Luận văn Nghiên cứu đề xuất một số nội dung cơ bản quy hoạch lâm nghiệp huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

MỤC LỤCNội dung TrangĐặt vấn đề 1Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.1. Trên thế giới 21.1.1. Quy hoạch vùng 21.1.2. Quy hoạch vùng Nông nghiệp 51.1.3. Quy hoạch Lâm nghiệp 61.2. Ở trong nước (Việt Nam) 71.2.1. Quy hoạch vùng chuyên canh 71.2.2. Quy hoạch Nông nghiệp huyện 81.2.3. Quy hoạch Lâm nghiệp 91.3. Quy hoạch ở Vĩnh Phúc Chương 2: Mục tiêu, đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu 2.1. Mục tiêu nghiên cứu 142.1.1. Mục tiêu tổng quát 142.1.2. Mục tiêu cụ thể 142.2. Phạm vi giới hạn nghiên cứu 142.3. Nội dung nghiên cứu 142.3.1. Cơ sở quy hoạch lâm nghiệp huyện Tam Đảo 2.3.2. Những dự báo cơ bản 142.3.3. Định hướng và nhiệm vụ PTLN huyện đến năm 2020 152.3.4. Quy hoạch 3 loại rừng huyện Tam Đảo 152.3.5. Đề xuất một số nội dung cơ bản cho QHLN huyện đến năm 2020 152.3.6. Đề xuất một số giải pháp thực hiện quy hoạch 152.3.7. Tiến độ thực hiện QHLN huyện Tam Đảo 152.3.8. Ước tính vốn thực hiện và hiệu quả đầu tư 152.4. Phương pháp nghiên cứu. 152.4.1. Sử dụng phương pháp kế thừa các tài liệu có chọn lọc. 152.4.2. Sử dụng phương pháp phỏng vấn bán định hướng. 162.4.4. Phương pháp phúc tra tài nguyên rừng. 162.4.4. Sử lý số liệu. 16Chương 3. Điều kiện cơ bản khu vực nghiên cứu 3.1. Điều kiện tự nhiên 3.1.1. Vị trí địa lý 3.1.2. Địa hình, địa mạo 3.1.3. Địa chất, thổ nhưỡng 3.1.4. Khí hậu 3.1.5. Hệ thống sông suối, thuỷ văn 3.1.6. Các nguồn tài nguyên 3.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 3.2.1. Tình hình dân số và lao động 3.2.2. Cơ sở hạ tầng 3.2.3. Văn hóa, giáo dục và y tế 3.3. Tình hình sản xuất kinh doanh lâm nghiệp trên địa bàn huyện 3.3.1. Về tổ chức quản lý 3.3.2. Hiện trạng sử dụng đất đai huyện Tam Đảo 3.3.3. Hiện trạng sử dụng đất lâm nghiệp theo chủ quản lý Chương 4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 4.1. Cơ sở quy hoạch lâm nghiệp huyện Tam Đảo 154.1.1. Cơ sở pháp lý 154.1.2. Điều kiện cơ bản 4.2. Những dự báo cơ bản 144.2.1. Dự báo dân số và sự phụ thuộc vào rừng 4.2.2. Dự báo về thị trường lâm sản 4.2.3. Dự báo về nhu cầu sử dụng đất 4.2.4. Dự báo về phát triển KHCN trong lâm nghiệp 4.2.5. Những dự báo khác 4.3. Những định hướng và nhiệm vụ PTLN huyện đến năm 2020 154.3.1. Những căn cứ định h ướng PTLN huyện 4.3.2. Định h ướng phát triển lâm nghiệp huyện 4.3.3. Nhiệm vụ phát triển lâm nghiệp huyện 4.4. Quy hoạch 3 loại rừng huyện Tam Đảo 154.4.1. Khái niệm 3 loại rừng 4.4.2. Các chỉ ti êu rà soát quy hoạch 3 loại rừng 4.4.3. Quy hoạch 3 loại rừng huyện Tam Đảo 4.5. Đề xuất một số nội dung cơ bản cho QHLN huyện Tam Đảo 154.5.1. Quy hoạch phát tri ển lâm nghiệp huyện Tam Đảo 4.5.2. Quy hoạch các biện pháp kinh doanh rừng 4.5.3. Quy hoạch các biện pháp khai thác rừng và chế biến lâm sản 4.5.4. Quy hoạch các biện pháp kinh doanh, lợi dụng tổng hợp rừng 4.6. Đề xuất một số giải pháp thực hiện quy hoạch 154.6.1. Giải pháp về tổ chức 154.6.2. Giải pháp về chính sách 4.6.3. Giải pháp về quản lý sử dụng tài nguyên rừng 4.6.4. Đề xuất giải pháp cụ thể cho từng loại rừng 154.7. Tiến độ thực hiện QHLN huyện Tam Đảo giai đoạn 2010-2020 154.8. ước tính vốn thực hiện và hiệu quả đầu tư 154.8.1. Khái toán vốn đầu tư 4.8.2. Hiệu quả đầu tư Chương 5. Kết luận - tồn tại - kiến nghị 5.1. Kết luận 5.2. Tồn tại 5.3. Kiến nghị đề xuất

MỤC LỤC

Nội dung Trang

Đặt vấn đề 1

Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu

1.1. Trên thế giới 2

1.1.1. Quy hoạch vùng 2

1.1.2. Quy hoạch vùng Nông nghiệp 5

1.1.3. Quy hoạch Lâm nghiệp 6

1.2. Ở trong nước (Việt Nam) 7

1.2.1. Quy hoạch vùng chuyên canh 7

1.2.2. Quy hoạch Nông nghiệp huyện 8

1.2.3. Quy hoạch Lâm nghiệp 9

1.3. Quy hoạch ở Vĩnh Phúc

Chương 2: Mục tiêu, đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu

2.1. Mục tiêu nghiên cứu 14

2.1.1. Mục tiêu tổng quát 14

2.1.2. Mục tiêu cụ thể 14

2.2. Phạm vi giới hạn nghiên cứu 14

2.3. Nội dung nghiên cứu 14

2.3.1. Cơ sở quy hoạch lâm nghiệp huyện Tam Đảo

2.3.2. Những dự báo cơ bản 14

2.3.3. Định hướng và nhiệm vụ PTLN huyện đến năm 2020 15

2.3.4. Quy hoạch 3 loại rừng huyện Tam Đảo 15

2.3.5. Đề xuất một số nội dung cơ bản cho QHLN huyện đến năm 2020 15

2.3.6. Đề xuất một số giải pháp thực hiện quy hoạch 15

2.3.7. Tiến độ thực hiện QHLN huyện Tam Đảo 15

2.3.8. Ước tính vốn thực hiện và hiệu quả đầu tư 15

2.4. Phương pháp nghiên cứu. 15

2.4.1. Sử dụng phương pháp kế thừa các tài liệu có chọn lọc. 15

2.4.2. Sử dụng phương pháp phỏng vấn bán định hướng. 16

2.4.4. Phương pháp phúc tra tài nguyên rừng. 16

2.4.4. Sử lý số liệu. 16

Chương 3. Điều kiện cơ bản khu vực nghiên cứu

3.1. Điều kiện tự nhiên

3.1.1. Vị trí địa lý

3.1.2. Địa hình, địa mạo

3.1.3. Địa chất, thổ nhưỡng

3.1.4. Khí hậu

3.1.5. Hệ thống sông suối, thuỷ văn

3.1.6. Các nguồn tài nguyên

3.2. Điều kiện kinh tế - xã hội

3.2.1. Tình hình dân số và lao động

3.2.2. Cơ sở hạ tầng

3.2.3. Văn hóa, giáo dục và y tế

3.3. Tình hình sản xuất kinh doanh lâm nghiệp trên địa bàn huyện

3.3.1. Về tổ chức quản lý

3.3.2. Hiện trạng sử dụng đất đai huyện Tam Đảo

3.3.3. Hiện trạng sử dụng đất lâm nghiệp theo chủ quản lý

Chương 4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

4.1. Cơ sở quy hoạch lâm nghiệp huyện Tam Đảo 15

4.1.1. Cơ sở pháp lý 15

4.1.2. Điều kiện cơ bản

4.2. Những dự báo cơ bản 14

4.2.1. Dự báo dân số và sự phụ thuộc vào rừng

4.2.2. Dự báo về thị trường lâm sản

4.2.3. Dự báo về nhu cầu sử dụng đất

4.2.4. Dự báo về phát triển KHCN trong lâm nghiệp

4.2.5. Những dự báo khác

4.3. Những định hướng và nhiệm vụ PTLN huyện đến năm 2020 15

4.3.1. Những căn cứ định h ướng PTLN huyện

4.3.2. Định h ướng phát triển lâm nghiệp huyện

4.3.3. Nhiệm vụ phát triển lâm nghiệp huyện

4.4. Quy hoạch 3 loại rừng huyện Tam Đảo 15

4.4.1. Khái niệm 3 loại rừng

4.4.2. Các chỉ ti êu rà soát quy hoạch 3 loại rừng

4.4.3. Quy hoạch 3 loại rừng huyện Tam Đảo

4.5. Đề xuất một số nội dung cơ bản cho QHLN huyện Tam Đảo 15

4.5.1. Quy hoạch phát tri ển lâm nghiệp huyện Tam Đảo

4.5.2. Quy hoạch các biện pháp kinh doanh rừng

4.5.3. Quy hoạch các biện pháp khai thác rừng và chế biến lâm sản

4.5.4. Quy hoạch các biện pháp kinh doanh, lợi dụng tổng hợp rừng

4.6. Đề xuất một số giải pháp thực hiện quy hoạch 15

4.6.1. Giải pháp về tổ chức 15

4.6.2. Giải pháp về chính sách

4.6.3. Giải pháp về quản lý sử dụng tài nguyên rừng

4.6.4. Đề xuất giải pháp cụ thể cho từng loại rừng 15

4.7. Tiến độ thực hiện QHLN huyện Tam Đảo giai đoạn 2010-2020 15

4.8. ước tính vốn thực hiện và hiệu quả đầu tư 15

4.8.1. Khái toán vốn đầu tư

4.8.2. Hiệu quả đầu tư

Chương 5. Kết luận - tồn tại - kiến nghị

5.1. Kết luận

5.2. Tồn tại

5.3. Kiến nghị đề xuất

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY