Luận văn Nghiên cứu thành phần hoá học cây xuyên tâm thảo (canscora lucidissima) họ long đởm (gentianaceae) ở Cao Bằng

MỤC LỤCTrangMỞ ĐẦU . 1CHưƠNG I: TỔNG QUAN CÁC THỰC VẬT CHI CANSCORA VÀ THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA NÓ . 31.1. Khái quát vÒ các thực vật chi Canscora . 31.2. Đặc điểm sinh trưởng và phát triển của cây xuyên tâm thảo (Canscora lucidissima Hand- Mazz) . 41.3. Những nghiên cứu hoá thực vật chi canscora . 51.3.1. Các hợp chất có khung flavonoit . 61.3.2. Các hợp chất khung steroit . 6I.3.3. Các hợp chất có khung triterpenoit . 81.3.4. Các hợp chất khung xanthon . 91.3.5. Một số hợp chất khác . 141.4. Nghiên cứu hoá thực vật loài Canscora lucidissima . 151.5. Tình hình nghiên cứu ứng dụng các thực vật c hi Canscora . 161.6. Những nghiên cứu và ứng dụng cây xuyên tâm thảo trong nước . 18CHưƠNG 2: PHẦN THỰC NGHIỆM . 192.1. Đối tượng nghiên cứu . 192.1.1.Thu mẫu cây, xác định tên khoa học và phương pháp xử lý mẫu. 192.1.2. Phương pháp phân lập các hợp chất từ các dịch chiết cây xuyên tâm thảo . 202.1.3. Phương pháp khảo sát và xác định cấu trúc hoá học các hợp chất 202.2. Dụng cụ, hoá chất và thiết bị nghiên cứu . 212.2.1. Dụng cụ, hoá chất . 212.2.2. Thiết bị nghiên cứu . 222.3.1. Thu nhận các dịch chiết . 222.3.2. Khảo sát định tính các dịch chiết . 24 2.3.3. Thử hoạt tính sinh học . 272.4. Phân lập và tinh chế các chất . 292.4.1. Cặn dịch chiết n-hexan của cây xuyên tâm thảo (C. H) . 302.4.2. Cặn chiết etylaxetat (CE) . 32CHưƠNG 3: THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 343.1. Nguyên tắc chung . 343.2. Phân tích định tính và phát hiện các nhóm chất trong các dịch chiết khác nhau . 343.3. Phân lập và nhận dạng các chất có trong các dịch chiết khác nhau của cây xuyên tâm thảo . 353.3.1. Ancol no mạch dài nonacosan-1-ol (CH.1) . 353.3.2. β-Sitosterol hay stigmast-5-en-3-ol (C29H50O) (CH.2) . 363.3.3. 1-Hiđroxy-3,7,8-trimethoxy xanthon (CH.3) . 383.3.4. 1-Hiđroxy-3,5-đimethoxy xanthon (CH.4) . 473.3.5. 1,7-Đihiđroxy-3-methoxy xanthon (E1) . 523.3.6. 1,7-Đihiđroxy-3,6-đimethoxy xanthon (E2) . 593.4. Thử hoạt tính sinh học . 65KẾT LUẬN . 66PHỤ LỤC. 72

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU . 1

CHưƠNG I: TỔNG QUAN CÁC THỰC VẬT CHI CANSCORA VÀ

THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA NÓ . 3

1.1. Khái quát vÒ các thực vật chi Canscora . 3

1.2. Đặc điểm sinh trưởng và phát triển của cây xuyên tâm thảo (Canscora

lucidissima Hand- Mazz) . 4

1.3. Những nghiên cứu hoá thực vật chi canscora . 5

1.3.1. Các hợp chất có khung flavonoit . 6

1.3.2. Các hợp chất khung steroit . 6

I.3.3. Các hợp chất có khung triterpenoit . 8

1.3.4. Các hợp chất khung xanthon . 9

1.3.5. Một số hợp chất khác . 14

1.4. Nghiên cứu hoá thực vật loài Canscora lucidissima . 15

1.5. Tình hình nghiên cứu ứng dụng các thực vật c hi Canscora . 16

1.6. Những nghiên cứu và ứng dụng cây xuyên tâm thảo trong nước . 18

CHưƠNG 2: PHẦN THỰC NGHIỆM . 19

2.1. Đối tượng nghiên cứu . 19

2.1.1.Thu mẫu cây, xác định tên khoa học và phương pháp xử lý mẫu. 19

2.1.2. Phương pháp phân lập các hợp chất từ các dịch chiết cây xuyên tâm thảo . 20

2.1.3. Phương pháp khảo sát và xác định cấu trúc hoá học các hợp chất 20

2.2. Dụng cụ, hoá chất và thiết bị nghiên cứu . 21

2.2.1. Dụng cụ, hoá chất . 21

2.2.2. Thiết bị nghiên cứu . 22

2.3.1. Thu nhận các dịch chiết . 22

2.3.2. Khảo sát định tính các dịch chiết . 24

2.3.3. Thử hoạt tính sinh học . 27

2.4. Phân lập và tinh chế các chất . 29

2.4.1. Cặn dịch chiết n-hexan của cây xuyên tâm thảo (C. H) . 30

2.4.2. Cặn chiết etylaxetat (CE) . 32

CHưƠNG 3: THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 34

3.1. Nguyên tắc chung . 34

3.2. Phân tích định tính và phát hiện các nhóm chất trong các dịch chiết

khác nhau . 34

3.3. Phân lập và nhận dạng các chất có trong các dịch chiết khác nhau của

cây xuyên tâm thảo . 35

3.3.1. Ancol no mạch dài nonacosan-1-ol (CH.1) . 35

3.3.2. β-Sitosterol hay stigmast-5-en-3-ol (C29H50O) (CH.2) . 36

3.3.3. 1-Hiđroxy-3,7,8-trimethoxy xanthon (CH.3) . 38

3.3.4. 1-Hiđroxy-3,5-đimethoxy xanthon (CH.4) . 47

3.3.5. 1,7-Đihiđroxy-3-methoxy xanthon (E1) . 52

3.3.6. 1,7-Đihiđroxy-3,6-đimethoxy xanthon (E2) . 59

3.4. Thử hoạt tính sinh học . 65

KẾT LUẬN . 66

PHỤ LỤC. 72

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY