Luận văn Nghiên cứu thiết kế hoán cải máy nâng chạc một hệ xilanh nâng thành máy nâng hai hệ xilanh nâng xếp dỡ hàng trong container

MỤC LỤCLời mở đầu.PHẦN 1QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XẾP DỠ HÀNG HÓA TẠICÔNG TY TNHH LÊLONGChương 1: Giới thiệu Công Ty TNHH LÊLONG. 11.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 21.2. Nhiệm vụ của công tác xếp dỡ tại công ty. 21.3. Đặc điểm điều kiện sản xuất kinh doanh của Công Ty TNHH LÊLONG. 3Chương 2: Quy trình công nghệ xếp dỡ hàng hóa 32.1. Đặc điểm hàng hóa và phân định nhóm hàng. 32.2. Xác định các qui trình xếp dỡ hàng hóa. 52.3. Xác định thao tác của các phương án xếp dỡ. 52.4. Thiết bị và công cụ xếp dỡ. 62.5 Mức độ cơ giới hóa. 62.6. Chỉ tiêu định mức cho từng thao tác. 72.7. Diễn tả qui trình. 72.8. Kỹ thuật chất xếp và bảo quản. 82.9. An toàn lao động. 8 PHẦN 2THIẾT KẾ – HOÁN CẢI XE NÂNG HAI HỆ XILANH TỪ XE NÂNG MỘT HỆ XILANH.Chương 1: Giới thiệu chung xe nâng hai hệ xilanh. 9 1.1. Giới thiệu chung xe nâng một khung động. 9 1.1.1. Kết cấu tổng thể. 9 1.1.2. Mô tả kết cấu. 14 1.1.3. Nguyên lý hoạt động. 15 1.1.4. Thông số kĩ thuật. 16 1.2. Sơ đồ hệ thống truyền động. 17 1.2.1. Cấu tạo. 17 1.2.2. Nguyên tắc hoạt động. 18 1.3. Sơ đồ hệ thống thủy lực 19 1.3.1. Cấu tạo. 19 1.3.2. Nguyên tắc hoạt động. 20Chương 2: Tính toán cơ cấu nâng bàn trượt. 21 2.1. Lực nâng cần thiết khi nâng. 24 2.2. Tính chọn xilanh piston thuỷ lực nâng bàn trượt. 25 2.3. Kiểm tra bền và ổn định. 27Chương 3: Tính toán cơ cấu nâng khung động 28 3.1. Lực nâng cần thiết khi nâng. 33 3.2. Tính chọn xilanh piston thuỷ lực nâng khung động. 34 3.3. Kiểm tra bền và ổn định. 36Chương 4: Tính toán cơ cấu nghiêng khung. 37 4.1. Lực nâng cần thiết khi nâng. 39 4.2. Tính chọn xilanh piston thuỷ lực nghiêng khung. 39 4.3. Kiểm tra bền và ổn định. 41Chương 5: Tính toán kết cấu thép của thiết bị công tác. 42 5.1. Chạc hàng. 42 5.1.1. Tải trọng tính toán. 42 5.1.2. Sơ đồ tính 43 5.2. Bàn trượt. 44 5.2.1. Tải trọng tính toán. 45 5.2.2. Sơ đồ tính. 45 5.2.3. Tính chọn mặt cắt. 46 5.3. Tính toán kiểm tra bền cho khung động 47 5.3.1 . Khung động dưới tác dụng của tải trọng tác dụng có phương vuông góc với mặt phẳng khung. 56 5.3.2. Tính toán khung động theo tải trọng tác dụng trong mặt phẳng khung nâng 56 5.4. Tính toán kiểm tra bền cho khung tĩnh. 56 5.4.1 . Khung tĩnh dưới tác dụng của tải trọng tác dụng có phương vuông góc với mặt phẳng khung. 65 5.4.2. Tính toán khung tĩnh theo tải trọng tác dụng trong mặt phẳng khung nâng. 65 5.5. Tính toán con lăn dẫn hướng. 66 5.6.1. Con lăn chính. 70 5.6.2. Con lăn phụ. 73Chương 6: Kiểm tra ổn định máy nâng. 74 6.1. Trường hợp 1. 77 6.2. Trường hợp 2. 78 6.3. Trường hợp 3. 81 6.4. Trường hợp 4. 83 6.5. Trường hợp 5. 83 6.6. Trường hợp 6. 84PHẦN 3QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ VỎ TẠO CON LĂN Chương 1: Phân tích chức năng làm việc của chi tiết. 85Chương 2: Phân tích chi tiết gia công. 86Chương 3: Chọn dạng phôi và phương pháp chế tạo. 87 3.1. Dạng phôi. 87 3.2. Phương pháp chế tạo phôi. 87 3.3. Lượng dư gia công. 87 3.4. Bản vẽ lồng phôi. 87Chương 4: Chọn tiến trình gia công các bề mặt. 88 4.1. Dánh số các bề mặt gia công. 88 4.2. Trình tự gia công. 89Chương 5: Tiến trình gia công các bề mặt gia công. 90 5.1. Nguyên công 1. 90 5.2. Nguyên công 2. 91 5.3. Nguyên công 3. 92 5.4. Nguyên công 4. 92 5.5. Nguyên công 5. 92 5.6. Nguyên công 6. 93Chương 6: Tính lượng dư gia công. 94 6.1. nguyên công 1. 94 6.2. nguyên công 2. 95 6.3. nguyên công 3. 96 6.4. nguyên công 4. 96 6.5. Nguyên công 5. 97 6.6. Nguyên công 6. 98Chương 7: Tính chế đô cắt. 98 7.1. nguyên công 1. 99 7.2. nguyên công 2. 99 7.3. nguyên công 3. 99 7.4. nguyên công 4. 100 7.5. Nguyên công 5. 101 7.6. Nguyên công 6. 101TÀI LIỆU THAM KHẢO 104

MỤC LỤC

Lời mở đầu.

PHẦN 1

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XẾP DỠ HÀNG HÓA TẠI

CÔNG TY TNHH LÊLONG

Chương 1: Giới thiệu Công Ty TNHH LÊLONG. 1

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 2

1.2. Nhiệm vụ của công tác xếp dỡ tại công ty. 2

1.3. Đặc điểm điều kiện sản xuất kinh doanh của Công Ty

TNHH LÊLONG. 3

Chương 2: Quy trình công nghệ xếp dỡ hàng hóa 3

2.1. Đặc điểm hàng hóa và phân định nhóm hàng. 3

2.2. Xác định các qui trình xếp dỡ hàng hóa. 5

2.3. Xác định thao tác của các phương án xếp dỡ. 5

2.4. Thiết bị và công cụ xếp dỡ. 6

2.5 Mức độ cơ giới hóa. 6

2.6. Chỉ tiêu định mức cho từng thao tác. 7

2.7. Diễn tả qui trình. 7

2.8. Kỹ thuật chất xếp và bảo quản. 8

2.9. An toàn lao động. 8

PHẦN 2

THIẾT KẾ – HOÁN CẢI XE NÂNG HAI HỆ XILANH TỪ XE NÂNG MỘT HỆ XILANH.

Chương 1: Giới thiệu chung xe nâng hai hệ xilanh. 9

1.1. Giới thiệu chung xe nâng một khung động. 9

1.1.1. Kết cấu tổng thể. 9

1.1.2. Mô tả kết cấu. 14

1.1.3. Nguyên lý hoạt động. 15

1.1.4. Thông số kĩ thuật. 16

1.2. Sơ đồ hệ thống truyền động. 17

1.2.1. Cấu tạo. 17

1.2.2. Nguyên tắc hoạt động. 18

1.3. Sơ đồ hệ thống thủy lực 19

1.3.1. Cấu tạo. 19

1.3.2. Nguyên tắc hoạt động. 20

Chương 2: Tính toán cơ cấu nâng bàn trượt. 21

2.1. Lực nâng cần thiết khi nâng. 24

2.2. Tính chọn xilanh piston thuỷ lực nâng bàn trượt. 25

2.3. Kiểm tra bền và ổn định. 27

Chương 3: Tính toán cơ cấu nâng khung động 28

3.1. Lực nâng cần thiết khi nâng. 33

3.2. Tính chọn xilanh piston thuỷ lực nâng khung động. 34

3.3. Kiểm tra bền và ổn định. 36

Chương 4: Tính toán cơ cấu nghiêng khung. 37

4.1. Lực nâng cần thiết khi nâng. 39

4.2. Tính chọn xilanh piston thuỷ lực nghiêng khung. 39

4.3. Kiểm tra bền và ổn định. 41

Chương 5: Tính toán kết cấu thép của thiết bị công tác. 42

5.1. Chạc hàng. 42

5.1.1. Tải trọng tính toán. 42

5.1.2. Sơ đồ tính 43

5.2. Bàn trượt. 44

5.2.1. Tải trọng tính toán. 45

5.2.2. Sơ đồ tính. 45

5.2.3. Tính chọn mặt cắt. 46

5.3. Tính toán kiểm tra bền cho khung động 47

5.3.1 . Khung động dưới tác dụng của tải trọng tác dụng có

phương vuông góc với mặt phẳng khung. 56

5.3.2. Tính toán khung động theo tải trọng tác dụng trong

mặt phẳng khung nâng 56

5.4. Tính toán kiểm tra bền cho khung tĩnh. 56

5.4.1 . Khung tĩnh dưới tác dụng của tải trọng tác dụng có

phương vuông góc với mặt phẳng khung. 65

5.4.2. Tính toán khung tĩnh theo tải trọng tác dụng trong

mặt phẳng khung nâng. 65

5.5. Tính toán con lăn dẫn hướng. 66

5.6.1. Con lăn chính. 70

5.6.2. Con lăn phụ. 73

Chương 6: Kiểm tra ổn định máy nâng. 74

6.1. Trường hợp 1. 77

6.2. Trường hợp 2. 78

6.3. Trường hợp 3. 81

6.4. Trường hợp 4. 83

6.5. Trường hợp 5. 83

6.6. Trường hợp 6. 84

PHẦN 3

QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ VỎ TẠO CON LĂN

Chương 1: Phân tích chức năng làm việc của chi tiết. 85

Chương 2: Phân tích chi tiết gia công. 86

Chương 3: Chọn dạng phôi và phương pháp chế tạo. 87

3.1. Dạng phôi. 87

3.2. Phương pháp chế tạo phôi. 87

3.3. Lượng dư gia công. 87

3.4. Bản vẽ lồng phôi. 87

Chương 4: Chọn tiến trình gia công các bề mặt. 88

4.1. Dánh số các bề mặt gia công. 88

4.2. Trình tự gia công. 89

Chương 5: Tiến trình gia công các bề mặt gia công. 90

5.1. Nguyên công 1. 90

5.2. Nguyên công 2. 91

5.3. Nguyên công 3. 92

5.4. Nguyên công 4. 92

5.5. Nguyên công 5. 92

5.6. Nguyên công 6. 93

Chương 6: Tính lượng dư gia công. 94

6.1. nguyên công 1. 94

6.2. nguyên công 2. 95

6.3. nguyên công 3. 96

6.4. nguyên công 4. 96

6.5. Nguyên công 5. 97

6.6. Nguyên công 6. 98

Chương 7: Tính chế đô cắt. 98

7.1. nguyên công 1. 99

7.2. nguyên công 2. 99

7.3. nguyên công 3. 99

7.4. nguyên công 4. 100

7.5. Nguyên công 5. 101

7.6. Nguyên công 6. 101

TÀI LIỆU THAM KHẢO 104

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY