Luận văn Nâng cao thu nhập của các hộ nông dân trồng dâu nuôi tằm trên địa bàn xã Đặng Sơn - Huyện Đô Lương - Tỉnh Nghệ An

MỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN iLỜI CẢM ƠN iiTÓM TẮT KHÓA LUẬN iiiDANH MỤC CÁC BẢNG viDANH MỤC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ viiDANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viiiMỤC LỤC ix PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 11.1 Tính cấp thiết của đề tài 11.2 Mục tiêu nghiên cứu 21.2.1 Mục tiêu chung 21.2.2 Mục tiêu cụ thể 21.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 31.3.1 Đối tượng nghiên cứu 31.3.2 Phạm vi nghiên cứu 31.3.2.1 Phạm vi về không gian 31.3.2.2 Phạm vi về thời gian 3PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 42.1 Cơ sở lý luận 42.1.1 Một số khái niệm 42.1.2 Vị trí của nghề trồng dâu nuôi tằm trong quá trình phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam 52.1.3. Đặc điểm của sản xuất dâu tằm 62.2 Cơ sở thực tiễn 92.2.1 Đôi nét về nghề trồng dâu nuôi tằm 92.2.2 Một số chủ trương, chính sách của nhà nước 102.2.3 Tình hình sản xuất dâu tằm ở Việt Nam 122.2.3.1. Về trồng dâu 132.2.3.2. Về nuôi tằm 142.2.3.3. Ươm tơ dệt lụa 152.2.3.4. Sản xuất và cung ứng trứng giống 152.2.3.5. Thị trường tiêu thụ tơ kén của Việt Nam 162.2.4 Tình hình sản xuất dâu tằm trên thế giới 172. 2.4.1 Tình hình chung 172.2.4.2. Kinh nghiệm phát triển sản xuất dâu tằm của các nước 19PHẦN III. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 223.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 223.1.1 Điều kiện tự nhiên của xã 223.1.1.1 Vị trí địa lý 223.1.1.2 Khí hậu, thủy văn 223.1.2 Tình hình kinh tế xã hội của xã 233.1.2.1 Tình hình phân bố và sử dụng đất đai của xã 233.1.2.2 Tình hình lao động và nhân khẩu của xã 263.1.2.3 Điều kiện cơ sở hạ tầng của xã 283.1.2.4 Kết quả phát triển kinh tế của xã 303.2 Phương pháp nghiên cứu 333.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 333.2.1.1 Thu thập số liệu thứ cấp 333.2.1.2 Thu thập số liệu sơ cấp 333.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 343.2.3 Phương pháp phân tích số liệu 343.2.4 Hệ thống chỉ tiêu phân tích và xử lý số liệu 373.2.4.1 Chỉ tiêu phản ánh về phát triển sản xuất 373.2.4.2 Nhóm chỉ tiêu kết quả và hiệu quả 38PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 394.1 Thực trạng nghề trồng dâu nuôi tằm của xã 394.1.1 Tình hình chung về các hộ trồng dâu nuôi tằm của xã 394.1.2 Đặc điểm cơ bản của nhóm hộ điều tra 414.1.2.1 Tình hình lao động trồng dâu nuôi tằm của nhóm hộ điều tra 414.1.2.2 Tình hình sử dụng đất đai của nhóm hộ điều tra 434.1.2.3 Tình hình sử dụng tư liệu sản xuất của nhóm hộ điều tra 464.1.3 Tình hình sản xuất dâu và nuôi tằm ở các nhóm hộ điều tra 494.1.3.1 Chi phí vật chất cho sản xuất lá dâu 494.1.3.2 Kết quả của giai đoạn trồng dâu 524.1.3.3 Chi phí vật chất cho giai đoạn nuôi tằm của nhóm hộ điều tra 544.1.3.4 Kết quả và hiệu quả của giai đoạn nuôi tằm 564.1.4 Tình hình tiêu thụ kén tằm của nhóm hộ điều tra 594.1.5 Kết quả sản xuất kinh doanh của nhóm hộ điều tra 614.2 Phân tích một số nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ từ TDNT 654.2.1 Những nhân tố định tính 654.2.1.1 Nhân tố lao động 654.2.1.2 Nhân tố đất đai 664.2.1.3 Nhân tố đầu tư và thâm canh 664.2.1.4 Nhân tố kỹ thuật 674.2.1.5 Nhân tố thị trường 684.2.1.6 Nhân tố tổ chức sản xuất nuôi tằm 694.2.2 Kiểm định một số nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ nông dân từ TDNT 694.3 Đánh giá chung về nghề trồng dâu nuôi tằm 704.3.1 Thuận lợi 704.3.2 Khó khăn 724.4 Định hướng và giải pháp nâng cao thu nhập cho hộ TDNT trên địa bàn xã 754.4.1 Định hướng 754.4.2 Giải pháp 774.5.4.1 Giải pháp về quy hoạch đất đai 774.5.4.2 Giải pháp đào tạo tập huấn 784.5.4.3 Giải pháp đầu tư 784.5.4.4 Giải pháp khoa học kỹ thuật 804.5.4.5 Giải pháp tổ chức sản xuất và tiêu thụ 814.5.4.6 Đa dạng hóa sản phẩm từ cây dâu, con tằm 824.5.4.7 Phối hợp với các hoạt động nông nghiệp khác 83PHẦN V: KẾT LUẬN 845.1 Kết luận 845.2 Khuyến nghị 855.2.1 Đối với Nhà nước 855.2.2 Đối với chính quyền cơ sở 855.2.3 Đối với hộ nông dân 86TÀI LIỆU THAM KHẢO 88PHỤ LỤC 89

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

LỜI CẢM ƠN ii

TÓM TẮT KHÓA LUẬN iii

DANH MỤC CÁC BẢNG vi

DANH MỤC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ vii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii

MỤC LỤC ix

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1

1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2

1.2.1 Mục tiêu chung 2

1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3

1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 3

1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 3

1.3.2.1 Phạm vi về không gian 3

1.3.2.2 Phạm vi về thời gian 3

PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 4

2.1 Cơ sở lý luận 4

2.1.1 Một số khái niệm 4

2.1.2 Vị trí của nghề trồng dâu nuôi tằm trong quá trình phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam 5

2.1.3. Đặc điểm của sản xuất dâu tằm 6

2.2 Cơ sở thực tiễn 9

2.2.1 Đôi nét về nghề trồng dâu nuôi tằm 9

2.2.2 Một số chủ trương, chính sách của nhà nước 10

2.2.3 Tình hình sản xuất dâu tằm ở Việt Nam 12

2.2.3.1. Về trồng dâu 13

2.2.3.2. Về nuôi tằm 14

2.2.3.3. Ươm tơ dệt lụa 15

2.2.3.4. Sản xuất và cung ứng trứng giống 15

2.2.3.5. Thị trường tiêu thụ tơ kén của Việt Nam 16

2.2.4 Tình hình sản xuất dâu tằm trên thế giới 17

2. 2.4.1 Tình hình chung 17

2.2.4.2. Kinh nghiệm phát triển sản xuất dâu tằm của các nước 19

PHẦN III. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22

3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 22

3.1.1 Điều kiện tự nhiên của xã 22

3.1.1.1 Vị trí địa lý 22

3.1.1.2 Khí hậu, thủy văn 22

3.1.2 Tình hình kinh tế xã hội của xã 23

3.1.2.1 Tình hình phân bố và sử dụng đất đai của xã 23

3.1.2.2 Tình hình lao động và nhân khẩu của xã 26

3.1.2.3 Điều kiện cơ sở hạ tầng của xã 28

3.1.2.4 Kết quả phát triển kinh tế của xã 30

3.2 Phương pháp nghiên cứu 33

3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 33

3.2.1.1 Thu thập số liệu thứ cấp 33

3.2.1.2 Thu thập số liệu sơ cấp 33

3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 34

3.2.3 Phương pháp phân tích số liệu 34

3.2.4 Hệ thống chỉ tiêu phân tích và xử lý số liệu 37

3.2.4.1 Chỉ tiêu phản ánh về phát triển sản xuất 37

3.2.4.2 Nhóm chỉ tiêu kết quả và hiệu quả 38

PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 39

4.1 Thực trạng nghề trồng dâu nuôi tằm của xã 39

4.1.1 Tình hình chung về các hộ trồng dâu nuôi tằm của xã 39

4.1.2 Đặc điểm cơ bản của nhóm hộ điều tra 41

4.1.2.1 Tình hình lao động trồng dâu nuôi tằm của nhóm hộ điều tra 41

4.1.2.2 Tình hình sử dụng đất đai của nhóm hộ điều tra 43

4.1.2.3 Tình hình sử dụng tư liệu sản xuất của nhóm hộ điều tra 46

4.1.3 Tình hình sản xuất dâu và nuôi tằm ở các nhóm hộ điều tra 49

4.1.3.1 Chi phí vật chất cho sản xuất lá dâu 49

4.1.3.2 Kết quả của giai đoạn trồng dâu 52

4.1.3.3 Chi phí vật chất cho giai đoạn nuôi tằm của nhóm hộ điều tra 54

4.1.3.4 Kết quả và hiệu quả của giai đoạn nuôi tằm 56

4.1.4 Tình hình tiêu thụ kén tằm của nhóm hộ điều tra 59

4.1.5 Kết quả sản xuất kinh doanh của nhóm hộ điều tra 61

4.2 Phân tích một số nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ từ TDNT 65

4.2.1 Những nhân tố định tính 65

4.2.1.1 Nhân tố lao động 65

4.2.1.2 Nhân tố đất đai 66

4.2.1.3 Nhân tố đầu tư và thâm canh 66

4.2.1.4 Nhân tố kỹ thuật 67

4.2.1.5 Nhân tố thị trường 68

4.2.1.6 Nhân tố tổ chức sản xuất nuôi tằm 69

4.2.2 Kiểm định một số nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ nông dân từ TDNT 69

4.3 Đánh giá chung về nghề trồng dâu nuôi tằm 70

4.3.1 Thuận lợi 70

4.3.2 Khó khăn 72

4.4 Định hướng và giải pháp nâng cao thu nhập cho hộ TDNT trên địa bàn xã 75

4.4.1 Định hướng 75

4.4.2 Giải pháp 77

4.5.4.1 Giải pháp về quy hoạch đất đai 77

4.5.4.2 Giải pháp đào tạo tập huấn 78

4.5.4.3 Giải pháp đầu tư 78

4.5.4.4 Giải pháp khoa học kỹ thuật 80

4.5.4.5 Giải pháp tổ chức sản xuất và tiêu thụ 81

4.5.4.6 Đa dạng hóa sản phẩm từ cây dâu, con tằm 82

4.5.4.7 Phối hợp với các hoạt động nông nghiệp khác 83

PHẦN V: KẾT LUẬN 84

5.1 Kết luận 84

5.2 Khuyến nghị 85

5.2.1 Đối với Nhà nước 85

5.2.2 Đối với chính quyền cơ sở 85

5.2.3 Đối với hộ nông dân 86

TÀI LIỆU THAM KHẢO 88

PHỤ LỤC 89

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY