Luận văn Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Bắc Giang

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT.i

DANH MỤC BẢNG BIỂU.iv

DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ.v

PHẦN MỞ ĐẦU.1

1. Tính cấp thiết của đề tài.1

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu.2

2.1 Mục đích nghiên cứu .2

2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu .2

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu.3

3.1 Đối tƣợng nghiên cứu.3

3.2 Phạm vi nghiên cứu.3

4. Kết cấu của đề tài .4

Chƣơng 1.5

TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU TRƢỚC ĐÂY VỀ NÂNG CAO

NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH.5

1.1 Cạnh tranh cấp tỉnh.5

1.1.1 Khái niệm cạnh tranh .5

1.1.2 Cạnh tranh cấp tỉnh.5

1.2 Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh .5

1.2.1 Xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh .5

1.2.2 Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.7

1.3 Tổng quan các công trình nghiên cứu trƣớc đây về nâng cao năng lực cạnh

tranh cấp tỉnh.

1.3.1 Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Việt Nam năm 2014.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY