Luận văn Nghiên cứu khả năng sản xuất của lợn đực lai LY và L19 nuôi tại tỉnh Bắc Giang

Môc lôcNội dung Tr angLời cam đoan iLời cám ơn iiMục lục iiiDanh mục các bảng biểu vDanh mục các biểu đồ và đồ thị vDanh mục các chữ viết tắt viMỞ ĐẦU 11. Tính c ấp thiết của đề tài 12. Mục tiêu của đề tài: 3Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 41.1. Cơ sở khoa học 41.1.1. Ưu thế lai và ứng dụng của nó trong chăn nuôi lợn 41.1.2. Một số đặc điểm của các giống lợn nuôi tại Bắc Giang 101.1.3. Đặc điểm về sinh trưởng và phát dục của lợn 111.1.4. Một số đặc điểm sinh lý sinh dục ở lợn đực 131.1.5. Sinh lý sinh dục ở lợn cái 231.1.6. Các chỉ tiêu đánh giá phẩm chất tinh dịch 251.1.7 Ảnh hưởng của mùa vụ và môi trường pha chế tới sức hoạt động của tinh trùng261.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngo ài nước 331.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước 331.2.2. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài 37Chương 2. ĐỐI TưỢNG, NỘI DUNG VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 422.1. Đối t ượng và vật liệu nghiê n cứu 422.1.1. Đối tư ợng nghiên cứu 422.1.2. Vật liệu nghiên cứu 422.2. Địa điểm và thời gian nghiê n cứu 432.3. Nội dung nghiên cứu 432.3.1. Nghiên cứu khả năng sản xuất tinh dịch của l ợn đực giống 432.3.2. Nghiên cứu khả năng sinh sản của đàn nái giống Móng Cái khi được phối giống bằng tinh dịch của các lợn đực giống kiểm tra442.3.3. Nghiên cứu khả năng sinh trư ởng của đàn lợn con sinh ra khi cho phối giống bằng tinh dịch của lợn đực giống kiểm tra với lợn cái giống Móng Cái44 2.4. Phương pháp nghiên c ứu 442.4.1. Phương pháp nghiên cứu khả năng sản xuất tinh dịch của lợn đực giống kiểm tra 442.4.2. Phương pháp đánh giá khả năng sinh sản của lợn nái 492.4.3. Phương pháp nghiên cứu các chỉ tiêu về khả năng sinh trưởng của đàn lợn con từ sơ sinh đến khi cai sữa và từ khi cai sữa đến 56 ngày512.5. Phương pháp xử lý số liệu 52Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 533.1 Kết quả đ ánh giá khả năng sản xuất tinh dịch của lợn đực giống nuôi tại Bắc Giang533.1.1 Kết quả theo dõi các chỉ tiêu về chất lư ợng tinh dịch của lợn đực giống kiểm tra533.1.2 Tổng hợp chất lượng tinh dịch của 3 giống lợn đực giống kiểm tra 583.1.3 Ảnh hưởng của yếu tố mùa vụ đến các chỉ tiêu thể tích, hoạt lực, nồng độ và VAC của lợn đực giống nuôi tại Bắc Giang613.1.4. Sức số ng và thời gian sống c ủa tinh trùng lợn trong môi trường TH5 663.2. Kết quả theo dõi một số chỉ tiêu khả năng sinh sản c ủa nái giống Móng Cái khi phối giống với các lợn đực giống kiểm tra673.3 Kết quả theo dõi khả năng sinh tr ưởng của đàn lợn con đã sinh ra từ các công thức lai723.3.1 Sinh trư ởng tích luỹ của lợn con 723.3.2 Sinh trư ởng tương đối 753.3.3 Sinh trưởng tuyệt đối 763.3.4 Tiêu tốn thức ăn / 1 kg lợn lúc cai sữa và 1 kg tăng khối lượng từ cai sữa đến 56 ngày tuổi783.3.5 Chi phí thức ăn / kg lợn cai sữa và kg tăng khối lượng từ lúc cai sữa đến 56 ngày tuổi 81KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 841. Kết luận 842. Đề nghị 85NHỮNG CÔNG TRÌNH LIÊN QUANĐẾN LUẬN VĂN ĐÃ Đư ỢC CÔNG BỐ86TÀI LIỆU THAM KHẢO 87

Môc lôc

Nội dung Tr ang

Lời cam đoan i

Lời cám ơn ii

Mục lục iii

Danh mục các bảng biểu v

Danh mục các biểu đồ và đồ thị v

Danh mục các chữ viết tắt vi

MỞ ĐẦU 1

1. Tính c ấp thiết của đề tài 1

2. Mục tiêu của đề tài: 3

Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4

1.1. Cơ sở khoa học 4

1.1.1. Ưu thế lai và ứng dụng của nó trong chăn nuôi lợn 4

1.1.2. Một số đặc điểm của các giống lợn nuôi tại Bắc Giang 10

1.1.3. Đặc điểm về sinh trưởng và phát dục của lợn 11

1.1.4. Một số đặc điểm sinh lý sinh dục ở lợn đực 13

1.1.5. Sinh lý sinh dục ở lợn cái 23

1.1.6. Các chỉ tiêu đánh giá phẩm chất tinh dịch 25

1.1.7 Ảnh hưởng của mùa vụ và môi trường pha chế tới sức hoạt động của tinh trùng26

1.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngo ài nước 33

1.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước 33

1.2.2. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài 37

Chương 2. ĐỐI TưỢNG, NỘI DUNG VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 42

2.1. Đối t ượng và vật liệu nghiê n cứu 42

2.1.1. Đối tư ợng nghiên cứu 42

2.1.2. Vật liệu nghiên cứu 42

2.2. Địa điểm và thời gian nghiê n cứu 43

2.3. Nội dung nghiên cứu 43

2.3.1. Nghiên cứu khả năng sản xuất tinh dịch của l ợn đực giống 43

2.3.2. Nghiên cứu khả năng sinh sản của đàn nái giống Móng Cái khi được phối giống bằng tinh dịch của các lợn đực giống kiểm tra44

2.3.3. Nghiên cứu khả năng sinh trư ởng của đàn lợn con sinh ra khi cho phối giống bằng tinh dịch của lợn đực giống kiểm tra với lợn cái giống Móng Cái44

2.4. Phương pháp nghiên c ứu 44

2.4.1. Phương pháp nghiên cứu khả năng sản xuất tinh dịch của lợn đực giống kiểm tra 44

2.4.2. Phương pháp đánh giá khả năng sinh sản của lợn nái 49

2.4.3. Phương pháp nghiên cứu các chỉ tiêu về khả năng sinh trưởng của

đàn lợn con từ sơ sinh đến khi cai sữa và từ khi cai sữa đến 56 ngày51

2.5. Phương pháp xử lý số liệu 52

Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 53

3.1 Kết quả đ ánh giá khả năng sản xuất tinh dịch của lợn đực giống nuôi tại Bắc Giang53

3.1.1 Kết quả theo dõi các chỉ tiêu về chất lư ợng tinh dịch của lợn đực giống kiểm tra53

3.1.2 Tổng hợp chất lượng tinh dịch của 3 giống lợn đực giống kiểm tra 58

3.1.3 Ảnh hưởng của yếu tố mùa vụ đến các chỉ tiêu thể tích, hoạt lực,

nồng độ và VAC của lợn đực giống nuôi tại Bắc Giang61

3.1.4. Sức số ng và thời gian sống c ủa tinh trùng lợn trong môi trường TH5 66

3.2. Kết quả theo dõi một số chỉ tiêu khả năng sinh sản c ủa nái giống

Móng Cái khi phối giống với các lợn đực giống kiểm tra67

3.3 Kết quả theo dõi khả năng sinh tr ưởng của đàn lợn con đã sinh ra từ

các công thức lai72

3.3.1 Sinh trư ởng tích luỹ của lợn con 72

3.3.2 Sinh trư ởng tương đối 75

3.3.3 Sinh trưởng tuyệt đối 76

3.3.4 Tiêu tốn thức ăn / 1 kg lợn lúc cai sữa và 1 kg tăng khối lượng từ cai

sữa đến 56 ngày tuổi78

3.3.5 Chi phí thức ăn / kg lợn cai sữa và kg tăng khối lượng từ lúc cai sữa

đến 56 ngày tuổi 81

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 84

1. Kết luận 84

2. Đề nghị 85

NHỮNG CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN

ĐẾN LUẬN VĂN ĐÃ Đư ỢC CÔNG BỐ86

TÀI LIỆU THAM KHẢO 87

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY