Luận văn Nghiên cứu xác định dạng crôm trong nước và trầm tích bằng các phương pháp hoá lí hiện đại

MỤC LỤCMỞ ĐẦU . 1CHưƠNG I. TỔNG QUAN . 31.1. Giới thiệu về nguyên tố crôm . 31.1.1.Tính chất vật lí, hóa học của crôm . . . 31.1.2. Công dụng của Crôm . 41.1.3. Ảnh hưởng của crôm . . . . 41.2. Các trạng thái tồn tại của crôm . 61.2.1. Hợp chất Cr(II) . . . . 61.2.2. Hợp chất Cr(III) . . . . 71.2.3. Hợp chất Cr(VI) . . . . 91.3. Sự hình thành crôm trong hệ thống đất và nước . 91.3.1. Crôm trong hệ thống nước . . . 91.3.2. Crôm trong đất và trầm tích . . . 111.4. Các phương pháp xác định crôm . 121.4.1. Các phương pháp phân tích hóa học . . . 121.4.2. Các phương pháp phân tích hóa lí hiện đại . 131.5 Các phương pháp phân tích dạng crôm . 151.5.1. Nguyên tắc của phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử . . 161.5.2. Phương pháp đo quang xác định Cr(VI) . . . 191.6. Khái quát một số đặc điểm tự nhiên và kinh tế - xã hội lưu vực sông Nhuệ -sông Đáy . 201.6.1. Các nguồn thải gây ô nhiễm chủ yếu môi trường nước lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy . . . . . 211.6.2. Hiện trạng chức năng môi trường nước lưu vực sông Nhuệ- sông Đáy . 23CHưƠNG II: THỰC NGHIỆM . 262.1. Đối tượng nghiên cứu . 262.2. Phương pháp nghiên cứu . 262.2.1. Phương pháp xác định crôm tổng số . . . 262.2.2. Phương pháp xác định crôm (VI) . . . 262.2.3. Phương pháp xử lý mẫu để phân tích T - Cr trong trầm tích . . 262.2.4. Phương pháp xử lý mẫu để phân tích Cr(VI) trong trầm tích . . 262.3. Nội dung nghiên cứu . 262.3.1. Xây dựng quy trình phân tích dạng crôm trong mẫu nước . . 262.3.2. Xây dựng quy trình phân tích dạng crôm trong trầm tích . . 27 2.3.3. Lấy mẫu và bảo quản mẫu . . . 282.4. Trang thiết bị và hóa chất phục vụ nghiên cứu . 292.4.1. Trang thiết bị . . . . 292.4.2. Hóa chất . . . . 29CHưƠNG III: KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN . 313.1. Xây dựng quy trình phân tích dạng crôm trong mẫu nước . 313.1.1. Xây dựng quy trình phân tích Cr(VI) . . . 313.1.2. Phân tích hàm lượng crôm tổng trong mẫu nước . . 413.2. Phân tích dạng crôm trong trầm tích . 433.2.1. Phân tích dạng crôm(VI) trong trầm tích . . . 433.2.2. Phân tích hàm lượng crôm tổng số trong trầm tích . . 453.3. Đánh giá phương pháp . 493.4. Phân tích dạng Cr trong mẫu nước và trầm tích . 493.4.1. Vị trí lấy mẫu. . . . 493.4.2. Dạng crôm trong trầm tích . . . 503.4.3. Dạng crôm trong nước . . . . 51KẾT LUẬN . 53TÀI LIỆU THAM KHẢO . 55.

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU . 1

CHưƠNG I. TỔNG QUAN . 3

1.1. Giới thiệu về nguyên tố crôm . 3

1.1.1.Tính chất vật lí, hóa học của crôm . . . 3

1.1.2. Công dụng của Crôm . 4

1.1.3. Ảnh hưởng của crôm . . . . 4

1.2. Các trạng thái tồn tại của crôm . 6

1.2.1. Hợp chất Cr(II) . . . . 6

1.2.2. Hợp chất Cr(III) . . . . 7

1.2.3. Hợp chất Cr(VI) . . . . 9

1.3. Sự hình thành crôm trong hệ thống đất và nước . 9

1.3.1. Crôm trong hệ thống nước . . . 9

1.3.2. Crôm trong đất và trầm tích . . . 11

1.4. Các phương pháp xác định crôm . 12

1.4.1. Các phương pháp phân tích hóa học . . . 12

1.4.2. Các phương pháp phân tích hóa lí hiện đại . 13

1.5 Các phương pháp phân tích dạng crôm . 15

1.5.1. Nguyên tắc của phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử . . 16

1.5.2. Phương pháp đo quang xác định Cr(VI) . . . 19

1.6. Khái quát một số đặc điểm tự nhiên và kinh tế - xã hội lưu vực sông Nhuệ -sông Đáy . 20

1.6.1. Các nguồn thải gây ô nhiễm chủ yếu môi trường nước lưu vực sông Nhuệ - sông

Đáy . . . . . 21

1.6.2. Hiện trạng chức năng môi trường nước lưu vực sông Nhuệ- sông Đáy . 23

CHưƠNG II: THỰC NGHIỆM . 26

2.1. Đối tượng nghiên cứu . 26

2.2. Phương pháp nghiên cứu . 26

2.2.1. Phương pháp xác định crôm tổng số . . . 26

2.2.2. Phương pháp xác định crôm (VI) . . . 26

2.2.3. Phương pháp xử lý mẫu để phân tích T - Cr trong trầm tích . . 26

2.2.4. Phương pháp xử lý mẫu để phân tích Cr(VI) trong trầm tích . . 26

2.3. Nội dung nghiên cứu . 26

2.3.1. Xây dựng quy trình phân tích dạng crôm trong mẫu nước . . 26

2.3.2. Xây dựng quy trình phân tích dạng crôm trong trầm tích . . 27

2.3.3. Lấy mẫu và bảo quản mẫu . . . 28

2.4. Trang thiết bị và hóa chất phục vụ nghiên cứu . 29

2.4.1. Trang thiết bị . . . . 29

2.4.2. Hóa chất . . . . 29

CHưƠNG III: KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN . 31

3.1. Xây dựng quy trình phân tích dạng crôm trong mẫu nước . 31

3.1.1. Xây dựng quy trình phân tích Cr(VI) . . . 31

3.1.2. Phân tích hàm lượng crôm tổng trong mẫu nước . . 41

3.2. Phân tích dạng crôm trong trầm tích . 43

3.2.1. Phân tích dạng crôm(VI) trong trầm tích . . . 43

3.2.2. Phân tích hàm lượng crôm tổng số trong trầm tích . . 45

3.3. Đánh giá phương pháp . 49

3.4. Phân tích dạng Cr trong mẫu nước và trầm tích . 49

3.4.1. Vị trí lấy mẫu. . . . 49

3.4.2. Dạng crôm trong trầm tích . . . 50

3.4.3. Dạng crôm trong nước . . . . 51

KẾT LUẬN . 53

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 55

.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY