Luận văn Nghiên cứu tổng hợp và chuyển hoá dẫn xuất 3 -Axetylcumarin và 3 - Xetycromon đi từ O-hiđroxiaxetophenon

MỤC LỤCTrangMỞ ĐẦU 1Chương I : TỔNG QUAN 1.1 Các phương pháp tổng hợp vòng cumarin 31.1.1 Tổng hợp cumarin theo phương pháp ngưng tụ Perkin 31.1.2 Tổng hợp cumarin theo phương pháp Pesmann 31.1.3 Tổng hợp cumarin theo phương pháp Heck với hệ xúc tác pala đi 61.1.4 Tổng hợp cumarin từ dẫn xuất quinon 61.1.5 Tổng hợp cumarin theo phương pháp điện hoá 71.1.6 Tổng hợp cumarin từ dẫn xuất o - vinylphenolvà đietylmalonat 81.2 Các phương pháp tổng hợp vòng cromon 81.2.1 Tổng hợp cromon từ o- hiđroxi axylbenzen và các este 81.2.2 Tổng hợp cromon từ o- hiđroxi axylbenzen với các anđehit thơm 91.2.3 Tổng hợp cromon từ o- hiđroxiaxylbenzen và các anhiđrit axít 91.2.4 Tổng hợp cromon từ o- hiđroxi axylbenzen và DMF với xúc tác 101.2.5 Tổng hợp cromon từ o- hiđroxi axylbenzen và clorua axít 101.2.6 Tổng hợp cromon theo phương pháp điện hoá 111.3 Sơ lược về các xeton ,- không no. 111.3.1 Các phương pháp tổng hợp xeton ,- không no 111.3.1.1 Phản ứng ngưng tụ các ankyl tri phenyl photphoclorua (R2PPh3Cl) với anđehit pivuric (MeCOCHO)(kiểu phản ứng Vitting)111.3.1.2 Tổng hợp từ sự phân huỳ các  - aminoxeton 111.3.1.3 Tổng hợp bằng phương pháp chưng cất hồi lưu điaxetoancol để loại một phân tử nước121.3.1.4 Sự quang đồng phân hoá của 4 - benzanamino - 3 -metyl - 5 - stiryl isoxazolin131.3.1.5 Tổng hợp các xeton ,- không no từ axit cacboxylic và ankyl vinylliti (RCH = CHli)13 1.3.1.6 Cộng hợp các chất cơ thiếc với dẫn xuất halogen của các xeton ,- không no đơn giản để tạo ra các xeton , - không no mới khó điều chế bằng phương pháp thông thường131.3.1.7 Oxi hoá theo Seagusa 141.3.1.8 Selen oxi hoá xeton 141.3.1.9 Một số phương pháp khác tổng hợp xeton ,- không no. 151.3.1.10 Phản ứng ngưng tụ Claisen - Schmidt 161.3.2 Cấu tạo và các dữ kiện phổ của xeton ,- không no. 201.3.3 Tính chất hoá học của xeton ,- không no 221.3.4 Hoạt tính sinh học và khả năng ứng dụng của các xeton ,- không no. 27Chương II : THỰC NGHIỆM 2.1 Tổng hợp các chất đầu 292.1.1 Tổng hợp phenyl axetat 292.1.2 Tổng hợp o - hiđroxiaxetophenon 292.1.3 Tổng hợp 3 - axetyl - 4 - metylcumarin 302.1.4 Tổng hợp 3 - axetyl - 2 - metylcromon 302.2 Tổng hợp các xeton ,- không no dãy cumarin 312.3 Tổng hợp các xeton ,- không no dãy cromon 322.4 Chuyển hoá một số xeton ,- không no thành một số dẫn xuất chứa vòng pirazolin34Chương III: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Tổng hợp chất đầu : o-hiđoxi axetophenon 363.1.1 Tổng hợp phenyl axetat 363.1.2 Phản ứng chuyển vị Fries của phenylaxetat 363.2 Tổng hợp dẫn xuất 3 axetyl cumarin và 3 - axetylcromon 383.2.1 Phản ứng đóng vòng của o - hiđroxi axetophenon với etyl axetoaxetat383.2.2 Phản ứng đóng vòng của o - hiđroxi axetophenon với anhiđrit 42 axetic3.3 Tổng hợp các xeton ,- không no 433.3.1 Tổng hợp các xeton ,- không no đi từ dãy cumarin 443.3.2 Tổng hợp các xeton ,- không no đi từ dãy cromon 503.4 Dữ kiện phổ và cấu tạo của các xeton ,- không no 523.4.1 Xeton ,- không no đi từ 3- axetyl -4-metyl cumarin 523.4.2 Xeton ,- không no đi từ 3- axetyl -2-metyl cromonn 613.4.3 Thử nghiệm hoạt tính sinh học của các các xeton ,- không no đi từ dãy cumarin653.5 Chuyển hoá các xeton ,- không no dãy cumarin thành hợp chất chứa vòng pirazolin673.5.1 Phương pháp chung tổng hợp chất chứa vòng pirazolin 673.5.2 Xác định cấu tạo của hợp chất chứa vòng pirazolin nhờ các thông số vật lí, giá trị R*f và phổ hồng ngoại67Kết luận 69Tài liệu tham khảo 71Phụ lục

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương I : TỔNG QUAN

1.1 Các phương pháp tổng hợp vòng cumarin 3

1.1.1 Tổng hợp cumarin theo phương pháp ngưng tụ Perkin 3

1.1.2 Tổng hợp cumarin theo phương pháp Pesmann 3

1.1.3 Tổng hợp cumarin theo phương pháp Heck với hệ xúc tác pala đi 6

1.1.4 Tổng hợp cumarin từ dẫn xuất quinon 6

1.1.5 Tổng hợp cumarin theo phương pháp điện hoá 7

1.1.6 Tổng hợp cumarin từ dẫn xuất o - vinylphenolvà đietylmalonat 8

1.2 Các phương pháp tổng hợp vòng cromon 8

1.2.1 Tổng hợp cromon từ o- hiđroxi axylbenzen và các este 8

1.2.2 Tổng hợp cromon từ o- hiđroxi axylbenzen với các anđehit thơm 9

1.2.3 Tổng hợp cromon từ o- hiđroxiaxylbenzen và các anhiđrit axít 9

1.2.4 Tổng hợp cromon từ o- hiđroxi axylbenzen và DMF với xúc tác 10

1.2.5 Tổng hợp cromon từ o- hiđroxi axylbenzen và clorua axít 10

1.2.6 Tổng hợp cromon theo phương pháp điện hoá 11

1.3 Sơ lược về các xeton ,- không no. 11

1.3.1 Các phương pháp tổng hợp xeton ,- không no 11

1.3.1.1 Phản ứng ngưng tụ các ankyl tri phenyl photphoclorua (R2PPh3Cl)

với anđehit pivuric (MeCOCHO)(kiểu phản ứng Vitting)11

1.3.1.2 Tổng hợp từ sự phân huỳ các  - aminoxeton 11

1.3.1.3 Tổng hợp bằng phương pháp chưng cất hồi lưu điaxetoancol để

loại một phân tử nước12

1.3.1.4 Sự quang đồng phân hoá của 4 - benzanamino - 3 -metyl - 5 - stiryl isoxazolin13

1.3.1.5 Tổng hợp các xeton ,- không no từ axit cacboxylic và ankyl vinylliti (RCH = CHli)13

1.3.1.6 Cộng hợp các chất cơ thiếc với dẫn xuất halogen của các xeton ,- không no đơn giản để tạo ra các xeton , - không no mới khó điều chế bằng phương pháp thông thường13

1.3.1.7 Oxi hoá theo Seagusa 14

1.3.1.8 Selen oxi hoá xeton 14

1.3.1.9 Một số phương pháp khác tổng hợp xeton ,- không no. 15

1.3.1.10 Phản ứng ngưng tụ Claisen - Schmidt 16

1.3.2 Cấu tạo và các dữ kiện phổ của xeton ,- không no. 20

1.3.3 Tính chất hoá học của xeton ,- không no 22

1.3.4 Hoạt tính sinh học và khả năng ứng dụng của các xeton ,- không no. 27

Chương II : THỰC NGHIỆM

2.1 Tổng hợp các chất đầu 29

2.1.1 Tổng hợp phenyl axetat 29

2.1.2 Tổng hợp o - hiđroxiaxetophenon 29

2.1.3 Tổng hợp 3 - axetyl - 4 - metylcumarin 30

2.1.4 Tổng hợp 3 - axetyl - 2 - metylcromon 30

2.2 Tổng hợp các xeton ,- không no dãy cumarin 31

2.3 Tổng hợp các xeton ,- không no dãy cromon 32

2.4 Chuyển hoá một số xeton ,- không no thành một số dẫn xuất chứa vòng pirazolin34

Chương III: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1 Tổng hợp chất đầu : o-hiđoxi axetophenon 36

3.1.1 Tổng hợp phenyl axetat 36

3.1.2 Phản ứng chuyển vị Fries của phenylaxetat 36

3.2 Tổng hợp dẫn xuất 3 axetyl cumarin và 3 - axetylcromon 38

3.2.1 Phản ứng đóng vòng của o - hiđroxi axetophenon với etyl axetoaxetat38

3.2.2 Phản ứng đóng vòng của o - hiđroxi axetophenon với anhiđrit 42

axetic

3.3 Tổng hợp các xeton ,- không no 43

3.3.1 Tổng hợp các xeton ,- không no đi từ dãy cumarin 44

3.3.2 Tổng hợp các xeton ,- không no đi từ dãy cromon 50

3.4 Dữ kiện phổ và cấu tạo của các xeton ,- không no 52

3.4.1 Xeton ,- không no đi từ 3- axetyl -4-metyl cumarin 52

3.4.2 Xeton ,- không no đi từ 3- axetyl -2-metyl cromonn 61

3.4.3 Thử nghiệm hoạt tính sinh học của các các xeton ,- không no đi

từ dãy cumarin65

3.5 Chuyển hoá các xeton ,- không no dãy cumarin thành hợp chất

chứa vòng pirazolin67

3.5.1 Phương pháp chung tổng hợp chất chứa vòng pirazolin 67

3.5.2 Xác định cấu tạo của hợp chất chứa vòng pirazolin nhờ các thông

số vật lí, giá trị R*f và phổ hồng ngoại67

Kết luận 69

Tài liệu tham khảo 71

Phụ lục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY