Luận văn Nghiên cứu sản xuất ethanol nhiên liệu từ rơm rạ

MỤC LỤC Chương 1 MỞ ĐẦU.11.1 CÂY LÚA ỞVIỆT NAM .11.2 RƠM RẠ.21.2.1 Nguồn rơm rạ ởViệt Nam.21.2.2 Hiện trạng sửdụng năng lượng từrơm rạ ởViệt Nam .31.3 BIOETHANOL TỪRƠM RẠ.31.4 MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU.4Chương 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU.52.1 NGUYÊN LIỆU LIGNOCELLULOSE .52.1.1 Cấu trúc lignocellulose .52.1.2 Cellulose .62.1.3 Hemicellulose .82.1.4 Lignin .102.1.5 Các chất trích ly.122.1.6 Tro .132.2 QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT ETHANOL TỪRƠM RẠ.132.2.1 Tổng quát.132.2.2 Tiền xửlý.142.2.3 Thủy phân .202.2.4 Lên men .332.2.5 Thủy phân và lên men đồng thời .382.3 SƠLƯỢC VỀBIOFUEL VÀ ETHANOL NHIÊN LIỆU .442.3.1 Biofuel .442.3.2 Ethanol nhiên liệu.45Chương 3 THỰC NGHIỆM .483.1 NGUYÊN LIỆU VÀ HÓA CHẤT .483.1.1 Rơm rạ.483.1.2 Enzyme .483.1.3 Giống nấm men .493.2 CÁC THIẾT BỊSỬDỤNG .493.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP SỬDỤNG .523.3.1 Phương pháp phân tích thành phần xơsợi trong biomass – rơm rạ.523.3.2 Phương pháp đo nồng độglucose và ethanol .563.3.3 Phương pháp xác định độ ẩm của nguyên liệu.63 3.3.4 Phương pháp nuôi cấy và đếm nấm men.643.4 TRÌNH TỰNGHIÊN CỨU.663.4.1 Sơ đồquy trình .673.4.2 Quá trình nổhơi – tiền xửlý rơm rạ.673.4.3 Quá trình thủy phân .683.4.4 Quá trình thủy phân và lên men đồng thời .69Chương 4 KẾT QUẢVÀ BÀN LUẬN .714.1 PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN RƠM RẠ.714.1.1 Thành phần rơm rạtrước nổhơi.714.1.2 Thành phần rơm rạsau nổhơi.724.1.3 So sánh rơm rạtrước và sau nổhơi .724.1.4 Thành phần dịch nổhơi. .744.2 QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN.764.2.1 Thành phần dịch thủy phân .764.2.2 Ảnh hưởng của phần trăm bã rắn .774.2.3 Ảnh hưởng của lượng enzyme cho vào .794.2.4 Ảnh hưởng của pH .844.2.5 Ảnh hưởng của nhiệt độ.874.2.6 Hiệu suất thủy phân , nồng độ đường tạo thành theo thời gian.924.3 QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN VÀ LÊN MEN ĐỒNG THỜI .944.3.1 Thành phần dịch thủy phân và lên men đồng thời .944.3.2 Ảnh hưởng của lượng emzyme cho vào.954.3.3 Ảnh hưởng của mật độnấm men ban đầu .984.3.4 Hiệu suất toàn quá trình theo thời gian .101Chương 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀNGHỊ.1045.1 KẾT LUẬN QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN .1045.2 KẾT LUẬN QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN VÀ LÊN MEN ĐỒNG THỜI.1045.3 SO SÁNH HIỆU SUẤT TOÀN QUÁ TRÌNH CỦA THỦY PHÂN VỚI THỦY PHÂN VÀ LÊN MEN ĐỒNG THỜI .1055.4 ĐỀNGHỊ.105TÀI LIỆU THAM KHẢO.106PHỤLỤC .108

MỤC LỤC

Chương 1 MỞ ĐẦU.1

1.1 CÂY LÚA ỞVIỆT NAM .1

1.2 RƠM RẠ.2

1.2.1 Nguồn rơm rạ ởViệt Nam.2

1.2.2 Hiện trạng sửdụng năng lượng từrơm rạ ởViệt Nam .3

1.3 BIOETHANOL TỪRƠM RẠ.3

1.4 MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU.4

Chương 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU.5

2.1 NGUYÊN LIỆU LIGNOCELLULOSE .5

2.1.1 Cấu trúc lignocellulose .5

2.1.2 Cellulose .6

2.1.3 Hemicellulose .8

2.1.4 Lignin .10

2.1.5 Các chất trích ly.12

2.1.6 Tro .13

2.2 QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT ETHANOL TỪRƠM RẠ.13

2.2.1 Tổng quát.13

2.2.2 Tiền xửlý.14

2.2.3 Thủy phân .20

2.2.4 Lên men .33

2.2.5 Thủy phân và lên men đồng thời .38

2.3 SƠLƯỢC VỀBIOFUEL VÀ ETHANOL NHIÊN LIỆU .44

2.3.1 Biofuel .44

2.3.2 Ethanol nhiên liệu.45

Chương 3 THỰC NGHIỆM .48

3.1 NGUYÊN LIỆU VÀ HÓA CHẤT .48

3.1.1 Rơm rạ.48

3.1.2 Enzyme .48

3.1.3 Giống nấm men .49

3.2 CÁC THIẾT BỊSỬDỤNG .49

3.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP SỬDỤNG .52

3.3.1 Phương pháp phân tích thành phần xơsợi trong biomass – rơm rạ.52

3.3.2 Phương pháp đo nồng độglucose và ethanol .56

3.3.3 Phương pháp xác định độ ẩm của nguyên liệu.63

3.3.4 Phương pháp nuôi cấy và đếm nấm men.64

3.4 TRÌNH TỰNGHIÊN CỨU.66

3.4.1 Sơ đồquy trình .67

3.4.2 Quá trình nổhơi – tiền xửlý rơm rạ.67

3.4.3 Quá trình thủy phân .68

3.4.4 Quá trình thủy phân và lên men đồng thời .69

Chương 4 KẾT QUẢVÀ BÀN LUẬN .71

4.1 PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN RƠM RẠ.71

4.1.1 Thành phần rơm rạtrước nổhơi.71

4.1.2 Thành phần rơm rạsau nổhơi.72

4.1.3 So sánh rơm rạtrước và sau nổhơi .72

4.1.4 Thành phần dịch nổhơi. .74

4.2 QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN.76

4.2.1 Thành phần dịch thủy phân .76

4.2.2 Ảnh hưởng của phần trăm bã rắn .77

4.2.3 Ảnh hưởng của lượng enzyme cho vào .79

4.2.4 Ảnh hưởng của pH .84

4.2.5 Ảnh hưởng của nhiệt độ.87

4.2.6 Hiệu suất thủy phân , nồng độ đường tạo thành theo thời gian.92

4.3 QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN VÀ LÊN MEN ĐỒNG THỜI .94

4.3.1 Thành phần dịch thủy phân và lên men đồng thời .94

4.3.2 Ảnh hưởng của lượng emzyme cho vào.95

4.3.3 Ảnh hưởng của mật độnấm men ban đầu .98

4.3.4 Hiệu suất toàn quá trình theo thời gian .101

Chương 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀNGHỊ.104

5.1 KẾT LUẬN QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN .104

5.2 KẾT LUẬN QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN VÀ LÊN MEN ĐỒNG THỜI.104

5.3 SO SÁNH HIỆU SUẤT TOÀN QUÁ TRÌNH CỦA THỦY PHÂN VỚI THỦY

PHÂN VÀ LÊN MEN ĐỒNG THỜI .105

5.4 ĐỀNGHỊ.105

TÀI LIỆU THAM KHẢO.106

PHỤLỤC .108

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY