Luận văn Nghiên cứu phương pháp phân tích vi lượng iot trong các đối tượng môi trường

MỤC LỤC MỞ ĐẦU . 1Chương I. TỔNG QUAN . 31.1. Giới thiệu về nguyên tố iot . 31.1.1. Trạng thái tự nhiên của nguyên tố Iot [ 1], [1’] . 31.1.2. Một số tính chất vật lý và hóa học của Iot [1] . 41.1.3. Vai trò của Iot đối với sinh hóa người [1],[2] . 61.1.4. Tình trạng thiếu Iot trên thế giới và ở việt nam . 81.2. Các phương pháp tách và làm giàu (sắc ký-chiết) . 101.2.1. Các phương pháp sắc ký . 101.2.1.1. Sắc ký bản mỏng . 111.2.1.2. Sắc ký khí . 121.2.1.3. Sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) . 131.2.2. Phương pháp chiết . 141.3. Một số phương pháp định lượng iot . 181.3.1. Phương pháp chuẩn độ [16] . 1813.2. Phương pháp đo phổ hấp thụ phân tử (Phương pháp UV -VIS) . 181.3.3. Phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử plasma (ICP - AES)và phổ khối plasma (ICP - MS) . 201.3.4. Phương pháp điện hoá . 201.3.4.1. Phương pháp điện cực chọn lọc ion [24] . 201.3.4.3. Phương pháp cực phổ dòng xoay chiều (AC) . 211.3.4.4. Phương pháp Von - ampe hoà tan [25] . 211.3.5. Phương pháp kích hoạt nơtron (NAA) [26] . 221.4. Một số kỹ thuật vô cơ hoá mẫu để xác định iot . 221.4.1. Kỹ thuật vô cơ hoá ướt . 221.4.2. Kỹ thuật vô cơ hoá bằng lò vi sóng [28] . 231.4.3. Kỹ thuật vô cơ hoá khô [28] . 231.5. Kết luận phần tổng quan. 24 Chương 2. THỰC NGHIỆM . 252.1. Dụng cụ và thiết bị . 252.3. Quá trình thực nghiệm . 272.3.1. Giới thiệu về Fucsin bazơ . 272.3.2. Cơ chế tương tác giữa I2với các chất màu bazơ hữu cơ. . 272.3.3. Các thực nghiệm khảo sát . 282.3.3.1. Ảnh hưởng của pH đến sự chiết của Fucsin bazơ bằng các dung môi hữu cơ. . 282.3.3.2. Ảnh hưởng pH của môi trường đến sự hình thành hợp chất liên hợp ion giữa fucsin bazơ và iot. . 282.3.3.3. Khảo sát phổ hấp thụ của hợp chất fucsin bazơ - iot . 292.3.3.4. Khảo sát sự phụ thuộc độ hấp thụ quang A vào lượng dung dịch HCl 2M . 292.3.3.5. Khảo sát sự phụ thuộc lượng dung dịch NaNO2 0,1M . 302.3.3.6. Ảnh hưởng của lượng thuốc thử fucsin bazơ. . 302.3.3.7. Khảo sát sự phụ thuộc độ hấp thụ quang của hợp chất màu theo thời gian. . 31Chương 3. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM VÀ BÀN LUẬN . 323.1. Khảo sát ảnh hưởng của ph đến sự chiết thuốc thử fucsin bazơ bằng các dung môi . 323.2. Khảo sát ảnh hưởng ph của môi trường nước đến sự hình thành hợp chất màu liên hợp giữa fucsin bazơ với iot . 343.3. Phổ hấp thụ của hợp chất màu fucsin bazơ - iot . 353.4. Khảo sát ảnh hưởng của lượng axit hcl lên phản ứng . 363.5. Khảo sát sự phụ thuộc của lượng chất oxi hoá NaNO2 0,1M . 373.6. Ảnh hưởng của lượng thuốc thử . 383.7. Khảo sát sự phụ thuộc độ hấp thụ quang của hợp chất màu theo thời gian . 383.9. Lập đường chuẩn . 39 3.10. Khảo sát ảnh hưởng của một số nguyên tố. . 433.11. Áp dụng những kết quả nghiên cứu được để phân tích một số mẫu môi trường: đất, nước, trứng. . 453.11.1. Phân tích iot trong đất. . 453.11.2. Phân tích iot trong nước. 483.11.3. Phân tích iot trong trứng . 493.12. Các quy trình phân tích iot trong các mẫu môi trường đất, nước, trứng. . 503.12.1. Quy trình phân tích iot trong mẫu đất . 503.12.2. Quy trình phân tích iot trong nước . 513.12.3.Quy trình phân tích iot trong trứng . 51KẾT LUẬN . 60TÀI LIỆU THAM KHẢO . 62

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU . 1

Chương I. TỔNG QUAN . 3

1.1. Giới thiệu về nguyên tố iot . 3

1.1.1. Trạng thái tự nhiên của nguyên tố Iot [ 1], [1’] . 3

1.1.2. Một số tính chất vật lý và hóa học của Iot [1] . 4

1.1.3. Vai trò của Iot đối với sinh hóa người [1],[2] . 6

1.1.4. Tình trạng thiếu Iot trên thế giới và ở việt nam . 8

1.2. Các phương pháp tách và làm giàu (sắc ký-chiết) . 10

1.2.1. Các phương pháp sắc ký . 10

1.2.1.1. Sắc ký bản mỏng . 11

1.2.1.2. Sắc ký khí . 12

1.2.1.3. Sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) . 13

1.2.2. Phương pháp chiết . 14

1.3. Một số phương pháp định lượng iot . 18

1.3.1. Phương pháp chuẩn độ [16] . 18

13.2. Phương pháp đo phổ hấp thụ phân tử (Phương pháp UV -VIS) . 18

1.3.3. Phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử plasma (ICP - AES)

và phổ khối plasma (ICP - MS) . 20

1.3.4. Phương pháp điện hoá . 20

1.3.4.1. Phương pháp điện cực chọn lọc ion [24] . 20

1.3.4.3. Phương pháp cực phổ dòng xoay chiều (AC) . 21

1.3.4.4. Phương pháp Von - ampe hoà tan [25] . 21

1.3.5. Phương pháp kích hoạt nơtron (NAA) [26] . 22

1.4. Một số kỹ thuật vô cơ hoá mẫu để xác định iot . 22

1.4.1. Kỹ thuật vô cơ hoá ướt . 22

1.4.2. Kỹ thuật vô cơ hoá bằng lò vi sóng [28] . 23

1.4.3. Kỹ thuật vô cơ hoá khô [28] . 23

1.5. Kết luận phần tổng quan. 24

Chương 2. THỰC NGHIỆM . 25

2.1. Dụng cụ và thiết bị . 25

2.3. Quá trình thực nghiệm . 27

2.3.1. Giới thiệu về Fucsin bazơ . 27

2.3.2. Cơ chế tương tác giữa I2

với các chất màu bazơ hữu cơ. . 27

2.3.3. Các thực nghiệm khảo sát . 28

2.3.3.1. Ảnh hưởng của pH đến sự chiết của Fucsin bazơ bằng

các dung môi hữu cơ. . 28

2.3.3.2. Ảnh hưởng pH của môi trường đến sự hình thành hợp

chất liên hợp ion giữa fucsin bazơ và iot. . 28

2.3.3.3. Khảo sát phổ hấp thụ của hợp chất fucsin bazơ - iot . 29

2.3.3.4. Khảo sát sự phụ thuộc độ hấp thụ quang A vào lượng dung dịch HCl 2M . 29

2.3.3.5. Khảo sát sự phụ thuộc lượng dung dịch NaNO2 0,1M . 30

2.3.3.6. Ảnh hưởng của lượng thuốc thử fucsin bazơ. . 30

2.3.3.7. Khảo sát sự phụ thuộc độ hấp thụ quang của hợp chất

màu theo thời gian. . 31

Chương 3. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM VÀ BÀN LUẬN . 32

3.1. Khảo sát ảnh hưởng của ph đến sự chiết thuốc thử fucsin bazơ

bằng các dung môi . 32

3.2. Khảo sát ảnh hưởng ph của môi trường nước đến sự hình thành

hợp chất màu liên hợp giữa fucsin bazơ với iot . 34

3.3. Phổ hấp thụ của hợp chất màu fucsin bazơ - iot . 35

3.4. Khảo sát ảnh hưởng của lượng axit hcl lên phản ứng . 36

3.5. Khảo sát sự phụ thuộc của lượng chất oxi hoá NaNO2 0,1M . 37

3.6. Ảnh hưởng của lượng thuốc thử . 38

3.7. Khảo sát sự phụ thuộc độ hấp thụ quang của hợp chất màu theo thời gian . 38

3.9. Lập đường chuẩn . 39

3.10. Khảo sát ảnh hưởng của một số nguyên tố. . 43

3.11. Áp dụng những kết quả nghiên cứu được để phân tích một số

mẫu môi trường: đất, nước, trứng. . 45

3.11.1. Phân tích iot trong đất. . 45

3.11.2. Phân tích iot trong nước. 48

3.11.3. Phân tích iot trong trứng . 49

3.12. Các quy trình phân tích iot trong các mẫu môi trường đất, nước, trứng. . 50

3.12.1. Quy trình phân tích iot trong mẫu đất . 50

3.12.2. Quy trình phân tích iot trong nước . 51

3.12.3.Quy trình phân tích iot trong trứng . 51

KẾT LUẬN . 60

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 62

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY