Luận văn Nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại Sở giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮTDANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒLời mở đầu 1CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 31.1 SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HOẠT ĐỘNG CVTD TẠI NHTM 31.2 HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 51.2.1 Khái niệm 51.2.2 Đặc điểm 51.2.3 Phân loại 81.2.5 Quy trình cho vay tiêu dùng 131.2.6 Sự cần thiết của hoạt động cho vay tiêu dùng 181.3 HIỆU QUẢ CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 201.3.1 Khái niệm hiệu quả CVTD 201.3.2 Tiêu thức đánh giá hiệu quả CVTD 201.3.2.1. Chỉ tiêu định tính 201.3.3.2 Chỉ tiêu định lượng 221.3.3 Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả CVTD 251.3.3.1 Nhân tố chủ quan 251.3.3.2 Nhân tố khách quan 28CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI SỞ GIAO DỊCH NHNo&PTNT VIỆT NAM 322.1 KHÁI QUÁT VỀ SỞ GIAO DỊCH NHNo&PTNT VIỆT NAM 322.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 322.1.2 Cơ cấu tổ chức – nhân sự 332.1.3 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 332.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh của Sở giao dịch NHNo&PTNT Việt Nam (2006 – 2008) 362.2 HIỆU QUẢ CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI SỞ GIAO DỊCH NHNo&PTNT VIỆT NAM 452.2.1 Các quy định và quy chế trong CVTD tại SGD NHNo&PTNT Việt Nam 452.2.2 Thực trạng hiệu quả CVTD tại SGD NHNo&PTNT Việt Nam 542.3 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CVTD TẠI SỞ GIAO DỊCH NHNo&PTNT VIỆT NAM 642.3.1 Kết quả đạt được 642.3.2 Hạn chế và nguyên nhân 65CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI SỞ GIAO DỊCH NHNo&PTNT VIỆT NAM 703.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CVTD TẠI SGD NHNo&PTNT VIỆT NAM 703.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI SGD NHNo&PTNT VIỆT NAM 713.2.1 Thiết lập chính sách cụ thể về CVTD 713.2.2 Đẩy mạnh chiến lược Marketing đối với hoạt động CVTD 743.2.3 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định 763.2.4 Quản lí rủi ro trong CVTD 773.2.5 Nâng cao trình độ của cán bộ tín dụng 783.2.6 Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ cho hoạt động CVTD 793.2.7 Mở rộng mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch đến các điểm tiêu dùng mạnh 803.3.Những đề xuất, ý kiến 813.3.1.Kiến nghị với Nhà nước 813.3.2.Kiến nghị với NHNN VN 833.3.3.Kiến nghị với NHNo&PTNT Việt Nam 84Kết luận 86

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ

Lời mở đầu 1

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3

1.1 SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HOẠT ĐỘNG CVTD TẠI NHTM 3

1.2 HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 5

1.2.1 Khái niệm 5

1.2.2 Đặc điểm 5

1.2.3 Phân loại 8

1.2.5 Quy trình cho vay tiêu dùng 13

1.2.6 Sự cần thiết của hoạt động cho vay tiêu dùng 18

1.3 HIỆU QUẢ CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 20

1.3.1 Khái niệm hiệu quả CVTD 20

1.3.2 Tiêu thức đánh giá hiệu quả CVTD 20

1.3.2.1. Chỉ tiêu định tính 20

1.3.3.2 Chỉ tiêu định lượng 22

1.3.3 Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả CVTD 25

1.3.3.1 Nhân tố chủ quan 25

1.3.3.2 Nhân tố khách quan 28

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI SỞ GIAO DỊCH NHNo&PTNT VIỆT NAM 32

2.1 KHÁI QUÁT VỀ SỞ GIAO DỊCH NHNo&PTNT VIỆT NAM 32

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 32

2.1.2 Cơ cấu tổ chức – nhân sự 33

2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 33

2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh của Sở giao dịch NHNo&PTNT Việt Nam (2006 – 2008) 36

2.2 HIỆU QUẢ CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI SỞ GIAO DỊCH NHNo&PTNT VIỆT NAM 45

2.2.1 Các quy định và quy chế trong CVTD tại SGD NHNo&PTNT Việt Nam 45

2.2.2 Thực trạng hiệu quả CVTD tại SGD NHNo&PTNT Việt Nam 54

2.3 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CVTD TẠI SỞ GIAO DỊCH NHNo&PTNT VIỆT NAM 64

2.3.1 Kết quả đạt được 64

2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân 65

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI SỞ GIAO DỊCH NHNo&PTNT VIỆT NAM 70

3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CVTD TẠI SGD NHNo&PTNT VIỆT NAM 70

3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI SGD NHNo&PTNT VIỆT NAM 71

3.2.1 Thiết lập chính sách cụ thể về CVTD 71

3.2.2 Đẩy mạnh chiến lược Marketing đối với hoạt động CVTD 74

3.2.3 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định 76

3.2.4 Quản lí rủi ro trong CVTD 77

3.2.5 Nâng cao trình độ của cán bộ tín dụng 78

3.2.6 Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ cho hoạt động CVTD 79

3.2.7 Mở rộng mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch đến các điểm tiêu dùng mạnh 80

3.3.Những đề xuất, ý kiến 81

3.3.1.Kiến nghị với Nhà nước 81

3.3.2.Kiến nghị với NHNN VN 83

3.3.3.Kiến nghị với NHNo&PTNT Việt Nam 84

Kết luận 86

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY