Luận văn Nâng cao hiệu quả tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng Eximbank chi nhánh Hà Nội

MỤC LỤC MỤC LỤC 1DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 3DANH MỤC BẢNG, BIỂU 4LỜI MỞ ĐẦU 5CHƯƠNG 1 8TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 8TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NHTM 81.1. Hoạt động tín dụng của NHTM 81.1.1. Khái niệm 81.1.2. Phân loại 81.1.2.1. Căn cứ vào thời hạn tín dụng 81.1.2.2. Căn cứ vào hình thức tài trợ tín dụng 91.1.2.3. Căn cứ vào tài sản đảm bảo 101.1.2.4. Căn cứ vào mức độ rủi ro 111.1.2.5. Phân loại khác 111.2. Hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu của NHTM 111.2.1. Khái niệm 111.2.2. Vai trò của hoạt động tín dụng tài trợ XNK 121.2.2.1. Đối với NHTM 121.2.2.2. Đối với doanh nghiệp 131.2.2.3. Đối với nền kinh tế đất nước 141.2.3. Các hình thức tín dụng tài trợ XNK 151.2.3.1. Tín dụng tài trợ xuất khẩu 151.2.3.2. Tín dụng tài trợ nhập khẩu 181.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng tài trợ XNK 201.2.4.1. Doanh số cho vay tài trợ XNK 201.2.4.2. Doanh số thu nợ 201.2.4.3. Dư nợ 201.2.4.4. Nợ quá hạn 211.2.4.5. Tỷ lệ dư nợ trên vốn huy động và tổng nguồn vốn 211.2.4.6. Hệ số thu nợ 221.2.4.7. Tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ 221.2.4.8. Tỷ lệ lợi nhuận từ hoạt động TD XNK trên tổng lợi nhuận 22CHƯƠNG 2 23THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TÀI TRỢ XNK TẠI EXIMBANK CHI NHÁNH HÀ NỘI 232.1. Tổng quan về NHTMCP XNK Eximbank chi nhánh Hà Nội 232.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 232.1.2. Các hoạt động cơ bản của Eximbank Hà Nội 242.1.3. Đánh giá về tình hình kinh doanh của NHTMCP xuất nhập khẩu Eximbank chi nhánh Hà Nội 262.1.3.1. Hoạt động huy động vốn 262.1.3.2. Hoạt động sử dụng vốn 272.1.3.3. Kết quả kinh doanh 302.1.4. Nhận xét chung về Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank chi nhánh Hà Nội 312.1.3.1. Điểm mạnh 312.1.3.2. Điểm yếu 322.1.3.3. Cơ hội – Thách thức 322.2. Phân tích hiệu quả tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Eximbank chi nhánh Hà Nội 332.2.1. Quy trình thực hiện nghiệp vụ tín dụng tài trợ XNK 332.2.1.1. Tiếp nhận hồ sơ xin vay 332.2.1.2. Nghiên cứu và thẩm định hồ sơ xin vay 342.2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng tài trợ XNK tại Eximbank chi nhánh Hà Nội 362.2.2.1. Khái quát tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam 362.2.2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng tài trợ XNK tại ngân hàng Eximbank chi nhánh Hà Nội 382.2.3. Đánh giá chung về tình hình hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại Eximbank chi nhánh Hà Nội 512.2.3.1. Những thành tựu đã đạt được 512.2.3.2. Một số điểm hạn chế 522.2.2.3. Nguyên nhân của các điểm hạn chế 53CHƯƠNG 3 57GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI EXIMBANK CHI NHÁNH HÀ NỘI 573.1. Định hướng phát triển hoạt động tín dụng của Ngân hàng Eximbank chi nhánh Hà Nội 573.1.1. Định hướng nâng cao hiệu quả tín dụng 573.2.2. Định hướng nâng cao hiệu quả tín dụng tài trợ XNK 603.2. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng tài trợ XNK 613.2.1. Biện pháp mở rộng và thu hút nguồn vốn huy động 613.2.2. Đa dạng hoá các hình thức tín dụng tài trợ XNK 623.2.3. Mở rộng đối tượng cho vay tín dụng tài trợ XNK 643.2.4. Hạn chế rủi ro tín dụng tài trợ XNK 643.2.5. Cải tiến thủ tục, quy trình cho vay 663.2.6. Nâng cao chất lượng phục vụ và trình độ cán bộ tín dụng 673.2.7. Đổi mới công nghệ 683.3. Một số kiến nghị 69KẾT LUẬN 71DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 73

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 3

DANH MỤC BẢNG, BIỂU 4

LỜI MỞ ĐẦU 5

CHƯƠNG 1 8

TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 8

TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NHTM 8

1.1. Hoạt động tín dụng của NHTM 8

1.1.1. Khái niệm 8

1.1.2. Phân loại 8

1.1.2.1. Căn cứ vào thời hạn tín dụng 8

1.1.2.2. Căn cứ vào hình thức tài trợ tín dụng 9

1.1.2.3. Căn cứ vào tài sản đảm bảo 10

1.1.2.4. Căn cứ vào mức độ rủi ro 11

1.1.2.5. Phân loại khác 11

1.2. Hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu của NHTM 11

1.2.1. Khái niệm 11

1.2.2. Vai trò của hoạt động tín dụng tài trợ XNK 12

1.2.2.1. Đối với NHTM 12

1.2.2.2. Đối với doanh nghiệp 13

1.2.2.3. Đối với nền kinh tế đất nước 14

1.2.3. Các hình thức tín dụng tài trợ XNK 15

1.2.3.1. Tín dụng tài trợ xuất khẩu 15

1.2.3.2. Tín dụng tài trợ nhập khẩu 18

1.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng tài trợ XNK 20

1.2.4.1. Doanh số cho vay tài trợ XNK 20

1.2.4.2. Doanh số thu nợ 20

1.2.4.3. Dư nợ 20

1.2.4.4. Nợ quá hạn 21

1.2.4.5. Tỷ lệ dư nợ trên vốn huy động và tổng nguồn vốn 21

1.2.4.6. Hệ số thu nợ 22

1.2.4.7. Tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ 22

1.2.4.8. Tỷ lệ lợi nhuận từ hoạt động TD XNK trên tổng lợi nhuận 22

CHƯƠNG 2 23

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TÀI TRỢ XNK TẠI EXIMBANK CHI NHÁNH HÀ NỘI 23

2.1. Tổng quan về NHTMCP XNK Eximbank chi nhánh Hà Nội 23

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 23

2.1.2. Các hoạt động cơ bản của Eximbank Hà Nội 24

2.1.3. Đánh giá về tình hình kinh doanh của NHTMCP xuất nhập khẩu Eximbank chi nhánh Hà Nội 26

2.1.3.1. Hoạt động huy động vốn 26

2.1.3.2. Hoạt động sử dụng vốn 27

2.1.3.3. Kết quả kinh doanh 30

2.1.4. Nhận xét chung về Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank chi nhánh Hà Nội 31

2.1.3.1. Điểm mạnh 31

2.1.3.2. Điểm yếu 32

2.1.3.3. Cơ hội – Thách thức 32

2.2. Phân tích hiệu quả tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Eximbank chi nhánh Hà Nội 33

2.2.1. Quy trình thực hiện nghiệp vụ tín dụng tài trợ XNK 33

2.2.1.1. Tiếp nhận hồ sơ xin vay 33

2.2.1.2. Nghiên cứu và thẩm định hồ sơ xin vay 34

2.2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng tài trợ XNK tại Eximbank chi nhánh Hà Nội 36

2.2.2.1. Khái quát tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam 36

2.2.2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng tài trợ XNK tại ngân hàng Eximbank chi nhánh Hà Nội 38

2.2.3. Đánh giá chung về tình hình hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại Eximbank chi nhánh Hà Nội 51

2.2.3.1. Những thành tựu đã đạt được 51

2.2.3.2. Một số điểm hạn chế 52

2.2.2.3. Nguyên nhân của các điểm hạn chế 53

CHƯƠNG 3 57

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI EXIMBANK CHI NHÁNH HÀ NỘI 57

3.1. Định hướng phát triển hoạt động tín dụng của Ngân hàng Eximbank chi nhánh Hà Nội 57

3.1.1. Định hướng nâng cao hiệu quả tín dụng 57

3.2.2. Định hướng nâng cao hiệu quả tín dụng tài trợ XNK 60

3.2. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng tài trợ XNK 61

3.2.1. Biện pháp mở rộng và thu hút nguồn vốn huy động 61

3.2.2. Đa dạng hoá các hình thức tín dụng tài trợ XNK 62

3.2.3. Mở rộng đối tượng cho vay tín dụng tài trợ XNK 64

3.2.4. Hạn chế rủi ro tín dụng tài trợ XNK 64

3.2.5. Cải tiến thủ tục, quy trình cho vay 66

3.2.6. Nâng cao chất lượng phục vụ và trình độ cán bộ tín dụng 67

3.2.7. Đổi mới công nghệ 68

3.3. Một số kiến nghị 69

KẾT LUẬN 71

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 73

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY