Luận văn Nghiên cứu hoá học và nhận dạng một số nhóm chất có trong cây đỏ ngọn (cratoxylum prunifolium kurtz)

MỤC LỤCMỞ ĐẦU . . . . 1Chương 1. TỔNG QUAN. . . 31.1. Mô tả thực vật . . . 31.2. Một số công dụng của chi Cratoxylum. . 41.3. Tình hình nghiên cứu hóa học thực vật chi Cratoxylum . 71.3.1. Các hợp chất có khung triterpen . . 71.3.2. Các chất axit h ữu cơ . . . 81.3.3. Các chất có khung xanthone . . 91.3.4. Một số đại diện của khung anthraquinon. . 151.3.5. Một số đại diện của khung flavonoit. . 161.4. Những nghiên cứu hoá thực vật loài Cratoxylum prunifolium. . 17Chương 2. PHẦN THỰC NGHIỆM . . 192.1. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu . . 192.1.1. Thu mẫu cây, xác định tên khoa học và phương pháp xử lý mẫ u . . . 192.1.2. Phương pháp phân lập các hợp chất từ các dịch chiết . 192.1.3. Phương pháp khảo sát và xác định cấu trúc hoá học các hợp chất . . . 202.2. Dụng cụ, hoá chất và thiết bị nghiên cứu . . 202.2.1. Dụng cụ và hoá chất . . 202.2.2. Thiết bị nghiên cứu . . . 212.3. Các dịch chiết từ cây đỏ ngọn (Cratoxylum prunifolium Kurtz) . 212.3.1. Các dịch chiết . . . 212.3.2. Khảo sát định tính các dịch chiết . . 232.3.3. Thử hoạt tính sinh học. . 232.4. Chiết suất, phân lập và tinh chế các chất từ cây đỏ ngọn. 252.4.1. Dịch chiết clorofom. . . 262.4.1.1. Taraxeron (Friendoolean - 14- en- 3-on) (ĐC1) . 262.4.1.2. Stigmast- 5,22- đien- 24R-3β-ol . . 272.4.1.3. β- Sitosterol. . . 272.4.2. Dịch chiết trong etylaxetat (ĐE) . . 28Chương 3. THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 293.1. Nguyên tắc chung . . . 293.2. Phân tích định tính và phát hiện các nhóm chất . 303.3. Phân lập và nhận dạng các hợp chất có trong các dịch chiết khác nhau của cây đỏ ngọn . . . 303.3.1. Taraxeron ( hay Frendoolean -14-en-3-on) (ĐC-1) . 303.3.2. Stingmast -5,22- dien-24R- 3β-ol (ĐC-2) . . 383.3.3. β-sitosterol (ĐC-3) . . . 443.3.4. Axit gallic (ĐE- 1) . . . 503.4. Thử hoạt tính sinh học . . . 56KẾT LUẬN . . . 57KIẾN NGHỊ . . . 57TÀI LIỆU THAM KHẢO. . . 58

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU . . . . 1

Chương 1. TỔNG QUAN. . . 3

1.1. Mô tả thực vật . . . 3

1.2. Một số công dụng của chi Cratoxylum. . 4

1.3. Tình hình nghiên cứu hóa học thực vật chi Cratoxylum . 7

1.3.1. Các hợp chất có khung triterpen . . 7

1.3.2. Các chất axit h ữu cơ . . . 8

1.3.3. Các chất có khung xanthone . . 9

1.3.4. Một số đại diện của khung anthraquinon. . 15

1.3.5. Một số đại diện của khung flavonoit. . 16

1.4. Những nghiên cứu hoá thực vật loài Cratoxylum prunifolium. . 17

Chương 2. PHẦN THỰC NGHIỆM . . 19

2.1. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu . . 19

2.1.1. Thu mẫu cây, xác định tên khoa học và phương pháp xử lý mẫ u . . . 19

2.1.2. Phương pháp phân lập các hợp chất từ các dịch chiết . 19

2.1.3. Phương pháp khảo sát và xác định cấu trúc hoá học các hợp chất . . . 20

2.2. Dụng cụ, hoá chất và thiết bị nghiên cứu . . 20

2.2.1. Dụng cụ và hoá chất . . 20

2.2.2. Thiết bị nghiên cứu . . . 21

2.3. Các dịch chiết từ cây đỏ ngọn (Cratoxylum prunifolium Kurtz) . 21

2.3.1. Các dịch chiết . . . 21

2.3.2. Khảo sát định tính các dịch chiết . . 23

2.3.3. Thử hoạt tính sinh học. . 23

2.4. Chiết suất, phân lập và tinh chế các chất từ cây đỏ ngọn. 25

2.4.1. Dịch chiết clorofom. . . 26

2.4.1.1. Taraxeron (Friendoolean - 14- en- 3-on) (ĐC1) . 26

2.4.1.2. Stigmast- 5,22- đien- 24R-3β-ol . . 27

2.4.1.3. β- Sitosterol. . . 27

2.4.2. Dịch chiết trong etylaxetat (ĐE) . . 28

Chương 3. THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 29

3.1. Nguyên tắc chung . . . 29

3.2. Phân tích định tính và phát hiện các nhóm chất . 30

3.3. Phân lập và nhận dạng các hợp chất có trong các dịch chiết khác

nhau của cây đỏ ngọn . . . 30

3.3.1. Taraxeron ( hay Frendoolean -14-en-3-on) (ĐC-1) . 30

3.3.2. Stingmast -5,22- dien-24R- 3β-ol (ĐC-2) . . 38

3.3.3. β-sitosterol (ĐC-3) . . . 44

3.3.4. Axit gallic (ĐE- 1) . . . 50

3.4. Thử hoạt tính sinh học . . . 56

KẾT LUẬN . . . 57

KIẾN NGHỊ . . . 57

TÀI LIỆU THAM KHẢO. . . 58

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY