Luận văn Nghiên cứu thành phần hóa học của lá cây cà phê chè (coffea arabica, rubiacea)

MỤC LỤCTrangLời cam đoan Lời cảm ơn Danh mục chữ viết tắt dùng trong luận văn Danh mục các hình, bảng và sơ đồ MỞ ĐẦU . 1Chương 1. TỔNG QUAN . 31.1. CHI COFFEA VÀ THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA CHÚNG . 31.1.1. Giới thiệu về chi Coffea . 31.1.2. Những nghiên cứu thành phần hoá học. . 31.2. CÂY CÀ PHÊ CHÈ VÀ NHỮNG SỬ DỤNG TRONG Y HỌC. . 5 1.2.1. Mô tả thực vật. 51.2.2. Một số bài thuốc chữa bệnh sỏi thận trong Y học cổ truyền. . 71.3. MỘT SỐ ANCALOIT SỬ DỤNG TRONG Y HỌC . . 91.3.1. Giới thiệu chung về ancalnoit . 91.3.2. Phương pháp phân tích . 101.3.2.1. Phân tích định tính . 101.3.2.1.1. Các phản ứng tạo tủa. 101.3.2.1.2. Các phản tạo màu . 111.3.2.2. Phân tích định lượng . 121.3.2.2.1 Xác định hàm lượng ancaloit bằng phương pháp phân tích trọng lượng . 131.3.2.2.2. Xác định hàm lượng ancaloit bằng phương pháp “không nước”. . 151.3.3. Phương pháp phân lập ancaloit . 151.3.3.1. Chiết tách phân lập ancaloit bằng phương pháp bazơ - dung môi hữu cơ . 151.3.3.2. Chiết tách phân l ập ancaloit b ằng phương pháp axit -nước . 161.3.4. Phân loại các ancaloit quan trọng trong Y dược theo khung cơ bản . 16 1.3.4.1. Ancaloit khung indol . 171.3.4.2. Ancaloit khung pyridin - (pyperidin) . 181.3.4.3. Ancaloit vòng ngưng tụ pyrrolidin-pyperidin (khung tropan) . 201.3.4.4. Ancaloit khung ruban (quinin, quinidin, cinchonin, cinchonidin) . 211.3.4.5. Ancaloit khung benzyl-isoquinolin . 221.3.4.6. Ancaloit khung morphinan . 231.3.4.7. Ergot ancaloit (dẫn xuất axit lysergic) . 231.3.4.8. Ancaloit khung imidazol . 241.3.4.9. Ancaloit strychnin . 251.3.4.10. Ancaloit kháng sinh . 25Chương 2. THỰC NGHIỆM . 302.1. ĐỐI TưỢNG VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 302.1.1. Thu mẫu cây, xác định tên khoa học và phương pháp xử lý mẫu . 302.1.2. Phương pháp ngâm chiết . 312.1.3. Thử hoạt tính sinh học . 312.1.4. Phương pháp phân lập các hợp chất từ dịch chiết . 312.1.5. Phương pháp khảo sát cấu trúc hoá học các chất . 312.2. DỤNG CỤ, HOÁ CHẤT VÀ THIẾT BỊ NGHIÊN CỨU . 322.2.1. Dụng cụ, hoá chất . 322.2.2. Thiết bị nghiên cứu . 332.3. THU NHẬN CÁC DỊCH CHIẾT TỪ LÁ CÂY CÀ PHÊ CHÈ . 332.3.1. Thu nhận các dịch chiết . 332.3.2. Khảo sát định tính các dịch chiết . 352.3.2.1. Phát hiện các hợp chất sterol . 352.3.2.2. Phát hiện các ancaloit . 352.3.2.3. Phát hiện các flavonoid . 362.3.2.4. Phát hiện các cumarin . 362.3.2.5. Định tính các glucosit tim . 362.3.2.6. Định tính các saponin . 37 2.3.3. Thử hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định(antimicrobial activity) . 382.4. PHÂN LẬP VÀ TINH CHẾ CÁC CHẤT . 392.4.1 Cặn dịch chiết n-hexan (Cof H) . 392.4.1.1. Ancol mạch dài E4C (hexatriacontan-1-ol) . 402.4.1.2. -Sitosterol . 402.4.1.3. Stigmast-5,22-dien-3-β-ol . . 412.4.2. Cặn dịch chiết etylaxetat. . 422.4.2.1. Tritecpenoit 31H6 . 422.4.2.2. 3-O--Sitostery - glucopyranosit . 432.4.3. Cặn dịch chiết MeOH . 44Chương 3. THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 453.1. NGUYÊN TẮC CHUNG . 453.2. PHÂN LẬP VÀ NHẬN DẠNG CÁC HỢP CHẤT CÓ TRONG CÁC DỊCH CHIẾT KHÁC NHAU CỦA LÁ CÂY CÀ PHÊ CHÈ. . 453.2.1. Ancol mạch dài E4C(hexatriacontanol) COF.E4C: C36H74O . 463.2.2. Các hợp chất sterol . 463.2.2.1.-Sitosterol . 473.2.2.2. Stigmast-5,22-dien-24R-3-ol . 473.2.2.3. 3-Sitostery-1l-O--D-glucopyranosit . 493.2.2.4. Hợp chất axit lupan - 3β- hydroxi- 12(13)- en- 28- oic (COF18E3- C30H48O3) . 503.2.2.5. Hợp chất cafein (COF.An – C8H10N4O2) . 603.3. HOẠT TÍNH BÀI SỎI THẬN CỦA LÁ CÂY CÀ PHÊ CHÈ . 61KẾT LUẬN . 62DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾNLUẬN VĂN. 63TÀI LIỆU THAM KHẢO . 64PHỤ LỤC. 67

MỤC LỤC

Trang

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Danh mục chữ viết tắt dùng trong luận văn

Danh mục các hình, bảng và sơ đồ

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1. TỔNG QUAN . 3

1.1. CHI COFFEA VÀ THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA CHÚNG . 3

1.1.1. Giới thiệu về chi Coffea . 3

1.1.2. Những nghiên cứu thành phần hoá học. . 3

1.2. CÂY CÀ PHÊ CHÈ VÀ NHỮNG SỬ DỤNG TRONG Y HỌC. . 5

1.2.1. Mô tả thực vật. 5

1.2.2. Một số bài thuốc chữa bệnh sỏi thận trong Y học cổ truyền. . 7

1.3. MỘT SỐ ANCALOIT SỬ DỤNG TRONG Y HỌC . . 9

1.3.1. Giới thiệu chung về ancalnoit . 9

1.3.2. Phương pháp phân tích . 10

1.3.2.1. Phân tích định tính . 10

1.3.2.1.1. Các phản ứng tạo tủa. 10

1.3.2.1.2. Các phản tạo màu . 11

1.3.2.2. Phân tích định lượng . 12

1.3.2.2.1 Xác định hàm lượng ancaloit bằng phương pháp phân tích trọng lượng . 13

1.3.2.2.2. Xác định hàm lượng ancaloit bằng phương pháp “không nước”. . 15

1.3.3. Phương pháp phân lập ancaloit . 15

1.3.3.1. Chiết tách phân lập ancaloit bằng phương pháp bazơ - dung môi hữu cơ . 15

1.3.3.2. Chiết tách phân l ập ancaloit b ằng phương pháp axit -nước . 16

1.3.4. Phân loại các ancaloit quan trọng trong Y dược theo khung cơ bản . 16

1.3.4.1. Ancaloit khung indol . 17

1.3.4.2. Ancaloit khung pyridin - (pyperidin) . 18

1.3.4.3. Ancaloit vòng ngưng tụ pyrrolidin-pyperidin (khung tropan) . 20

1.3.4.4. Ancaloit khung ruban (quinin, quinidin, cinchonin, cinchonidin) . 21

1.3.4.5. Ancaloit khung benzyl-isoquinolin . 22

1.3.4.6. Ancaloit khung morphinan . 23

1.3.4.7. Ergot ancaloit (dẫn xuất axit lysergic) . 23

1.3.4.8. Ancaloit khung imidazol . 24

1.3.4.9. Ancaloit strychnin . 25

1.3.4.10. Ancaloit kháng sinh . 25

Chương 2. THỰC NGHIỆM . 30

2.1. ĐỐI TưỢNG VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 30

2.1.1. Thu mẫu cây, xác định tên khoa học và phương pháp xử lý mẫu . 30

2.1.2. Phương pháp ngâm chiết . 31

2.1.3. Thử hoạt tính sinh học . 31

2.1.4. Phương pháp phân lập các hợp chất từ dịch chiết . 31

2.1.5. Phương pháp khảo sát cấu trúc hoá học các chất . 31

2.2. DỤNG CỤ, HOÁ CHẤT VÀ THIẾT BỊ NGHIÊN CỨU . 32

2.2.1. Dụng cụ, hoá chất . 32

2.2.2. Thiết bị nghiên cứu . 33

2.3. THU NHẬN CÁC DỊCH CHIẾT TỪ LÁ CÂY CÀ PHÊ CHÈ . 33

2.3.1. Thu nhận các dịch chiết . 33

2.3.2. Khảo sát định tính các dịch chiết . 35

2.3.2.1. Phát hiện các hợp chất sterol . 35

2.3.2.2. Phát hiện các ancaloit . 35

2.3.2.3. Phát hiện các flavonoid . 36

2.3.2.4. Phát hiện các cumarin . 36

2.3.2.5. Định tính các glucosit tim . 36

2.3.2.6. Định tính các saponin . 37

2.3.3. Thử hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định(antimicrobial activity) . 38

2.4. PHÂN LẬP VÀ TINH CHẾ CÁC CHẤT . 39

2.4.1 Cặn dịch chiết n-hexan (Cof H) . 39

2.4.1.1. Ancol mạch dài E4C (hexatriacontan-1-ol) . 40

2.4.1.2. -Sitosterol . 40

2.4.1.3. Stigmast-5,22-dien-3-β-ol . . 41

2.4.2. Cặn dịch chiết etylaxetat. . 42

2.4.2.1. Tritecpenoit 31H6 . 42

2.4.2.2. 3-O--Sitostery - glucopyranosit . 43

2.4.3. Cặn dịch chiết MeOH . 44

Chương 3. THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 45

3.1. NGUYÊN TẮC CHUNG . 45

3.2. PHÂN LẬP VÀ NHẬN DẠNG CÁC HỢP CHẤT CÓ TRONG

CÁC DỊCH CHIẾT KHÁC NHAU CỦA LÁ CÂY CÀ PHÊ CHÈ. . 45

3.2.1. Ancol mạch dài E4C(hexatriacontanol) COF.E4C: C36H74O . 46

3.2.2. Các hợp chất sterol . 46

3.2.2.1.-Sitosterol . 47

3.2.2.2. Stigmast-5,22-dien-24R-3-ol . 47

3.2.2.3. 3-Sitostery-1l-O--D-glucopyranosit . 49

3.2.2.4. Hợp chất axit lupan - 3β- hydroxi- 12(13)- en- 28- oic (COF18E3- C30H48O3) . 50

3.2.2.5. Hợp chất cafein (COF.An – C8H10N4O2) . 60

3.3. HOẠT TÍNH BÀI SỎI THẬN CỦA LÁ CÂY CÀ PHÊ CHÈ . 61

KẾT LUẬN . 62

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN

LUẬN VĂN. 63

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 64

PHỤ LỤC. 67

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY