Điểm yếu . 51

5.1.2.2. Đe dọa . 52

5.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

KINH DOANH CỦA CÔNG TY . 52

5.2.1. Về doanh thu . 52

5.2.2. Về chi phí . 53

5.2.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn kinh doanh . 54

CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

6.1. KẾT LUẬN . 55

6.2. KIẾN NGHỊ . 55

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY