Luận văn Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ vi sinh tới năng suất, hàm lượng NO3- của rau cải bắp và hóa tính đất trồng rau tại thị xã Hà Giang

MỤC LỤCSố mục Tên mục TrangTrang phụ bìaLời cảm ơnLời cam đ oanMục lụcDanh mục các ký hiệu, các chữ viết tắtDanh mục các bảngDanh mục các hình (hình vẽ, đồ thị.)CHưƠNG 1: MỞ ĐẦU 11 Đặt vấn đề 12 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 33 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 3CHưƠNG 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 5I CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI 51 Cơ sở lý luận 52 Cơ sở thực tiễn 6II KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN RAU TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM71 Tình hình sản xuất rau tươi trong nước và trên thế giới 71.1 Vài nét về cây rau họ cải 71.2 Tình hình sản xuất rau trong nước 91.3 Tình hình sản xuất rau cải của một số quốc gia chính 122 Thị trường tiêu thụ r au quả 152.1 Tiêu thụ nội địa 152.2 Thị trường x uất khẩu c ủa Việt Nam 182.3 Xuất khẩ u rau c ủa một số nước trên thế giới 203 Một số nét về những thành tựu nghiên cứu rau quả 22 3.1 Một số thà nh tựu nghiên cứu 223.2 Một số kết quả ng hiên cứu trên rau và ứng dụng 26III TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NưỚC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI291 Vai trò của vi sinh vật đất trong hệ sinh thái nông nghiệp bề n vững và khái niệm về phân bón vi sinh291.1 Vai trò vi sinh vật đất trong hệ sinh thái nông nghiệp bền vững 291.2 Khái niện về phâ n bón vi sinh vật, phâ n hữu cơ vi sinh 362 Tình hình nghiên cứu và ứng dụng phân bón VSV ngoài nước 363 Tình hình nghiên cứu, ứng dụng phân bón vi sinh trong nước 414 Điểm tình hình nghiên cứu về phân bón vi sinh trên rau và nghi ên cứu hàm lượng NO3-trong rau46Khái quát những nghiên cứu về chế phẩm, phân bón vi sinh cho rau 48CHưƠNG 3: NỘI DUNG VÀ PHư ƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 501 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 502 Nội dung nghiên cứu 513 Vật liệu nghiên cứu 523.1 Các loại phân hữu cơ vi sinh (HCVS) dùng trong thí ng hiệm 523.2 Các loại phân khoáng dùng trong thí nghiệm 533.3 Đất thí nghiệm 534 Phương pháp ng hiên cứu 534.1 Phương pháp thí nghiệm đ ồng ruộng 534.2 Phương pháp lấy số liệu, xử lý số liệu 554.2 .1 Phương pháp lấy mẫu đ ất, mẫu c ây 554.2.2 Phương pháp phân tích mẫu đ ất, mầu c ây 564.2.3 Theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng của rau 564.2.4 Phương pháp xác định thời gian bảo quản sau thu ho ạch 584.2.5 Phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế 584.2 .6 Phương pháp xử lý số liệu 59CHưƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬNI KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ- XÃ HỘI VÙNG THỰC HIỆN ĐỀ TÀI601 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội 602 Tình hình sản xuất, kỹ thuật c anh tác 613 Một số nét chính về thời tiết sản xuất vụ đông xuân năm 2005 -2006 và 2006- 2007 tại thị xã Hà Giang623.1 Nhiệt độ 633.2 ẩm độ không khí và tổng lượng b ốc hơi 643.3 Lượng mưa 653.4 Số giờ nắ ng 65II ẢNH HưỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI P HÂN HỮU CƠ VI SINH TỚI SINH TRưỞNG, NĂNG SUẤT, CHẤT LưỢNG VÀ ĐẤT TRỒNG RAU CẢI BẮP651 Ả nh hưởng của một số loại phân HCVS tới sinh trưởng cải bắp 651.1 Ảnh hưởng của một số loại phân HCVS tới thời gian sinh trưởng của rau cải bắp651.2 Ảnh hưởng c ủa một số loại phâ n HCVS tới số lá rau cải bắp 671.3 Ảnh hưởng của loại phân HCVS tới đường kính tán lá cải bắp 701.4 Ảnh hưởng c ủa loại phân HCVS tới đường kính rau cải bắp 712 Ả nh hưởng của loại phân HCVS tới năng suất rau cải bắp 732.1 Ảnh hưởng của một số loại phâ n HCVS tới yếu tố cấu thành năng suất rau cải bắp732.2 Ảnh hưởng c ủa loại phân HCVS tới nă ng suất TP rau cải bắp 763 Ảnh hưởng của một số loại phân HCVS tới hàm lượng NO3-trong rau c ải bắp sau thu ho ạch4 Ảnh hưởng của một số loại phân HCVS tới thời gian bảo quả n rau c ải bắp sau thu hoạch804.1 Bảo quản trong môi trường tự nhiên 804.2 Bảo quản trong môi trường lạnh 4 - 60-C (Tủ lạnh) 835 Ảnh hưởng của một số loại phân HCVS tới hóa tính đất trồng cải bắp 85 6 Ảnh hưởng của các công thức bón vi sinh tới hiệu quả kinh tế trồng rau cải bắp87Một số nhậ n xét từ thí ngiệm 1 88III ẢNH HưỞNG CỦA VIỆC BÓN PHÂN HỮU CƠ VI SINH HÀ GIANG (HCVSHG) TRÊN CÁC NỀN PHÂN KHÓA KHÁC NHAU TỚI SINH TRưỞNG, NĂNG SUẤT, HÓA TÍNH ĐẤT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT RAU CẢI B ẮP901 Ảnh hưởng của bón phân HCVSHG trên các nền phân kho áng khác nhau tới sinh trưởng của r au c ải bắp901.1 Ảnh hưởng của bón phân HCVSHG trên các nền phân khoáng khác nha u tới thời gian sinh trưởng c ủa cải bắp.901.2 Ảnh hưởng của bón phân HCVS HG trên các nền phân khoáng khác nha u tới số lá của rau cải bắp911.3 Ảnh hưởng của bón phân HCVSHG trên các nền phân khoáng khác nha u tới đường kính tá n lá cải bắp941.4 Ảnh hưởng của bón phân HCVSHG trên các nền phân khoáng khác nha u tới đường kính rau cải bắp thương p hẩm952 Ảnh hưởng của bón phân HCVSHG trên các nền phân kho áng khác nhau tới năng suất rau cải bắp962.1 Ảnh hưởng của các CT b ón tới một số chỉ tiêu chất lượng và năng suất lý thuyết của rau cải bắp962.2 Ảnh hưởng của bón phân HCVSHG trên các nền phân khoáng khác nha u tới năng suất rau cải bắp973 Ảnh hưởng của các công thức bón phân HCVSHG tới hóa tính đất trồng c ải bắp994 Ảnh hưởng của bón phân HCVSHG trên các nền phân kho áng khác nhau tới hiệu quả kinh tế trồng rau c ải bắp1004.1 Mức thu nhập/ha 1004.2 Lãi thuần thu được từ sản xuất rau cải báp trong thí nghiệm 100IV MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CHO TỔ CHỨC NHÂN RỘNG KẾT QUẢ ĐỀ TÀI, TRONG MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN VÙNG RAU AN TOÀN CỦA THỊ XÃ HÀ GIANG1021 Giải pháp về tổ chức 1022 Giải pháp về cơ c hế, chính sác h 103 3 Giải pháp về vố n, kỹ thuật 104PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1061 Kết luận 1062 Kiến nghị 109DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢTÀI LIỆU THAM KHẢOPHỤ LỤC

MỤC LỤC

Số mục Tên mục Trang

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Lời cam đ oan

Mục lục

Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt

Danh mục các bảng

Danh mục các hình (hình vẽ, đồ thị.)

CHưƠNG 1: MỞ ĐẦU 1

1 Đặt vấn đề 1

2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 3

3 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 3

CHưƠNG 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 5

I CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI 5

1 Cơ sở lý luận 5

2 Cơ sở thực tiễn 6

II KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN RAU TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM7

1 Tình hình sản xuất rau tươi trong nước và trên thế giới 7

1.1 Vài nét về cây rau họ cải 7

1.2 Tình hình sản xuất rau trong nước 9

1.3 Tình hình sản xuất rau cải của một số quốc gia chính 12

2 Thị trường tiêu thụ r au quả 15

2.1 Tiêu thụ nội địa 15

2.2 Thị trường x uất khẩu c ủa Việt Nam 18

2.3 Xuất khẩ u rau c ủa một số nước trên thế giới 20

3 Một số nét về những thành tựu nghiên cứu rau quả 22

3.1 Một số thà nh tựu nghiên cứu 22

3.2 Một số kết quả ng hiên cứu trên rau và ứng dụng 26

III TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NưỚC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI29

1 Vai trò của vi sinh vật đất trong hệ sinh thái nông nghiệp bề n vững và khái niệm về phân bón vi sinh29

1.1 Vai trò vi sinh vật đất trong hệ sinh thái nông nghiệp bền vững 29

1.2 Khái niện về phâ n bón vi sinh vật, phâ n hữu cơ vi sinh 36

2 Tình hình nghiên cứu và ứng dụng phân bón VSV ngoài nước 36

3 Tình hình nghiên cứu, ứng dụng phân bón vi sinh trong nước 41

4 Điểm tình hình nghiên cứu về phân bón vi sinh trên rau và nghi ên cứu hàm lượng NO3-trong rau

46

Khái quát những nghiên cứu về chế phẩm, phân bón vi sinh cho rau 48

CHưƠNG 3: NỘI DUNG VÀ PHư ƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 50

1 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 50

2 Nội dung nghiên cứu 51

3 Vật liệu nghiên cứu 52

3.1 Các loại phân hữu cơ vi sinh (HCVS) dùng trong thí ng hiệm 52

3.2 Các loại phân khoáng dùng trong thí nghiệm 53

3.3 Đất thí nghiệm 53

4 Phương pháp ng hiên cứu 53

4.1 Phương pháp thí nghiệm đ ồng ruộng 53

4.2 Phương pháp lấy số liệu, xử lý số liệu 55

4.2 .1 Phương pháp lấy mẫu đ ất, mẫu c ây 55

4.2.2 Phương pháp phân tích mẫu đ ất, mầu c ây 56

4.2.3 Theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng của rau 56

4.2.4 Phương pháp xác định thời gian bảo quản sau thu ho ạch 58

4.2.5 Phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế 58

4.2 .6 Phương pháp xử lý số liệu 59

CHưƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

I KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ- XÃ HỘI VÙNG THỰC HIỆN ĐỀ TÀI60

1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội 60

2 Tình hình sản xuất, kỹ thuật c anh tác 61

3 Một số nét chính về thời tiết sản xuất vụ đông xuân năm 2005 -2006 và 2006- 2007 tại thị xã Hà Giang62

3.1 Nhiệt độ 63

3.2 ẩm độ không khí và tổng lượng b ốc hơi 64

3.3 Lượng mưa 65

3.4 Số giờ nắ ng 65

II ẢNH HưỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI P HÂN HỮU CƠ VI SINH TỚI SINH TRưỞNG, NĂNG SUẤT, CHẤT LưỢNG VÀ ĐẤT TRỒNG RAU CẢI BẮP65

1 Ả nh hưởng của một số loại phân HCVS tới sinh trưởng cải bắp 65

1.1 Ảnh hưởng của một số loại phân HCVS tới thời gian sinh trưởng của rau cải bắp65

1.2 Ảnh hưởng c ủa một số loại phâ n HCVS tới số lá rau cải bắp 67

1.3 Ảnh hưởng của loại phân HCVS tới đường kính tán lá cải bắp 70

1.4 Ảnh hưởng c ủa loại phân HCVS tới đường kính rau cải bắp 71

2 Ả nh hưởng của loại phân HCVS tới năng suất rau cải bắp 73

2.1 Ảnh hưởng của một số loại phâ n HCVS tới yếu tố cấu thành năng

suất rau cải bắp73

2.2 Ảnh hưởng c ủa loại phân HCVS tới nă ng suất TP rau cải bắp 76

3 Ảnh hưởng của một số loại phân HCVS tới hàm lượng NO3-trong rau c ải bắp sau thu ho ạch

4 Ảnh hưởng của một số loại phân HCVS tới thời gian bảo quả n rau c ải bắp sau thu hoạch80

4.1 Bảo quản trong môi trường tự nhiên 80

4.2 Bảo quản trong môi trường lạnh 4 - 60-C (Tủ lạnh) 83

5 Ảnh hưởng của một số loại phân HCVS tới hóa tính đất trồng cải bắp 85

6 Ảnh hưởng của các công thức bón vi sinh tới hiệu quả kinh tế trồng rau cải bắp87

Một số nhậ n xét từ thí ngiệm 1 88

III ẢNH HưỞNG CỦA VIỆC BÓN PHÂN HỮU CƠ VI SINH HÀ

GIANG (HCVSHG) TRÊN CÁC NỀN PHÂN KHÓA KHÁC

NHAU TỚI SINH TRưỞNG, NĂNG SUẤT, HÓA TÍNH ĐẤT VÀ

HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT RAU CẢI B ẮP90

1 Ảnh hưởng của bón phân HCVSHG trên các nền phân kho áng

khác nhau tới sinh trưởng của r au c ải bắp90

1.1 Ảnh hưởng của bón phân HCVSHG trên các nền phân khoáng

khác nha u tới thời gian sinh trưởng c ủa cải bắp.90

1.2 Ảnh hưởng của bón phân HCVS HG trên các nền phân khoáng

khác nha u tới số lá của rau cải bắp91

1.3 Ảnh hưởng của bón phân HCVSHG trên các nền phân khoáng

khác nha u tới đường kính tá n lá cải bắp94

1.4 Ảnh hưởng của bón phân HCVSHG trên các nền phân khoáng

khác nha u tới đường kính rau cải bắp thương p hẩm95

2 Ảnh hưởng của bón phân HCVSHG trên các nền phân kho áng

khác nhau tới năng suất rau cải bắp96

2.1 Ảnh hưởng của các CT b ón tới một số chỉ tiêu chất lượng và năng

suất lý thuyết của rau cải bắp96

2.2 Ảnh hưởng của bón phân HCVSHG trên các nền phân khoáng

khác nha u tới năng suất rau cải bắp97

3 Ảnh hưởng của các công thức bón phân HCVSHG tới hóa tính

đất trồng c ải bắp99

4 Ảnh hưởng của bón phân HCVSHG trên các nền phân kho áng

khác nhau tới hiệu quả kinh tế trồng rau c ải bắp100

4.1 Mức thu nhập/ha 100

4.2 Lãi thuần thu được từ sản xuất rau cải báp trong thí nghiệm 100

IV MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CHO TỔ CHỨC

NHÂN RỘNG KẾT QUẢ ĐỀ TÀI, TRONG MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

VÙNG RAU AN TOÀN CỦA THỊ XÃ HÀ GIANG102

1 Giải pháp về tổ chức 102

2 Giải pháp về cơ c hế, chính sác h 103

3 Giải pháp về vố n, kỹ thuật 104

PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 106

1 Kết luận 106

2 Kiến nghị 109

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY