Luận văn Nghiên cứu sàng lọc vi rút HIBV, HBCV, HCIV ở người hiến máu tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương năm 2013 – 2014

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC BẢNG.I

DANH MỤC CÁC HÌNH .IV

ĐỒ - SƠ ĐỒ. VV

BẢNG KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT . VIVVI

MỞ ĐẦU . 1

CHưƠNG 1. TỔNG QUAN . 43

1.1. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA HBV, HCV, HIV . 43

1.1.1. Virus gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV). 43

1.1.2. Virus viêm gan C. 98

1.1.3. Virus viêm gan B . 1411

1.2. CÁC KỸ THUẬT SỬ DỤNG TRONG SÀNG LỌC HBV, HCV, HIV. 2016

1.2.1. Các kỹ thuật sàng lọc kháng nguyên HBsAg, KT-HCV, KN-KTHIV . 2016

1.2.2. Các kỹ thuật sinh học phân tử NAT sử dụng trong sàng lọc máu. 251920

1.3. TÌNH HÌNH SÀNG LỌC HBV, HCV, HIV TRÊN THẾ GIỚI VÀ TẠIVIỆT NAM. 272122

1.3.1. Tình hình sàng lọc HIV, HCV, HBV ở người hiến máu trên thế giới. 272122

1.3.2. Tình hình sàng lọc HBV, HCV, HIV ở người hiến máu tại Việt Nam. 352829

CHưƠNG 2. ĐỐI TưỢNG VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 373032

2.1. ĐỐI TưỢNG NGHIÊN CỨU . 373032

2.2. VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU . 373032

2.2.1. Mẫu bệnh phẩm. 373032

2.2.2. Hóa chất xét nghiệm. 3830322.2.3. Trang thiết bị sử dụng trong xét nghiệm. 383133

2.2.4. Dụng cụ sử dụng trong xét nghiệm . 393134

2.3. PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 393134

2.3.1. Phương pháp nghiên cứu. 393134

2.3.2. Các kỹ thuật sử dụng trong nghiên cứu . 393234

2.3.3. Nội dung nghiên cứu . 423437

2.4. XỬ LÝ SỐ LIỆU. 443639

2.5. VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU. 443639

CHưƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN. 463640

3.1. Tỷ Lệ HBSAG, KT-HCV, KN-KT HIV DưƠNG TÍNH ở NHM TạI VIệN

HUYếT HọC – TRUYềN MÁU TRUNG ưƠNG NĂM 2013-2014. 463640

3.2. Tỷ Lệ HBSAG, KT-HCV, KN-KT HIV DưƠNG TÍNH ở NGườI HIếN MÁU

LầN ĐầU VÀ NHắC LạI TạI VIệN HUYếT HọC - TRUYềN MÁU TW NĂM 2013-2014. 574751

3.3. Tỷ Lệ HBSAG, KT-HCV, KN-KT HIV DưƠNG TÍNH ở NGườI HIếN MÁU

LầN ĐầU THEO GIớI TÍNH TạI VIệN HUYếT HọC – TRUYềN MÁU TW NĂM 2013-

2014. 605054

3.4. Tỷ Lệ HBSAG, KT-HCV, KN-KT HIV DưƠNG TÍNH ở NGườI HIếN MÁU

LầN ĐầU LIÊN QUAN ĐếN NGHề NGHIệP CủA NHM. 635357

3.5. Tỷ Lệ HBSAG, KT-HCV, KN-KT HIV DưƠNG TÍNH ở NGườI HIếN MÁU

LầN ĐầU LIÊN QUAN ĐếN TUổI CủA NHM. 685862

3.6. Tỷ Lệ HBSAG, KT-HCV VÀ KN-KT HIV DưƠNG TÍNH THEO SINH PHẩM XÉT

NGHIệM. 726266

3.7. KếT QUả SÀNG LọC NAT TạI VIệN HUYếT HọC – TRUYềN MÁU TRUNGưƠNG . 756569

3.7.1. Kết quả sàng lọc HBV-DNA . 756569

3.7.2. Kết quả sàng lọc HCV-RNA . 817075

3.7.3. Kết quả sàng lọc HIV1,2 - RNA. 837277

KẾT LUẬN. 877479KIẾN NGHỊ. 897681

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 90778

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY