Luận văn Nâng cao hiệu quả chi tiêu công cho chương trình xóa đói giảm nghèo tại tỉnh Nghệ An

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT i

DANH MỤC BẢNG iii

DANH MỤC HÌNH v

PHẦN MỞ ĐẦU 6

1. Tính cấp thiết của đề tài 6

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 7

2.1. Mục tiêu chung 7

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 7

3. Câu hỏi nghiên cứu 8

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 8

4.1. Đối tượng nghiên cứu 8

4.2. Phạm vi nghiên cứu 8

5. Kết cấu Luận văn 9

CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ NHỮNG

VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ CHI TIÊU CÔNG CHO

CHƢƠNG TRÌNH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO 10

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 10

1.1.1. Các công trình nghiên cứu liên quan tới hiệu quả chi tiêu công 10

1.1.2. Các công trình nghiên cứu liên quan tới xóa đói giảm nghèo 12

1.1.3. Kết luận rút ra từ tổng quan các công trình nghiên cứu 17

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY