Luận văn Nghiên cứu nước ép rác bằng phương pháp hoá lý và lọc kị khí

MỤC LỤCMỤC LỤC BẢNG MỤC LỤC HÌNH Chương 1: Chương mở đầu 11.1 Đặt vấn đề 11.2 Mục đích và nội dung luận văn 11.2.1 Mục đích luận văn 11.2.2 Nội dung luận văn 11.2.3 Phương pháp phân tích 21.3 Thời gian thực hiện 21.4 Địa điểm lấy mẫu và thực hiện 2Chương 2: Tổng quan 32.1 Hiện trạng về hệ thống thu gom và vận chuyển rác Tp.Hồ Chí Minh 32.1.1 Các loại chất thải rắn và phương thức thu gom, vận chuyển: 32.2 Thành phần và tính chất nước rác 52.2.1 Thành phần nước rác 52.2.2 Sơ đồ dây chuyền công nghệ đã được ứng dụng 6Chương 3: Tổng quan về các phương pháp nghiên cứu 93.1 Tổng quan về phương pháp keo tụ 93.1.1 Giới thiệu chung 93.1.2 Phương pháp keo tụ 93.1.3 Cơ chế của quá trình keo tụ tạo bông bằng trung hòa điện tích 103.1.4 Động học của quá trình keo tụ 113.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến keo tụ 133.2 Tổng quan về phương pháp khử Amonia 143.2.1 Ảnh hưởng của Amoni trong quá trình kị khí : 143.2.2 Cơ sở lý thuyết 153.2.3 Các phương pháp hoá học thường sử dụng: 153.3 Tổng quan về phương pháp xử lý sinh học kị khí 183.3.1 Khái niệm 183.3.2 Động học phản ứng 193.3.3 Quá trình xử lý kị khí tiếp xúc 233.3.4 Quá trình xử lý kị khí sinh trưởng bám dính 233.3.5 Tổng quan về màng vi sinh vật 24Chương 4: Nội dung và phương pháp nghiên cứu 274.1 Sơ lược về phương pháp luận nghiên cứu 274.2 Xác định thành phần và tính chất nước rác ban đầu 274.3 Thí nghiệm jartest 274.3.1 Mô hình thí nghiệm 284.3.2 Trình tự tiến hành thí nghiệm 284.4 Thí nghiệm sục khí 294.4.1 Mô hình thí nghiệm 294.4.2 Tiến hành thí nghiệm 304.5 Thí nghiệm khuấy kị khí 304.5.1 Mô hình thí nghiệm 304.5.2 Tiến hành thí nghiệm 314.6 Thí nghiệm mô hình lọc kị khí tĩnh 314.6.1 Mô hình thí nghiệm 314.6.2 Tiến hành thí nghiệm 32Chương 5: Kết quả nghiên cứu và bàn luận 335.1 Kết quả nghiên cứu thí nghiệm keo tụ nước rác vào 335.1.1 Kết quả thí nghiệm keo tụ đối với phèn Bách Khoa (phèn bùn) 335.1.2 Kết quả thí nghiệm keo tụ phèn FeCl3 425.1.3 Kết quả thí nghiệm keo tụ đối với phèn FeSO4. 515.1.4 Bàn luận 605.2 Kết quả nghiên cứu thí nghiệm sục khí 625.2.1 Kết quả thí nghiệm 625.2.2 Đánh giá kết quả 645.3 Kết quả nghiên cứu thí nghiệm keo tụ nước rác sau xử lý sinh học. 655.3.1 Kết quả thí nghiệm keo tụ đối với phèn bùn (phèn Bách Khoa) 655.3.2 Kết quả thí nghiệm keo tụ với phèn nhôm (Al2(SO4)3) 685.3.3 Kết quả thí nghiệm keo tụ với phèn FeSO4 725.3.4 Đánh giá kết quả 755.4 Kết quả nghiên cứu bể khuấy kị khí 775.4.1 Nồng độ COD 22000 mg/l 775.4.2 Nồng độ COD 30000 mg/l 785.4.3 Nồng độ COD 33000 mg/l 805.4.4 Nồng độ COD 35000 mg/l 815.4.5 Đánh giá kết quả 825.5 Kết quả nghiên cứu mô hình lọc kị khí tĩnh 845.5.1 Nồng độ COD 2500 mg/l 845.5.2 Nồng độ COD 3500 mg/l 855.5.3 Nồng độ COD 10000 mg/l 885.5.4 Nồng độ COD 15000 mg/l 905.5.5 Đánh giá kết quả 925.5.6 Xác định thông số động học quá trình trong pha Log 93Chương 6: Kết luận và kiến nghị 966.1 Kết luận 966.1.1 Kết quả khảo sát hệ thống thực tế 966.1.2 Kết quả thu được sau khi chạy mô hình 966.2 Hướng phát triển luận văn 976.3 Kiến nghị 97Tài liệu tham khảo 98Phụ lục 99

MỤC LỤC

MỤC LỤC BẢNG

MỤC LỤC HÌNH

Chương 1: Chương mở đầu 1

1.1 Đặt vấn đề 1

1.2 Mục đích và nội dung luận văn 1

1.2.1 Mục đích luận văn 1

1.2.2 Nội dung luận văn 1

1.2.3 Phương pháp phân tích 2

1.3 Thời gian thực hiện 2

1.4 Địa điểm lấy mẫu và thực hiện 2

Chương 2: Tổng quan 3

2.1 Hiện trạng về hệ thống thu gom và vận chuyển rác Tp.Hồ Chí Minh 3

2.1.1 Các loại chất thải rắn và phương thức thu gom, vận chuyển: 3

2.2 Thành phần và tính chất nước rác 5

2.2.1 Thành phần nước rác 5

2.2.2 Sơ đồ dây chuyền công nghệ đã được ứng dụng 6

Chương 3: Tổng quan về các phương pháp nghiên cứu 9

3.1 Tổng quan về phương pháp keo tụ 9

3.1.1 Giới thiệu chung 9

3.1.2 Phương pháp keo tụ 9

3.1.3 Cơ chế của quá trình keo tụ tạo bông bằng trung hòa điện tích 10

3.1.4 Động học của quá trình keo tụ 11

3.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến keo tụ 13

3.2 Tổng quan về phương pháp khử Amonia 14

3.2.1 Ảnh hưởng của Amoni trong quá trình kị khí : 14

3.2.2 Cơ sở lý thuyết 15

3.2.3 Các phương pháp hoá học thường sử dụng: 15

3.3 Tổng quan về phương pháp xử lý sinh học kị khí 18

3.3.1 Khái niệm 18

3.3.2 Động học phản ứng 19

3.3.3 Quá trình xử lý kị khí tiếp xúc 23

3.3.4 Quá trình xử lý kị khí sinh trưởng bám dính 23

3.3.5 Tổng quan về màng vi sinh vật 24

Chương 4: Nội dung và phương pháp nghiên cứu 27

4.1 Sơ lược về phương pháp luận nghiên cứu 27

4.2 Xác định thành phần và tính chất nước rác ban đầu 27

4.3 Thí nghiệm jartest 27

4.3.1 Mô hình thí nghiệm 28

4.3.2 Trình tự tiến hành thí nghiệm 28

4.4 Thí nghiệm sục khí 29

4.4.1 Mô hình thí nghiệm 29

4.4.2 Tiến hành thí nghiệm 30

4.5 Thí nghiệm khuấy kị khí 30

4.5.1 Mô hình thí nghiệm 30

4.5.2 Tiến hành thí nghiệm 31

4.6 Thí nghiệm mô hình lọc kị khí tĩnh 31

4.6.1 Mô hình thí nghiệm 31

4.6.2 Tiến hành thí nghiệm 32

Chương 5: Kết quả nghiên cứu và bàn luận 33

5.1 Kết quả nghiên cứu thí nghiệm keo tụ nước rác vào 33

5.1.1 Kết quả thí nghiệm keo tụ đối với phèn Bách Khoa (phèn bùn) 33

5.1.2 Kết quả thí nghiệm keo tụ phèn FeCl3 42

5.1.3 Kết quả thí nghiệm keo tụ đối với phèn FeSO4. 51

5.1.4 Bàn luận 60

5.2 Kết quả nghiên cứu thí nghiệm sục khí 62

5.2.1 Kết quả thí nghiệm 62

5.2.2 Đánh giá kết quả 64

5.3 Kết quả nghiên cứu thí nghiệm keo tụ nước rác sau xử lý sinh học. 65

5.3.1 Kết quả thí nghiệm keo tụ đối với phèn bùn (phèn Bách Khoa) 65

5.3.2 Kết quả thí nghiệm keo tụ với phèn nhôm (Al2(SO4)3) 68

5.3.3 Kết quả thí nghiệm keo tụ với phèn FeSO4 72

5.3.4 Đánh giá kết quả 75

5.4 Kết quả nghiên cứu bể khuấy kị khí 77

5.4.1 Nồng độ COD 22000 mg/l 77

5.4.2 Nồng độ COD 30000 mg/l 78

5.4.3 Nồng độ COD 33000 mg/l 80

5.4.4 Nồng độ COD 35000 mg/l 81

5.4.5 Đánh giá kết quả 82

5.5 Kết quả nghiên cứu mô hình lọc kị khí tĩnh 84

5.5.1 Nồng độ COD 2500 mg/l 84

5.5.2 Nồng độ COD 3500 mg/l 85

5.5.3 Nồng độ COD 10000 mg/l 88

5.5.4 Nồng độ COD 15000 mg/l 90

5.5.5 Đánh giá kết quả 92

5.5.6 Xác định thông số động học quá trình trong pha Log 93

Chương 6: Kết luận và kiến nghị 96

6.1 Kết luận 96

6.1.1 Kết quả khảo sát hệ thống thực tế 96

6.1.2 Kết quả thu được sau khi chạy mô hình 96

6.2 Hướng phát triển luận văn 97

6.3 Kiến nghị 97

Tài liệu tham khảo 98

Phụ lục 99

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY