Luận văn Nghiên cứu một số cơ sở khoa học nhằm đề xuất các giải pháp kỹ thuật gây trồng rừng ngập mặn cho vùng bãi bồi ven biển huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

MỤC LỤCTrangLời cảm ơn Mục lục biểu . . . Mục lục biểu đồ . Mục lục bản đồ . Mở đầu . . 1Chương I. Tổng quan đề tài . 31.1. Trên thế giới 31.2. Trong nước 8Chương II. Đối tượng, phạm vi, mục tiêu, nội dung và phương pháp nghiên cứu 2.1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 152.1.1. Đối tượng nghiên cứu . 152.1.2. Phạm vi nghiên cứu 152.2. Mục tiêu, nghiên cứu của đề tài . 152.2.1. Mục tiêu chung 152.2.2. Mục tiêu cụ thể 152.3. Nội dung nghiên cứu 152.3.1. Nghiên cứu hiện trạng sử dụng đất rừng ngập mặn 15 2.3.2. Nghiên cứu đặc điểm đất đai dưới rừng ngập mặn ven biển . 152.3.3. Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng (đường kính D00, tán và chiều cao) của cây Trang ở các độ tuổi trên các dạng lập địa khác nhau .162.3.4. Xây dựng tiêu chí và bản đồ lập địa vùng ven biển huyện Kim Sơn 162.3.5. Đề xuất các giải pháp kỹ thuật về gây trồng rừng ngập mặn ở các điều kiện lập địa khác nhau .2.4. Phương pháp nghiên cứu . 162.4.1. Cách tiếp cận của đề tài . 162.4.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể .172.4.2.1. Nghiên cứu hiện trạng sử dụng đất . 172.4.2.2. Nghiên cứu đặc điểm đất đai rừng ngập mặn ven biển 172.4.2.3. Đề xuất các giải pháp kỹ thuật về gây trồng rừng ngập mặn ở các dạng lập địa khác nhau .18Chương III. Đặc điểm điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu 193.1. Đặc điểm tự nhiên . 193.1.1. Vị trí địa lý và đặc điểm địa hình 193.1.1.1. Vị trí địa lý . 193.1.1.2. Địa hình, địa mạo . 193.1.2. Tình hình khí tượng 19 3.1.2.1. Lượng bốc hơi . 193.1.2.2. Gió – bão .203.1.2.3. Nhiệt độ 203.1.2.4. Độ ẩm . 213.1.2.5. Mưa . 213.1.2.6. Chế độ thủy triều . 223.1.2.7. Độ mặn nước biển trung bình trong các năm từ 2003 đến 2008 223.1.3. Tình hình địa chất 233.1.4. Đặc điểm sinh thái một số loài cây ngập mặn rừng phòng hộ Kim Sơn 233.1.4.1. Đặc điểm sinh học cây Bần chua . 233.1.4.2. Đặc điểm sinh học cây Trang . 243.2. Tình hình dân sinh, kinh tế xã hội khu vực nghiên cứu 253.2.1. Tình hình dân số, đất đai .253.2.2. Cơ cấu kinh tế, thu nhập bình quân, mức độ tăng trưởng 253.3. Tình hình cơ sở vật chất, hạ tầng 263.3.1. Về giao thông . 263.3.2. Cơ sở phúc lợi xã hội . 273.3.3. Các công trình khác . 27Chương IV. Kết quả nghiên cứu và thảo luận .28 4.1. Hiện trạng đất ngập mặn ven biển . . 284.2. Một số đặc điểm đất ngập mặn . 324.2.1. Độ thành thục của đất . 324.2.1.1. Độ thành thục của đất và phân bố của rừng . 334.2.1.2. Độ thành thục của đất và sinh trưởng của rừng trồng .354.2.2. Một số tính chất lý hóa học của đất 384.2.2.1. Thành phẩn cấp hạt . 384.2.2.2. Một số chỉ tiêu hóa tính đất . 444.3. Diễn biến một số chỉ tiêu hóa tính đất dưới rừng trồng . 494.3.1. Độ chua của đất . 504.3.2. Chất hữu cơ . 524.3.3. Đạm . 534.4. Xây dựng bản đồ lập địa và đề xuất phương hướng sử dụng đất ngập mặn bãi bồi ven biển huyện Kim Sơn . 544.4.1. Xây dựng bản đồ lập địa . 544.4.1.1. Các yếu tố phân chia lập địa 544.4.1.2. Kết quả xây dựng bản đồ lập địa . 594.4.2. Đề xuất phương hướng sử dụng đất . 644.4.2.1. Lựa chọn cây trồng . 644.4.2.2. Biện pháp kỹ thuật áp dụng . 644.4.2.3. Chăm sóc và bảo vệ rừng trồng 65 Chương V. Kết luận và kiến nghị . 665.1. Kết luận . . 665.1.1. Đặc điểm đất ngập mặn ven biển Kim Sơn . 665.1.2. Xây dựng bản đồ lập địa . . 675.2. Kiến nghị 68Chương VI. Tài liệu tham khảo . 69

MỤC LỤC

Trang

Lời cảm ơn

Mục lục biểu . . .

Mục lục biểu đồ .

Mục lục bản đồ .

Mở đầu . . 1

Chương I. Tổng quan đề tài . 3

1.1. Trên thế giới 3

1.2. Trong nước 8

Chương II. Đối tượng, phạm vi, mục tiêu, nội dung và phương pháp nghiên cứu

2.1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 15

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu . 15

2.1.2. Phạm vi nghiên cứu 15

2.2. Mục tiêu, nghiên cứu của đề tài . 15

2.2.1. Mục tiêu chung 15

2.2.2. Mục tiêu cụ thể 15

2.3. Nội dung nghiên cứu 15

2.3.1. Nghiên cứu hiện trạng sử dụng đất rừng ngập mặn 15

2.3.2. Nghiên cứu đặc điểm đất đai dưới rừng ngập mặn ven biển . 15

2.3.3. Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng (đường kính D00, tán và chiều cao) của cây Trang ở các độ tuổi trên các dạng lập địa khác nhau .16

2.3.4. Xây dựng tiêu chí và bản đồ lập địa vùng ven biển huyện Kim Sơn 16

2.3.5. Đề xuất các giải pháp kỹ thuật về gây trồng rừng ngập mặn ở các điều kiện lập địa khác nhau .

2.4. Phương pháp nghiên cứu . 16

2.4.1. Cách tiếp cận của đề tài . 16

2.4.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể .17

2.4.2.1. Nghiên cứu hiện trạng sử dụng đất . 17

2.4.2.2. Nghiên cứu đặc điểm đất đai rừng ngập mặn ven biển 17

2.4.2.3. Đề xuất các giải pháp kỹ thuật về gây trồng rừng ngập mặn ở các dạng lập địa khác nhau .18

Chương III. Đặc điểm điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu 19

3.1. Đặc điểm tự nhiên . 19

3.1.1. Vị trí địa lý và đặc điểm địa hình 19

3.1.1.1. Vị trí địa lý . 19

3.1.1.2. Địa hình, địa mạo . 19

3.1.2. Tình hình khí tượng 19

3.1.2.1. Lượng bốc hơi . 19

3.1.2.2. Gió – bão .20

3.1.2.3. Nhiệt độ 20

3.1.2.4. Độ ẩm . 21

3.1.2.5. Mưa . 21

3.1.2.6. Chế độ thủy triều . 22

3.1.2.7. Độ mặn nước biển trung bình trong các năm từ 2003 đến 2008 22

3.1.3. Tình hình địa chất 23

3.1.4. Đặc điểm sinh thái một số loài cây ngập mặn rừng phòng hộ Kim Sơn 23

3.1.4.1. Đặc điểm sinh học cây Bần chua . 23

3.1.4.2. Đặc điểm sinh học cây Trang . 24

3.2. Tình hình dân sinh, kinh tế xã hội khu vực nghiên cứu 25

3.2.1. Tình hình dân số, đất đai .25

3.2.2. Cơ cấu kinh tế, thu nhập bình quân, mức độ tăng trưởng 25

3.3. Tình hình cơ sở vật chất, hạ tầng 26

3.3.1. Về giao thông . 26

3.3.2. Cơ sở phúc lợi xã hội . 27

3.3.3. Các công trình khác . 27

Chương IV. Kết quả nghiên cứu và thảo luận .28

4.1. Hiện trạng đất ngập mặn ven biển . . 28

4.2. Một số đặc điểm đất ngập mặn . 32

4.2.1. Độ thành thục của đất . 32

4.2.1.1. Độ thành thục của đất và phân bố của rừng . 33

4.2.1.2. Độ thành thục của đất và sinh trưởng của rừng trồng .35

4.2.2. Một số tính chất lý hóa học của đất 38

4.2.2.1. Thành phẩn cấp hạt . 38

4.2.2.2. Một số chỉ tiêu hóa tính đất . 44

4.3. Diễn biến một số chỉ tiêu hóa tính đất dưới rừng trồng . 49

4.3.1. Độ chua của đất . 50

4.3.2. Chất hữu cơ . 52

4.3.3. Đạm . 53

4.4. Xây dựng bản đồ lập địa và đề xuất phương hướng sử dụng đất

ngập mặn bãi bồi ven biển huyện Kim Sơn . 54

4.4.1. Xây dựng bản đồ lập địa . 54

4.4.1.1. Các yếu tố phân chia lập địa 54

4.4.1.2. Kết quả xây dựng bản đồ lập địa . 59

4.4.2. Đề xuất phương hướng sử dụng đất . 64

4.4.2.1. Lựa chọn cây trồng . 64

4.4.2.2. Biện pháp kỹ thuật áp dụng . 64

4.4.2.3. Chăm sóc và bảo vệ rừng trồng 65

Chương V. Kết luận và kiến nghị . 66

5.1. Kết luận . . 66

5.1.1. Đặc điểm đất ngập mặn ven biển Kim Sơn . 66

5.1.2. Xây dựng bản đồ lập địa . . 67

5.2. Kiến nghị 68

Chương VI. Tài liệu tham khảo . 69

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY