Luận văn Nghiên cứu xác định tổng số và tổng dạng asen trong một số hải sản bằng phương pháp trắc quang

MỤC LỤCMỞ ĐẦU . . . 1CHưƠNG I: TỔNG QUAN . . 31.1.Khái quát về nguyên tố Asen . . 31.1.1.Tính chất lí học của Asen . . 31.1.2. Tính chất hóa học của Asen và các hợp chất . 51.1.2.1. Các phản ứng hóa học của nguyên tố Asen . 51.1.2.2. Tính chất hóa học của các hợp chất của Asen. . 61.2. Ứng dụng của Asen[6] . . 91.2. Các dạng Asen trong môi trường biển: . . 101.2.1. Những dạng Asen trong nước biển và nước mạch bùn biển. . 111.2.2. Các dạng Asen t rong động vật biển . . 121.2.3. Các dạng Asen trong mẫu trầm tích biển . 131.3. Ảnh hưởng của Asen đến sức khỏe [12]. . . 141.3.1. Tác động sinh hóa . . . 141.3.2. Nhiễm độc cấp tính . . 151.3.3. Nhiễm độc mãn tính [12] . . 151.4. Các phương pháp tách chiết và bảo quản mẫu trong phân tích các dạng Asen. . . . 181.4.1. Một số phương pháp xử lý mẫu trước khi phân tích [13,14]. . 191.4.2. Phương pháp chiết và bảo quản các dạng Asen trong các mẫu hải sản [13]. . . . 231.4.3. Ổn định và duy trì những dạng ban đầu của mẫu. . 261.5. Các phương pháp phân tích Asen . . 261.5.1. Phương pháp đo hiện trường với ch ất nhuộm thủy ngân Bromua . . . 261.5.2. Phương pháp phát xạ nguyên tử cảm ứng cộng hưởng plasma (ICP - ASE) . . . 271.5.3. Phương pháp quang phổ hấp tụ nguyên tử kết hợp thiết bị sinh khí Hiđrua ( HVG - ASS) . . . 271.5.4. Phương pháp dùng vi khuẩn phát sáng. . . 281.5.5. Phương pháp phân tích thể tích . . 281.5.6. Phương pháp cực phổ Von - Ampe hòa tan. 281.5.8. Phương pháp trắc quang [4,5,10] . . 29CHưƠNG II. THỰC NGHIỆM VÀ PHưƠNG PHÁP . 332.1. Thiết bị, dụng cụ và hóa chất . . 332.1.1. Thiết bị và dụng cụ . . 332.1.2. Hóa chất . . . 332.1.3. Chuẩn bị hóa chất và dung dịch chuẩn. . 342.2. Phương pháp nghiên cứu: . . 352.2.1.Phương pháp xác định asen : . . 352.2.2. Phương pháp xử lý mẫu: . . 362.3. Đối tượng nghiên cứu: . . 372.4. Nội dung nghiên cứu. . . 372.4.1. Nghiên cứu các điều kiện tối ưu để xác định asen bằng phương pháp đo quang: . . . 372.4.2. Xây dựng qui trình phân tích cho các đối tượng mẫu nghiên cứu. . . . 372.5. Lấy mẫu và bảo quản mẫu. . . 38CHưƠNG III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN . . 393.1. Khảo sát các điều kiện tối ưu cho quá trình tạo hợp chất màu . 393.1.1. Khảo sát phổ hấp thụ của thuốc thử: . . 393.1.2. Khảo sát phổ hấp thụ của hợp chất màu . . 393.1.3. Khảo sát thời gian tối ưu cho việc tạo hợp chất màu. . 413.1.4.Ảnh hưởng của pH đến quá trình khử Asen . 423.1.5. Ảnh hưởng của nồng độ chất khử (KI)tới độ hấp thụ quang(A) cúa Asen . . . 433.1.6. Ảnh hưởng của nồng độ chất khử (Zn)tới độ hấp thụ quang(A) cúa Asen . . . 433.2. Ảnh hưởng của các yếu tố khác tới sự tạo hợp chất màu . 453.2.1.Khảo sát ảnh hưởng của thể tích thuốc thử. . 463.2.2. Khảo sát ảnh hưởng của thể tích mẫu. . . 473.2.3. Khảo sát ảnh hưởng của các chất đến sự tạo hợp chất màu . 493.2.4. Xây dựng đường chuẩn xác định Asen. . . 503.2.5. Giới hạn phát hiện của phương pháp . . 513.3. Qui trình phân tích Asen tổng số. . . 523.3.1 Khảo sát ảnh hưởng của thành phần và nồng độ axit tới quá trình vô cơ hóa mẫu. . . . 523.3.2 Khảo sát hiệu suất của quá trình vô cơ hóa mẫu. . 543.3.3. Quy trình phân tích Asen tổng số. . . 563.3.4. Đánh giá độ chính xác của phương pháp. . 603.4. Phân tích dạng Asen hữu cơ và vô cơ. . . 613.4.1 Quy trình phân tích các dạng Asen từ các mẫu hải sản. . 613.4.2. Kết quả phân tích dạng Asen vô cơ, dạng Asen hữu cơ trong một số mẫu hải sản . . .62 KẾT LUẬN . . . 67TÀI LIỆU THAM KHẢO . . 69

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU . . . 1

CHưƠNG I: TỔNG QUAN . . 3

1.1.Khái quát về nguyên tố Asen . . 3

1.1.1.Tính chất lí học của Asen . . 3

1.1.2. Tính chất hóa học của Asen và các hợp chất . 5

1.1.2.1. Các phản ứng hóa học của nguyên tố Asen . 5

1.1.2.2. Tính chất hóa học của các hợp chất của Asen. . 6

1.2. Ứng dụng của Asen[6] . . 9

1.2. Các dạng Asen trong môi trường biển: . . 10

1.2.1. Những dạng Asen trong nước biển và nước mạch bùn biển. . 11

1.2.2. Các dạng Asen t rong động vật biển . . 12

1.2.3. Các dạng Asen trong mẫu trầm tích biển . 13

1.3. Ảnh hưởng của Asen đến sức khỏe [12]. . . 14

1.3.1. Tác động sinh hóa . . . 14

1.3.2. Nhiễm độc cấp tính . . 15

1.3.3. Nhiễm độc mãn tính [12] . . 15

1.4. Các phương pháp tách chiết và bảo quản mẫu trong phân tích các dạng Asen. . . . 18

1.4.1. Một số phương pháp xử lý mẫu trước khi phân tích [13,14]. . 19

1.4.2. Phương pháp chiết và bảo quản các dạng Asen trong các mẫu hải sản [13]. . . . 23

1.4.3. Ổn định và duy trì những dạng ban đầu của mẫu. . 26

1.5. Các phương pháp phân tích Asen . . 26

1.5.1. Phương pháp đo hiện trường với ch ất nhuộm thủy ngân Bromua . . . 26

1.5.2. Phương pháp phát xạ nguyên tử cảm ứng cộng hưởng plasma

(ICP - ASE) . . . 27

1.5.3. Phương pháp quang phổ hấp tụ nguyên tử kết hợp thiết bị sinh khí Hiđrua ( HVG - ASS) . . . 27

1.5.4. Phương pháp dùng vi khuẩn phát sáng. . . 28

1.5.5. Phương pháp phân tích thể tích . . 28

1.5.6. Phương pháp cực phổ Von - Ampe hòa tan. 28

1.5.8. Phương pháp trắc quang [4,5,10] . . 29

CHưƠNG II. THỰC NGHIỆM VÀ PHưƠNG PHÁP . 33

2.1. Thiết bị, dụng cụ và hóa chất . . 33

2.1.1. Thiết bị và dụng cụ . . 33

2.1.2. Hóa chất . . . 33

2.1.3. Chuẩn bị hóa chất và dung dịch chuẩn. . 34

2.2. Phương pháp nghiên cứu: . . 35

2.2.1.Phương pháp xác định asen : . . 35

2.2.2. Phương pháp xử lý mẫu: . . 36

2.3. Đối tượng nghiên cứu: . . 37

2.4. Nội dung nghiên cứu. . . 37

2.4.1. Nghiên cứu các điều kiện tối ưu để xác định asen bằng phương pháp đo quang: . . . 37

2.4.2. Xây dựng qui trình phân tích cho các đối tượng mẫu nghiên cứu. . . . 37

2.5. Lấy mẫu và bảo quản mẫu. . . 38

CHưƠNG III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN . . 39

3.1. Khảo sát các điều kiện tối ưu cho quá trình tạo hợp chất màu . 39

3.1.1. Khảo sát phổ hấp thụ của thuốc thử: . . 39

3.1.2. Khảo sát phổ hấp thụ của hợp chất màu . . 39

3.1.3. Khảo sát thời gian tối ưu cho việc tạo hợp chất màu. . 41

3.1.4.Ảnh hưởng của pH đến quá trình khử Asen . 42

3.1.5. Ảnh hưởng của nồng độ chất khử (KI)tới độ hấp thụ quang(A) cúa Asen . . . 43

3.1.6. Ảnh hưởng của nồng độ chất khử (Zn)tới độ hấp thụ quang(A) cúa Asen . . . 43

3.2. Ảnh hưởng của các yếu tố khác tới sự tạo hợp chất màu . 45

3.2.1.Khảo sát ảnh hưởng của thể tích thuốc thử. . 46

3.2.2. Khảo sát ảnh hưởng của thể tích mẫu. . . 47

3.2.3. Khảo sát ảnh hưởng của các chất đến sự tạo hợp chất màu . 49

3.2.4. Xây dựng đường chuẩn xác định Asen. . . 50

3.2.5. Giới hạn phát hiện của phương pháp . . 51

3.3. Qui trình phân tích Asen tổng số. . . 52

3.3.1 Khảo sát ảnh hưởng của thành phần và nồng độ axit tới quá

trình vô cơ hóa mẫu. . . . 52

3.3.2 Khảo sát hiệu suất của quá trình vô cơ hóa mẫu. . 54

3.3.3. Quy trình phân tích Asen tổng số. . . 56

3.3.4. Đánh giá độ chính xác của phương pháp. . 60

3.4. Phân tích dạng Asen hữu cơ và vô cơ. . . 61

3.4.1 Quy trình phân tích các dạng Asen từ các mẫu hải sản. . 61

3.4.2. Kết quả phân tích dạng Asen vô cơ, dạng Asen hữu cơ trong một số

mẫu hải sản . . .62

KẾT LUẬN . . . 67

TÀI LIỆU THAM KHẢO . . 69

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY