Luận văn Nghiên cứu khả năng ghép cải tạo giống vải Thanh Hà bằng một số giống vải chín sớm tại huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang

MỤC LỤCTrangPhần thứ nhất đặt vấn đề . 11.1. Tính cấp thiết của đề tài . 11.2. Mục đích, yêu cầu của đề tài. 31.2.1Mục đích . . 31.2.2. Yêu cầu . 31.2.3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài . 41.2.3.1 Ý nghĩa khoa học . 41.2.3.2. Ý nghĩa thực tiễn . 4PHẦN THỨ II: Tổng quan tài liệu . 52.1. Cơ sở khoa học và thực tiễm của đề tài . 52.2. Cơ sở khoa học của phương pháp ghép cây ăn quả . 52.3. Nguồn gốc và phân loại c ây vải . 82.3.1. Nguồn gốc cây vải . .82.3.2. Một số giống vải chính trên thế giới . .92.4: Đặc điểm một số giống vải chín sớm và chính vụ ở Việt Nam . 11 2.4.1. Giống vải lai chua . 112.4.2. Giống vải U Hồng- Tân Mộc . 112.4.3. Giống vải lai Thanh Hà . 124.2.4: Giống vải Hùng Long . 122.4.4. Giống vải lai Bình khê . 122.4.5. Giống vải U Trứng Thanh Hà . 122.4.6: Giống vải Lai Yên Hưng . 132.2.7. Giống vải lai Phúc Hoà . 132.4.8. Giống vải thiều Thanh Hà . 14 2.5: Tình hình sản xuất và tiêu thụ vải trên thế giới Việt Nam trong nước . 142.5.1.Tình hình sản xuất và tiêu thụ vải trên thế giới . 142.5.2.Tình hình sản xuất và tiêu thụ vải tại Việt Nam . 172.6. Tình hình sản xuất và tiêu thụ vải ở Bắc giang . 192.6.1. Diện tích, năng suất và sản lượng vải của Bắc Giang qua các năm . 192.6.2. Diện tích, năng suất sản lượng vải của các huyện trong tỉnh năm 2007 . 20 2.6.3. Về cơ cấu giống vải . 212.6.4. Tiêu thụ và chế biến vải . 222.6.5. Tình hình sản xuất và tiêu thụ vải tại huyện Lục Ngạn . 222.7. Nghiên cứu cây vải ở Việt Nam và thế giới . 232.7.1.Nghiên cứu về đặc điểm thực vật học và yêu cầu sinh thái . 232.7.1.1. Đặc điểm thực vật học . 232.7.1.2. Đặc điểm sinh trưởng và phát triển của cây vải . 262.7.1.3. Yêu cầu về sinh thái của cây vải . 272.7.2. Nghiên cứu về kỹ thuật thâm canh cây vải . 322.7.3. Những kết quả nghiên cứu nhân giống bằng phương pháp ghép . 352.7.4. Những kết luận về phân tích tổng quan . 37PHẦN THỨ III: Vật liệu, nội dung và phương pháp nghiên cứu . 393.1. Vật liêu nghiên cứu . 393.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu . 393.3. Nội dung nghiên cứu . 393.4. Phương pháp nghiên cứu . 403.5. Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi . 433.6 . Phương pháp xử lý số liệu và tính toán . 44PHẦN THỨ TƢ: Kết quả và thảo luận . 454.1 Đặc điểm vùng nghiên cứu . 454.1.1.Vị trí địa lý . 45 4.1.2. Điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội . 454.1.3. Điều kiện giao thông, thị trường . 464.2.4. Điều tra tình hình sản xuất vải tại huyện Lục Ngạn . 464.1.4.1. Tình hình chung . 464.1.4.2. Cơ cấu giống . 474.1.4.3. Kỹ thuật canh tác . 494.2. Nghiên cứu sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng vai sớm . 504.2.1. Nghiên cứu các đợt lộc giống vải chín sớm tại huyện Lục Ngạn. 504.2.2. Điều tra nghiên cứu, năng suất chất lượng giống vải chín sớm của một số xã tại huyện Lục Ngạn . 57 4.4: Nghiên cứu ghép giống vải thiều Thanh Hà bằng giống vải chín sớm phương thức ghép cao thay tán tại Lục Ngạn Bắc Giang . 624.4.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của kích thước cành gốc ghép đến khả năng tiếp hợp (ghép sống) của một số giống vải khi ghép cao thay tán . 634.4.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của đường kính cành gốc ghép đến thời gian bật mầm của phương pháp ghép cao thay tán . 644.4.3. nghiên cứu ảnh hưởng của kích thước cành gốc ghép đến thời gian thuần thục cành ghép của một số giống vải khi ghép cao thay tán . 654.4.4. Nghiên cứu ảnh hưởng của kích thước cành gốc ghép đến chiều dài thuần thục cành ghép của một số giống vải khi ghép cao thay tán . 664.4.5 Nghiên cứu ảnh hưởng của đường kính cành gốc ghép đến của đường kính cành ghép giống vải chín sớm khi ghép cao thay tán 674.4.6. Ảnh hưởng của đường kính cành gốc ghép đến sự phù hợp của cành ghép/gốc ghép của một số giống vải chín sớm khi ghép cao thay tán.674.5: Nghiên cứu khả năng ghép cải tạo giống vải thiều Thanh Hà bằng một số giống vải chín sớm phương thức ghép đốn cành ghép mầm tại Lục Ngạn Bắc Giang . 69 4.5.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của đường kính cành gốc ghép đến khả năng ti ếp hợp (tỷ lệ ghép sống) của một số giống vải chín sớm khi đốn cành ghép mầm . 694.5.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của đường kính cành gốc ghép đến khả năng bật . 704.5.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của đường kính cành gốc ghép đến thời gian thuần thục cành ghép của giống vải chín sớm khi đốn cành ghép mầm . 71 4.5.4. Nghiêm cứu ảnh hưởng của đường kính gốc ghép đến chiều dài cành ghép của một số giống vải chín sớm khi đốn cành ghép mầm . 724.5.5: Nghiêm cứu Ảnh hưởng của đường kính gốc ghép đến đường kính của cành ghép phương pháp đốn cành ghép mầm.744.5.6. Nghiêm cứu Ảnh hưởng của kích thước gốc ghép đến sự hòa hợp của cànhghép/gốc ghép của một số giống vải chín sớm khi đốn cành ghép mầm . 744.6. Nhận xét chung của 2 phương pháp ghép cao thay tán và phương pháp đốn cành ghép mầm. 764.6.1. Về tỷ lệ sống sau ghép . 764.6.2. Về tỷ lệ bật mầm sau ghép . 764.6.3. Nhận xét về tốc độ tăng trưởng chiều cao cành ghép . 764.6.4. Đánh giá khả năng hòa hợp giữa cành ghép/gốc ghép .774.7. Tình hình sâu bệnh hại trên vườn vải sau ghép . 77Phần thứ V: Kết luận và đề nghị . 795.1. Kết luận . 792- Đề nghị . 81TÀI LIỆU THAM KHẢO. . 82A. Tài liệu tiếng Việt . 82B. Tài liệu tiếng Anh . 85PHỤ LỤC . 88

MỤC LỤC

Trang

Phần thứ nhất đặt vấn đề . 1

1.1. Tính cấp thiết của đề tài . 1

1.2. Mục đích, yêu cầu của đề tài. 3

1.2.1Mục đích . . 3

1.2.2. Yêu cầu . 3

1.2.3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài . 4

1.2.3.1 Ý nghĩa khoa học . 4

1.2.3.2. Ý nghĩa thực tiễn . 4

PHẦN THỨ II: Tổng quan tài liệu . 5

2.1. Cơ sở khoa học và thực tiễm của đề tài . 5

2.2. Cơ sở khoa học của phương pháp ghép cây ăn quả . 5

2.3. Nguồn gốc và phân loại c ây vải . 8

2.3.1. Nguồn gốc cây vải . .8

2.3.2. Một số giống vải chính trên thế giới . .9

2.4: Đặc điểm một số giống vải chín sớm và chính vụ ở Việt Nam . 11

2.4.1. Giống vải lai chua . 11

2.4.2. Giống vải U Hồng- Tân Mộc . 11

2.4.3. Giống vải lai Thanh Hà . 12

4.2.4: Giống vải Hùng Long . 12

2.4.4. Giống vải lai Bình khê . 12

2.4.5. Giống vải U Trứng Thanh Hà . 12

2.4.6: Giống vải Lai Yên Hưng . 13

2.2.7. Giống vải lai Phúc Hoà . 13

2.4.8. Giống vải thiều Thanh Hà . 14

2.5: Tình hình sản xuất và tiêu thụ vải trên thế giới Việt Nam trong nước . 14

2.5.1.Tình hình sản xuất và tiêu thụ vải trên thế giới . 14

2.5.2.Tình hình sản xuất và tiêu thụ vải tại Việt Nam . 17

2.6. Tình hình sản xuất và tiêu thụ vải ở Bắc giang . 19

2.6.1. Diện tích, năng suất và sản lượng vải của Bắc Giang qua các năm . 19

2.6.2. Diện tích, năng suất sản lượng vải của các huyện trong tỉnh năm 2007 . 20

2.6.3. Về cơ cấu giống vải . 21

2.6.4. Tiêu thụ và chế biến vải . 22

2.6.5. Tình hình sản xuất và tiêu thụ vải tại huyện Lục Ngạn . 22

2.7. Nghiên cứu cây vải ở Việt Nam và thế giới . 23

2.7.1.Nghiên cứu về đặc điểm thực vật học và yêu cầu sinh thái . 23

2.7.1.1. Đặc điểm thực vật học . 23

2.7.1.2. Đặc điểm sinh trưởng và phát triển của cây vải . 26

2.7.1.3. Yêu cầu về sinh thái của cây vải . 27

2.7.2. Nghiên cứu về kỹ thuật thâm canh cây vải . 32

2.7.3. Những kết quả nghiên cứu nhân giống bằng phương pháp ghép . 35

2.7.4. Những kết luận về phân tích tổng quan . 37

PHẦN THỨ III: Vật liệu, nội dung và phương pháp nghiên cứu . 39

3.1. Vật liêu nghiên cứu . 39

3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu . 39

3.3. Nội dung nghiên cứu . 39

3.4. Phương pháp nghiên cứu . 40

3.5. Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi . 43

3.6 . Phương pháp xử lý số liệu và tính toán . 44

PHẦN THỨ TƢ: Kết quả và thảo luận . 45

4.1 Đặc điểm vùng nghiên cứu . 45

4.1.1.Vị trí địa lý . 45

4.1.2. Điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội . 45

4.1.3. Điều kiện giao thông, thị trường . 46

4.2.4. Điều tra tình hình sản xuất vải tại huyện Lục Ngạn . 46

4.1.4.1. Tình hình chung . 46

4.1.4.2. Cơ cấu giống . 47

4.1.4.3. Kỹ thuật canh tác . 49

4.2. Nghiên cứu sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng vai sớm . 50

4.2.1. Nghiên cứu các đợt lộc giống vải chín sớm tại huyện Lục Ngạn. 50

4.2.2. Điều tra nghiên cứu, năng suất chất lượng giống vải chín sớm của một

số xã tại huyện Lục Ngạn . 57

4.4: Nghiên cứu ghép giống vải thiều Thanh Hà bằng giống vải chín sớm

phương thức ghép cao thay tán tại Lục Ngạn Bắc Giang . 62

4.4.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của kích thước cành gốc ghép đến khả năng

tiếp hợp (ghép sống) của một số giống vải khi ghép cao thay tán . 63

4.4.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của đường kính cành gốc ghép đến thời gian

bật mầm của phương pháp ghép cao thay tán . 64

4.4.3. nghiên cứu ảnh hưởng của kích thước cành gốc ghép đến thời gian

thuần thục cành ghép của một số giống vải khi ghép cao thay tán . 65

4.4.4. Nghiên cứu ảnh hưởng của kích thước cành gốc ghép đến chiều dài

thuần thục cành ghép của một số giống vải khi ghép cao thay tán . 66

4.4.5 Nghiên cứu ảnh hưởng của đường kính cành gốc ghép đến của đường

kính cành ghép giống vải chín sớm khi ghép cao thay tán 67

4.4.6. Ảnh hưởng của đường kính cành gốc ghép đến sự phù hợp của cành

ghép/gốc ghép của một số giống vải chín sớm khi ghép cao thay tán.67

4.5: Nghiên cứu khả năng ghép cải tạo giống vải thiều Thanh Hà bằng một số giống vải chín sớm phương thức ghép đốn cành ghép mầm tại Lục Ngạn

Bắc Giang . 69

4.5.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của đường kính cành gốc ghép đến khả năng ti ếp

hợp (tỷ lệ ghép sống) của một số giống vải chín sớm khi đốn cành ghép mầm . 69

4.5.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của đường kính cành gốc ghép đến khả năng bật . 70

4.5.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của đường kính cành gốc ghép đến thời gian

thuần thục cành ghép của giống vải chín sớm khi đốn cành ghép mầm . 71

4.5.4. Nghiêm cứu ảnh hưởng của đường kính gốc ghép đến chiều dài cành

ghép của một số giống vải chín sớm khi đốn cành ghép mầm . 72

4.5.5: Nghiêm cứu Ảnh hưởng của đường kính gốc ghép đến đường kính của

cành ghép phương pháp đốn cành ghép mầm.74

4.5.6. Nghiêm cứu Ảnh hưởng của kích thước gốc ghép đến sự hòa hợp của cành

ghép/gốc ghép của một số giống vải chín sớm khi đốn cành ghép mầm . 74

4.6. Nhận xét chung của 2 phương pháp ghép cao thay tán và phương pháp

đốn cành ghép mầm. 76

4.6.1. Về tỷ lệ sống sau ghép . 76

4.6.2. Về tỷ lệ bật mầm sau ghép . 76

4.6.3. Nhận xét về tốc độ tăng trưởng chiều cao cành ghép . 76

4.6.4. Đánh giá khả năng hòa hợp giữa cành ghép/gốc ghép .77

4.7. Tình hình sâu bệnh hại trên vườn vải sau ghép . 77

Phần thứ V: Kết luận và đề nghị . 79

5.1. Kết luận . 79

2- Đề nghị . 81

TÀI LIỆU THAM KHẢO. . 82

A. Tài liệu tiếng Việt . 82

B. Tài liệu tiếng Anh . 85

PHỤ LỤC . 88

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY