Luận văn Nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh ngân hàng công thương Hoàng Mai

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1: CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 31.1. Tổng quan về doanh nghiệp vừa và nhỏ 31.1.1. Khái niệm về doanh nghiệp vừa và nhỏ 31.1.2. Đặc điểm của doanh nghiệp vừa và nhỏ 41.1.3. Vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế 51.2 Chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của NHTM 61.2.1 Tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 61.2.1.1 Vốn và tầm quan trọng của vốn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 61.2.1.2 Tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 81.2.2 Chất lượng tín dụng Ngân hàng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 121.2.2.1 Quan niệm về chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 121.2.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng 131.2.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng 16CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI NHÁNH NHCT HOÀNG MAI 202.1. Khái quát về NHCT Chi nhánh Hoàng Mai 202.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của NHCT Chi nhánh Hoàng Mai 202.1.2 Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Công thương Hoàng Mai 222.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHCT Hoàng Mai 232.1.3.1. Hoạt động huy động vốn 252.1.3.2. Hoạt động tín dụng 272.1.3.3. Hoạt động tài trợ thương mại 282.1.3.4. Các hoạt động khác 292.2. Thực trạng chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh NHCT Hoàng Mai 312.2.1. Quy mô tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh NHCT Hoàng Mai 312.2.3. Tình hình nợ quá hạn của doanh nghiệp vừa và nhỏ 352.2.2. Tình hình dư nợ tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 332.2.4. Thu nhập từ hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 382.3 Đánh giá chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh NHCT Hoàng Mai 392.3.1. Những kết quả đã đạt được 392.3.2. Những hạn chế còn tồn tại 402.3.3. Nguyên nhân 42CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HOÀNG MAI 463.1. Định hướng phát triển hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh NHCT Hoàng Mai 463.2. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh ngân hàng công thương Hoàng Mai 483.2.1. Xây dựng chính sách tín dụng phù hợp 483.2.2. Xây dựng một cơ chế lãi suất linh hoạt cho doanh nghiệp vừa và nhỏ 503.2.3 Hoàn thiện hệ thống thông tin 513.2.4. Tăng cường khả năng phân tích và đánh giá khách hàng 523.2.5. Nâng cao chất lương đội ngũ cán bộ ngân hàng 533.2.6. Xây dựng chiến lược Marketting 563.2.7 Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát 573.3. Một số kiến nghị 583.3.1. Kiến nghị với Nhà nước và Chính phủ 583.3.2. Kiến nghị với ngân hàng nhà nước 593.3.3. Kiến nghị với ngân hàng công thương Việt Nam 603.3.4. Kiến nghị với các doanh nghiệp vừa và nhỏ 60KẾT LUẬN 63DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Tình hình huy động vốn của Ngân hàng Công thương Hoàng Mai 25Biểu đồ tổng nguồn vốn và tiền gửi qua các năm 25Bảng 2.2 Cơ cấu nguồn vốn của Ngân hàng Công thương Hoàng Mai 26Bảng 2.3: Tình hình hoạt động tín dụng của Ngân hàng Công thương Hoàng Mai 27Bảng 2.4 Chất lượng tín dụng theo các nhóm Nợ của Ngân hàng 28Bảng 2.5 Lợi nhuận của chi nhánh qua các năm 31Bảng 2.6. Tốc độ tăng trưởng tín dụng của Chi nhánh và tốc độ tăng trưởng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 32Bảng 2.7: Dư nợ tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ chia theo thời hạn 33Bảng 2.8: Dư nợ tín dụng theo tài sản đảm bảo 35Bảng 2.9: Tình hình nợ quá hạn giai đoạn 2006-2008 36Bảng 2.10: Thu nhập từ hoạt động tín dụng của Chi nhánh và Thu nhập từ hoạt đông tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 38

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3

1.1. Tổng quan về doanh nghiệp vừa và nhỏ 3

1.1.1. Khái niệm về doanh nghiệp vừa và nhỏ 3

1.1.2. Đặc điểm của doanh nghiệp vừa và nhỏ 4

1.1.3. Vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế 5

1.2 Chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của NHTM 6

1.2.1 Tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 6

1.2.1.1 Vốn và tầm quan trọng của vốn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 6

1.2.1.2 Tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 8

1.2.2 Chất lượng tín dụng Ngân hàng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 12

1.2.2.1 Quan niệm về chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 12

1.2.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng 13

1.2.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng 16

CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI NHÁNH NHCT HOÀNG MAI 20

2.1. Khái quát về NHCT Chi nhánh Hoàng Mai 20

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của NHCT Chi nhánh Hoàng Mai 20

2.1.2 Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Công thương Hoàng Mai 22

2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHCT Hoàng Mai 23

2.1.3.1. Hoạt động huy động vốn 25

2.1.3.2. Hoạt động tín dụng 27

2.1.3.3. Hoạt động tài trợ thương mại 28

2.1.3.4. Các hoạt động khác 29

2.2. Thực trạng chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh NHCT Hoàng Mai 31

2.2.1. Quy mô tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh NHCT Hoàng Mai 31

2.2.3. Tình hình nợ quá hạn của doanh nghiệp vừa và nhỏ 35

2.2.2. Tình hình dư nợ tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 33

2.2.4. Thu nhập từ hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 38

2.3 Đánh giá chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh NHCT Hoàng Mai 39

2.3.1. Những kết quả đã đạt được 39

2.3.2. Những hạn chế còn tồn tại 40

2.3.3. Nguyên nhân 42

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HOÀNG MAI 46

3.1. Định hướng phát triển hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh NHCT Hoàng Mai 46

3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh ngân hàng công thương Hoàng Mai 48

3.2.1. Xây dựng chính sách tín dụng phù hợp 48

3.2.2. Xây dựng một cơ chế lãi suất linh hoạt cho doanh nghiệp vừa và nhỏ 50

3.2.3 Hoàn thiện hệ thống thông tin 51

3.2.4. Tăng cường khả năng phân tích và đánh giá khách hàng 52

3.2.5. Nâng cao chất lương đội ngũ cán bộ ngân hàng 53

3.2.6. Xây dựng chiến lược Marketting 56

3.2.7 Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát 57

3.3. Một số kiến nghị 58

3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước và Chính phủ 58

3.3.2. Kiến nghị với ngân hàng nhà nước 59

3.3.3. Kiến nghị với ngân hàng công thương Việt Nam 60

3.3.4. Kiến nghị với các doanh nghiệp vừa và nhỏ 60

KẾT LUẬN 63

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 64

DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU

Bảng 2.1 Tình hình huy động vốn của Ngân hàng Công thương Hoàng Mai 25

Biểu đồ tổng nguồn vốn và tiền gửi qua các năm 25

Bảng 2.2 Cơ cấu nguồn vốn của Ngân hàng Công thương Hoàng Mai 26

Bảng 2.3: Tình hình hoạt động tín dụng của Ngân hàng Công thương Hoàng Mai 27

Bảng 2.4 Chất lượng tín dụng theo các nhóm Nợ của Ngân hàng 28

Bảng 2.5 Lợi nhuận của chi nhánh qua các năm 31

Bảng 2.6. Tốc độ tăng trưởng tín dụng của Chi nhánh và tốc độ tăng trưởng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 32

Bảng 2.7: Dư nợ tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ chia theo thời hạn 33

Bảng 2.8: Dư nợ tín dụng theo tài sản đảm bảo 35

Bảng 2.9: Tình hình nợ quá hạn giai đoạn 2006-2008 36

Bảng 2.10: Thu nhập từ hoạt động tín dụng của Chi nhánh và Thu nhập từ hoạt đông tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY