Luận văn Nghiên cứu ảnh hưởng của chiều cao cắt cây và thời gian nuôi củ đến chất lượng củ giống hoa lily Socbonne và layơn đỏ đô tại Lạng Sơn

MỤC LỤCMỞ ĐẦU.11. Đặt vấn đề . 12. Mục đích nghiên cứu .23. Yêu cầu.24.Ý nghĩa của đề tài.2CHưƠNG 1- TỔNG QUAN.31.1. Cơ sở khoa học.31.2. Nguồn gốc, đặc điểm thực vật học và yêu cầu ngoại ảnh của hoa Lily và hoa Layơn.41.2.1. Hoa Lily. 41.2.1.1. Nguồn gốc. 41.2.1.2. Đặc điểm thực vật học.41.2.1.3. Kỹ thuật nhân giống lily. 71.2.1.4. Yêu cầu về điều kiện ngoại cảnh. .91.2.2. Hoa Layơn. 111.2.2.1. Đặc điểm hình thái. 111.2.2.2. Yêu cầu ngoại cảnh. 121.2.2.3 Nhân giống Layơn.141.2.2.3.1. Nhân giống hữu tính( Nhân giống bằng hạt).141.2.2.3.2. Nhân giống vô tính.151.3. Tình hình sản xuất và tiêu thụ hoa trên thế giới.161.3.1. Sản xuất và tiêu thụ hoa ở châu Á.231.3.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ hoa tại Việt Nam.251.3.3. Kỹ thuật sản xuất hoa ở Việt Nam.29 1.3.4.Phương hướng phát triển sản xuất và xuất khẩu hoa tươi đến năm 2015 của nước ta.301.4. Tình hình nghiên cứu hoa lily & hoa layơn ở Việt Nam. .31CHưƠNG 2- ĐỐI TưỢNG, NỘI DUNG VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.332.1. Đối tượng nghiên cứu. .332.2. Nội dung nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi.332.2.1. Nội dung. 332.2.2. Phương pháp nghiên cứu. 332.2.3. Các chỉ tiêu theo dõi.352.2.3.1. Các chỉ tiêu ở thời kỳ bảo quản.352.2.3.2. Các chỉ tiêu sinh trưởng.352.2.3.3. Các chỉ tiêu về hoa.352.2.3.4. Độ bền hoa. 362.2.3.5. Tình hình sâu bệnh. 362.2.3.6.Hạch toán thu chi. 36CHưƠNG 3 - KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN.373.1. Ảnh hưởng của chiều cao cắt cây và thời gian nuôi củ đến chất lượng củ giống hoa lily Socbonne vụ đông xuân năm 2008 – 2009 tại thành phố Lạng Sơn.373.1.1. Tình hình ra rễ, nảy mầm của củ Lily trong quá trình bảo quản.373.1.2. Ảnh hưởng của chiều cao cắt cây và thời gian nuôi củ đến sức nảy mầm của giống lily.403.1.3.Ảnh hưởng của chiều cao cắt cây và thời gian nuôi củ đến khả năng sinh trưởng của lily Socbonne.413.1.4. Ảnh hưởng của chiều cao cắt cây và thời gian nuôi củ đến các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của giống lily Socbonne. 44 3.1.5.Ảnh hưởng của chiều cao cắt cây và thời gian nuôi củ đến một số chỉ tiêu về hình thái hoa lily Socbonne . 473.1.6.Ảnh hưởng của chiều cao cắt cây và thời gian nuôi củ đến một số chỉ tiêu về năng suất, chất lượng hoa lily socbonne. 483.1.7.Ảnh hưởng của chiều cao cắt cây và thời gian nuôi củ đến độ bền của hoalily Socbonne thí nghiệm. .513.1.8. Tình hình sâu bệnh hại trên giống hoa lily Socbonne thí nghiệm. 543.1.9. Sơ bộ hạch toán thu chi của các công thức thí nghiệm giống hoa lily Socbonne. 553.2. Ảnh hưởng của chiều cao cắt cây và thời gian nuôi củ đến chất lượng củ giống hoa layơn đỏ đô vụ đông xuân năm 2008 - 2009 tại thành phố Lạng Sơn. .563.2.1. Ảnh hưởng của chiều cao cắt cây và thời gian nuôi củ đến sức nảy mầm của giống Layơn. 563.2.2.Ảnh hưởng của chiều cao cắt cây và thời gian nuôi củ đến khả năng sinh trưởng của layơn Đỏ đô. 573.2.3. Ảnh hưởng của chiều cao cắt cây và thời gian nuôi củ đến các giai đoạn sinh trưởng phát triển của hoa layơn.603.2.4.Ảnh hưởng của chiều cao cắt cây và thời gian nuôi củ đến một số chỉ tiêu về hình hoa thái hoa layơn đỏ đô. 623.2.5.Ảnh hưởng của chiều cao cắt cây và thời gian nuôi củ đến một số chỉ tiêu về năng suất hoa. 643.2.6. Ảnh hưởng của chiều cao cắt cây và thời gian nuôi củ đến độ bền hoa layơn đỏ đô.683.2.7. Hạch toán thu chi.71KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ.721. Kết luận.72 1.1. Đối với hoa lily Socbonne.721. 2. Đối với hoa layơn đỏ đô.722. Đề nghị.72TÀI LIỆU THAM KHẢO.73

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.1

1. Đặt vấn đề . 1

2. Mục đích nghiên cứu .2

3. Yêu cầu.2

4.Ý nghĩa của đề tài.2

CHưƠNG 1- TỔNG QUAN.3

1.1. Cơ sở khoa học.3

1.2. Nguồn gốc, đặc điểm thực vật học và yêu cầu ngoại ảnh của hoa Lily và hoa Layơn.4

1.2.1. Hoa Lily. 4

1.2.1.1. Nguồn gốc. 4

1.2.1.2. Đặc điểm thực vật học.4

1.2.1.3. Kỹ thuật nhân giống lily. 7

1.2.1.4. Yêu cầu về điều kiện ngoại cảnh. .9

1.2.2. Hoa Layơn. 11

1.2.2.1. Đặc điểm hình thái. 11

1.2.2.2. Yêu cầu ngoại cảnh. 12

1.2.2.3 Nhân giống Layơn.14

1.2.2.3.1. Nhân giống hữu tính( Nhân giống bằng hạt).14

1.2.2.3.2. Nhân giống vô tính.15

1.3. Tình hình sản xuất và tiêu thụ hoa trên thế giới.16

1.3.1. Sản xuất và tiêu thụ hoa ở châu Á.23

1.3.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ hoa tại Việt Nam.25

1.3.3. Kỹ thuật sản xuất hoa ở Việt Nam.29

1.3.4.Phương hướng phát triển sản xuất và xuất khẩu hoa tươi đến năm 2015 của nước ta.30

1.4. Tình hình nghiên cứu hoa lily & hoa layơn ở Việt Nam. .31

CHưƠNG 2- ĐỐI TưỢNG, NỘI DUNG VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.33

2.1. Đối tượng nghiên cứu. .33

2.2. Nội dung nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi.33

2.2.1. Nội dung. 33

2.2.2. Phương pháp nghiên cứu. 33

2.2.3. Các chỉ tiêu theo dõi.35

2.2.3.1. Các chỉ tiêu ở thời kỳ bảo quản.35

2.2.3.2. Các chỉ tiêu sinh trưởng.35

2.2.3.3. Các chỉ tiêu về hoa.35

2.2.3.4. Độ bền hoa. 36

2.2.3.5. Tình hình sâu bệnh. 36

2.2.3.6.Hạch toán thu chi. 36

CHưƠNG 3 - KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN.37

3.1. Ảnh hưởng của chiều cao cắt cây và thời gian nuôi củ đến chất lượng củ

giống hoa lily Socbonne vụ đông xuân năm 2008 – 2009 tại thành phố Lạng Sơn.37

3.1.1. Tình hình ra rễ, nảy mầm của củ Lily trong quá trình bảo quản.37

3.1.2. Ảnh hưởng của chiều cao cắt cây và thời gian nuôi củ đến sức nảy mầm của giống lily.40

3.1.3.Ảnh hưởng của chiều cao cắt cây và thời gian nuôi củ đến khả năng

sinh trưởng của lily Socbonne.41

3.1.4. Ảnh hưởng của chiều cao cắt cây và thời gian nuôi củ đến các giai

đoạn sinh trưởng và phát triển của giống lily Socbonne. 44

3.1.5.Ảnh hưởng của chiều cao cắt cây và thời gian nuôi củ đến một số chỉ

tiêu về hình thái hoa lily Socbonne . 47

3.1.6.Ảnh hưởng của chiều cao cắt cây và thời gian nuôi củ đến một số chỉ

tiêu về năng suất, chất lượng hoa lily socbonne. 48

3.1.7.Ảnh hưởng của chiều cao cắt cây và thời gian nuôi củ đến độ bền của

hoalily Socbonne thí nghiệm. .51

3.1.8. Tình hình sâu bệnh hại trên giống hoa lily Socbonne thí nghiệm. 54

3.1.9. Sơ bộ hạch toán thu chi của các công thức thí nghiệm giống hoa lily Socbonne. 55

3.2. Ảnh hưởng của chiều cao cắt cây và thời gian nuôi củ đến chất lượng củ

giống hoa layơn đỏ đô vụ đông xuân năm 2008 - 2009 tại thành phố Lạng Sơn. .56

3.2.1. Ảnh hưởng của chiều cao cắt cây và thời gian nuôi củ đến sức nảy mầm

của giống Layơn. 56

3.2.2.Ảnh hưởng của chiều cao cắt cây và thời gian nuôi củ đến khả năng

sinh trưởng của layơn Đỏ đô. 57

3.2.3. Ảnh hưởng của chiều cao cắt cây và thời gian nuôi củ đến các giai

đoạn sinh trưởng phát triển của hoa layơn.60

3.2.4.Ảnh hưởng của chiều cao cắt cây và thời gian nuôi củ đến một số chỉ

tiêu về hình hoa thái hoa layơn đỏ đô. 62

3.2.5.Ảnh hưởng của chiều cao cắt cây và thời gian nuôi củ đến một số chỉ tiêu về năng suất hoa. 64

3.2.6. Ảnh hưởng của chiều cao cắt cây và thời gian nuôi củ đến độ bền hoa layơn đỏ đô.68

3.2.7. Hạch toán thu chi.71

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ.72

1. Kết luận.72

1.1. Đối với hoa lily Socbonne.72

1. 2. Đối với hoa layơn đỏ đô.72

2. Đề nghị.72

TÀI LIỆU THAM KHẢO.73

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY