Luận văn Nghiên cứu thành phần hóa học của cây bán hạ ba thùy (typhonium trilobatum, araceae)

MỤC LỤCTrangLời cam đoan Lời cảm ơn Danh mục chữ viết tắt dùng trong luận văn Danh mục các hình, bảng và sơ đồMở đầu 1Chương 1 Tổ ng quan 31.1. Khái quát về họ Ráy (Araceae) 31.2. Các hợp chất và ho ạt tính sinh học của c húng có trong họ Ráy (Araceae) 31.2.1. Các axit béo 31.2.2. Các hợp chất neolignan 31.2.3. Các hợp chất terpenoit 61.2.4. Các hợp chất chứa nitơ 81.2.4.1. Các hợp chất ancaloit 81.2.4.2. Các Cerebrozit 1.2.4.2.1. Giới thiệu chung1.2.4.2.2. Các Cerebrozit trong h ọ ráy1.2.4.3. Các hợp chất ch ứa nitơ khác 131.2.5. Các hợp chất gl ycozit 141.2.6. Các hợp trong c hi Typhonium 151.3. Phổ 13C – NMR trong nghiên cứu cấu trúc và thành phần củalipit (axit béo và este của nó)161.3.1. Giới thiệu chung 161.3.2. Ankanoic axit và este 171.3.3. C ác axit béo monoenoic và este 191.3.4. C ác axit béo polye noic và este 221.3.5. C ác axit béo không no và este kh ác 251.3.6. C ác axit xycloprope n và este 261.3.7. C ác axit béo bị oxi hóa và este 271.3.8. Những nguyê n tử C1 3 trong các gốc ac yl và ankyl 281.3.9. Glycerol este 29Chương 2. Phần thực nghiệm 322.1. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 332.1.1. Thu mẫu cây, xác định tên khoa học và phương pháp xử lý mẫu 332.1.2. Phương pháp phân lập các hợp chất từ các dịch c hiết 342.2. Dụng c ụ, hoá chất và thiết bị nghiên cứu 342.2.1. Dụng c ụ và ho á chất 342.2.2. Thiết bị nghiên cứu 35 2.2.3. Phươ ng pháp khảo sát và xác định cấu tr úc ho á học cáchợp chất342.3. Các dịc h chiết từ c ây Bán hạ ba thùy (Typhonium trilobatum) 362.4. Phân lập và tinh chế c ác chất từ cây Bán hạ ba thùy(Typhonium trilobatum) 372.4.1. Dịch c hiết n- hexan (RTtH) 372.4.1.1. Các axit b éo ( RTtH1-RTtH5) 372.4.1.2. Stigmast-5,22-dien- 3- -ol (RTt H6) 382.4.1.3 . -Sitosterol (R TtH7) 392.4.2. Dịch c hiết etylaxetat (RT t E) 392.4.2.1. Hợp chất terpen-glucozit (R TtE1 ) 402.4.2.2. 3-O- -D-glucopyranosyl- stigmasterol (RTtE2 ) 402.4.2.3. Typhotrilo zit A (R TtE3) 41Chương 3. Thảo luận kết quả ng hiên cứu 443.1. Nguyên tắc c hung 443.2. Phân lập và nhận dạng các hợp chất có trong các dịch c hiếtkhác nhau c ủa cây Bán hạ ba thùy ( Typhonium trilobatum) 443.2.1. Axit cacbo xylic 453.2.2. Các hợp c hất sterol 453.2.2.1. Stigmast-5,22-dien- 24R-3 -ol (RTt H6) 453.2.2.2. -sitosterol hay 24R-stigmast-5- en-3- - ol (RTt H7) 473.2.2.3. 3-O- -D-glucopyranosyl- stigmasterol (RTtE2 ) 473.2.3. Hợp chất terpe n-glucozit (R Tt E1) 483.2.3. Hợp chất typho trilozit A (R Tt E3) 48Kết luận 60Danh mục các công trình đ ã công bố liên quan đến luận văn 61Tài liệu tham khảo 62Phụ lục

MỤC LỤC

Trang

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Danh mục chữ viết tắt dùng trong luận văn

Danh mục các hình, bảng và sơ đồ

Mở đầu 1

Chương 1 Tổ ng quan 3

1.1. Khái quát về họ Ráy (Araceae) 3

1.2. Các hợp chất và ho ạt tính sinh học của c húng có trong họ

Ráy (Araceae) 3

1.2.1. Các axit béo 3

1.2.2. Các hợp chất neolignan 3

1.2.3. Các hợp chất terpenoit 6

1.2.4. Các hợp chất chứa nitơ 8

1.2.4.1. Các hợp chất ancaloit 8

1.2.4.2. Các Cerebrozit

1.2.4.2.1. Giới thiệu chung

1.2.4.2.2. Các Cerebrozit trong h ọ ráy

1.2.4.3. Các hợp chất ch ứa nitơ khác 13

1.2.5. Các hợp chất gl ycozit 14

1.2.6. Các hợp trong c hi Typhonium 15

1.3. Phổ 13C – NMR trong nghiên cứu cấu trúc và thành phần của

lipit (axit béo và este của nó)16

1.3.1. Giới thiệu chung 16

1.3.2. Ankanoic axit và este 17

1.3.3. C ác axit béo monoenoic và este 19

1.3.4. C ác axit béo polye noic và este 22

1.3.5. C ác axit béo không no và este kh ác 25

1.3.6. C ác axit xycloprope n và este 26

1.3.7. C ác axit béo bị oxi hóa và este 27

1.3.8. Những nguyê n tử C1 3 trong các gốc ac yl và ankyl 28

1.3.9. Glycerol este 29

Chương 2. Phần thực nghiệm 32

2.1. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 33

2.1.1. Thu mẫu cây, xác định tên khoa học và phương pháp xử lý mẫu 33

2.1.2. Phương pháp phân lập các hợp chất từ các dịch c hiết 34

2.2. Dụng c ụ, hoá chất và thiết bị nghiên cứu 34

2.2.1. Dụng c ụ và ho á chất 34

2.2.2. Thiết bị nghiên cứu 35

2.2.3. Phươ ng pháp khảo sát và xác định cấu tr úc ho á học cáchợp chất34

2.3. Các dịc h chiết từ c ây Bán hạ ba thùy (Typhonium trilobatum) 36

2.4. Phân lập và tinh chế c ác chất từ cây Bán hạ ba thùy

(Typhonium trilobatum) 37

2.4.1. Dịch c hiết n- hexan (RTtH) 37

2.4.1.1. Các axit b éo ( RTtH1-RTtH5) 37

2.4.1.2. Stigmast-5,22-dien- 3- -ol (RTt H6) 38

2.4.1.3 . -Sitosterol (R TtH7) 39

2.4.2. Dịch c hiết etylaxetat (RT t E) 39

2.4.2.1. Hợp chất terpen-glucozit (R TtE1 ) 40

2.4.2.2. 3-O- -D-glucopyranosyl- stigmasterol (RTtE2 ) 40

2.4.2.3. Typhotrilo zit A (R TtE3) 41

Chương 3. Thảo luận kết quả ng hiên cứu 44

3.1. Nguyên tắc c hung 44

3.2. Phân lập và nhận dạng các hợp chất có trong các dịch c hiết

khác nhau c ủa cây Bán hạ ba thùy ( Typhonium trilobatum) 44

3.2.1. Axit cacbo xylic 45

3.2.2. Các hợp c hất sterol 45

3.2.2.1. Stigmast-5,22-dien- 24R-3 -ol (RTt H6) 45

3.2.2.2. -sitosterol hay 24R-stigmast-5- en-3- - ol (RTt H7) 47

3.2.2.3. 3-O- -D-glucopyranosyl- stigmasterol (RTtE2 ) 47

3.2.3. Hợp chất terpe n-glucozit (R Tt E1) 48

3.2.3. Hợp chất typho trilozit A (R Tt E3) 48

Kết luận 60

Danh mục các công trình đ ã công bố liên quan đến luận văn 61

Tài liệu tham khảo 62

Phụ lục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY