Luận văn Nghiên cứu, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn huyện Vân đồn, tỉnh Quảng ninh phục vụ đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất

MỞ ĐẦU .1

1. TÍNH CấP THIếT CủA Đề TÀI.1

2. MụC TIÊU, YÊU CầU CủA Đề TÀI.2

3. NHIệM Vụ, NộI DUNG NGHIÊN CứU.3

4. PHạM VI VÀ ĐốI TƯợNG NGHIÊN CứU.3

5. CấU TRÚC LUậN VĂN .3

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .4

1.1. Cơ sở khoa học .4

1.1.1. Đất đai đối với sự phát triển các ngành kinh tế.4

1.1.2. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến việc sử dụng đất.4

1.2. Các khái niệm liên quan đến sử dụng đất của các tổ chức.5

1.3. Cơ sở pháp lý liên quan đến việc sử dụng đất của các tổ chức.9

1.5. Tổng quan về tình hình quản lý, sử dụng đất liên quan đến việc quản lý sử

dụng đất của các tổ chức trên thế giới và Việt Nam .14

1.5.1 Tình hình quản lý, sử dụng đất của một số nước trên thế giới .14

1.5.2. Tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức ở Việt Nam .19

1.6. Tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.24

1.7. Các quan điểm và phƯơng pháp nghiên cứu của đề tài.27

1.7.1. Các quan điểm nghiên cứu.27

1.7.2. Các phương pháp nghiên cứu .29

CHƯƠNG 2. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC

TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VÂN ĐỒN, TỈNH QUẢNG NINH.31

2.1. Khái quát về khu vực nghiên cứu.31

2.1.1. Điều kiện tự nhiên .31

2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội .34

2.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên - kinh tế, xã hội ảnh hưởng đến việc

sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện Vân Đồn .41

2.2. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Vân Đồn .43

2.2.1. Tình hình quản lý Nhà nước về đất đai.43

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY