Luận văn Một số phương hướng và biện pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Công ty liên doanh TNHH Hải Hà - Kotubuki

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1chương I :lý luận cơ bản về thị trường và hoạt động mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở công ty liên doanh TNHHHải Hà-Kotobuki 3 I. THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA THỊ TRƯỜNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP. 31. Khái niệm về thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 32. Các tiêu thức xác định thị trường tiêu thụ của doanh nghiệp 42.1 Thị trường tiêu thụ theo tiêu thức địa lý. 42. 2 Thị truờng theo tiêu thức sản phẩm. 52.3 Thị trường tiêu thụ theo tiêu thức khách hàng với nhu cầu của họ 52. 4. Thị trường trọng điểm. 63.Vai trò thị trường tiêu thụ trong hoạt kinh doanh của doanh nghiệp. 63.1. Thị trường là yếu tố quyết định sự sống còn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 63.2. Thị trường điều tiết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. 73.3. Thị trường là nơi đánh giá, kiếm tra các chương trình, kế hoạch, quyết định kinh doanh của doanh nghiệp. 7II. MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG ĐỐI VỚI HỌAT ĐỘNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP. 81. Khái niệm mở rộng thị trường. 82. Vai trò của hoạt động mở rộng thị trường đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 82.1 Góp phần khai thác nội lực cho doanh nghiệp. 82.2 Đảm bảo sự thành công cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 93. Những yêu cầu của hoạt động mở rộng thị trường. 9III. NỘI DUNG CỦA HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG. 111.Nghiên cứu thị trường và nhận biết cơ hội kinh doanh. 111.1. ý nghĩa công tác nghiên cứu thị trường 111.2. Nội dung của nghiên cứu thị trường. 121.3 Các hình thức nghiên cứu thị trường 131.4.Phương pháp nghiên cứu thị truờng 142. Lập chiến lược và kế hoạch mở rộng thị trường: 152.1 xác định mục tiêu của chiến lược kinh doanh. 152. 2. xây dựng chiến lược mở rộng thị trường. 163. Tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch mở rộng thị trường 194. Kiểm tra, đánh giá thực hiện chiến lược, kế hoạch 20IV. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆP 221. Nhóm các yếu tố chủ quan 221.1. Tiềm lực của doanh nghiệp. 221.2.Chủng loại và chất lượng sản phẩm 241.3. phương thức phân phối 241.4. Các loại hoạt động xúc tiến 242. Nhóm các yếu tố khách quan 242. 1. Môi trường văn hoá xã hội 242. 2. Môi trường chính trị luật pháp. 252. 3. Môi trường kinh tế và công nghệ 252. 4. Môi trường cạnh tranh 252. 5. Môi trường địa lý sinh thái. 26Chương II:Thực Trạng Công Tác Mở Rộng Thị Trường Tiêu Thụ Sản Phẩm ở Cô ng Ty Liên Doanh TNHH Hải Hà - Kotobuki 27I- KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH HẢI HÀ-KOTOBUKI. 271.Sự hình thành và phát triển của công ty 271. 1. Lịch sử ra đời: 271.2. Quá trình phát triển của công ty 282. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật chủ yếu cuả công ty 282. 1 Chức năng và Nhiệm vụ của Công ty 282. 2 Đặc điểm sản phẩm và thị trường 302. 3 Tổ chức các bộ máy quản lý 312. 5 Đặc điểm lao động 342. 6 Đặc điểm nguyên vật liệu 362. 7 Đặc điểm tổ chức sản xuất 372. 8 Đặc điểm về tài chính 373. Tình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gần đây 383.1 Tình hình sản xuất 383.2 Tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty 393.3 Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong nhưng năm gần đây 40II. TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VÀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM VỪA QUA 411. Thị trường bánh kẹo Việt Nam và đặc điểm cơ bản 411.1 Đặc điểm sản phẩm bánh kẹo 411.2. Đặc điểm thị trường 422. Thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty và xu hướng phát triển 432.1. Khách hàng và sản phẩm 432.2. Khu vực bán hàng (tiêu thức địa lý) 483. Tình hình thị trường và thực trạng công tác mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty trong những năm vừa qua 513.1. Công tác nghiên cứu thị trường 513.2. Tình hình xây dựng chiến lược mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty trong những năm qua 523.3. Tình hình tổ chức thực hiện chiến lược mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty trong những năm vừa qua 54III. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC, MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ CỦA CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ - KOTOBUKI 591. Những kết quả đạt được 591.1. Thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty ngày càng được mở rộng và phát triển, doanh thu không ngừng tăng 591.2. Công ty duy trì ổn định và phát triển hệ thống đại lý tiêu thụ sản phẩm 601.3. Uy tín sản phẩm của công ty được nâng cao 612. Những hạn chế 612.1. Sản phẩm 612.2. Nghiên cứu thị trường 622.3. Hoạt động marketing thị trường của công ty còn nhiều hạn chế 622.4. Hệ thống kênh phân phối của công ty 633. Những nguyên nhân 643.1. Nguyên nhân khách quan 643.2. Nguyên nhân chủ quan 64Chương III: một số phương hướng và biện pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở công ty liên doanh TNHH Hải Hà- Kotobuki.66I. MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU CỦA CÔNG TY HẢI HÀ-KOTOBUKI NĂM 2002. 66II. PHƯƠNG HƯỚNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY 681.Dự báo xu hướng vận động của thị trường bánh kẹo Việt Nam 682. Phướng phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty trong những năm tới 69III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CỤ THỂ NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH HẢI HÀ-KOTOBUKI. 691. Biện pháp 1: Tăng cường công tác điều tra nghiên cứu thị trường. 692. Biện pháp 2: Cải tiến mẫu mã, chất lượng sản phẩm 723. Biện pháp 3: Tăng cường công tác quản lý trong sản xuất để hạ giá thành sản phẩm đồng thời tăng mức chiết khấu cho các sản phẩm trên các vùng thị trường tiềm năng mới 764. Biện pháp 4:Tiếp tục xây dựng và củng cố hệ thông kênh phân phối sản phẩm 775. Phương pháp 5: Tăng cường các hoạt động Quảng cáo, yểm trợ và xúc tiến bán hàng. 816. Một số biện pháp khác 827. Một số kiến nghị với nhà nước 82KẾT LUẬN 84

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

chương I :lý luận cơ bản về thị trường và hoạt động mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở công ty liên doanh TNHHHải Hà-Kotobuki 3

I. THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA THỊ TRƯỜNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP. 3

1. Khái niệm về thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 3

2. Các tiêu thức xác định thị trường tiêu thụ của doanh nghiệp 4

2.1 Thị trường tiêu thụ theo tiêu thức địa lý. 4

2. 2 Thị truờng theo tiêu thức sản phẩm. 5

2.3 Thị trường tiêu thụ theo tiêu thức khách hàng với nhu cầu của họ 5

2. 4. Thị trường trọng điểm. 6

3.Vai trò thị trường tiêu thụ trong hoạt kinh doanh của doanh nghiệp. 6

3.1. Thị trường là yếu tố quyết định sự sống còn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 6

3.2. Thị trường điều tiết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. 7

3.3. Thị trường là nơi đánh giá, kiếm tra các chương trình, kế hoạch, quyết định kinh doanh của doanh nghiệp. 7

II. MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG ĐỐI VỚI HỌAT ĐỘNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP. 8

1. Khái niệm mở rộng thị trường. 8

2. Vai trò của hoạt động mở rộng thị trường đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 8

2.1 Góp phần khai thác nội lực cho doanh nghiệp. 8

2.2 Đảm bảo sự thành công cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 9

3. Những yêu cầu của hoạt động mở rộng thị trường. 9

III. NỘI DUNG CỦA HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG. 11

1.Nghiên cứu thị trường và nhận biết cơ hội kinh doanh. 11

1.1. ý nghĩa công tác nghiên cứu thị trường 11

1.2. Nội dung của nghiên cứu thị trường. 12

1.3 Các hình thức nghiên cứu thị trường 13

1.4.Phương pháp nghiên cứu thị truờng 14

2. Lập chiến lược và kế hoạch mở rộng thị trường: 15

2.1 xác định mục tiêu của chiến lược kinh doanh. 15

2. 2. xây dựng chiến lược mở rộng thị trường. 16

3. Tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch mở rộng thị trường 19

4. Kiểm tra, đánh giá thực hiện chiến lược, kế hoạch 20

IV. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆP 22

1. Nhóm các yếu tố chủ quan 22

1.1. Tiềm lực của doanh nghiệp. 22

1.2.Chủng loại và chất lượng sản phẩm 24

1.3. phương thức phân phối 24

1.4. Các loại hoạt động xúc tiến 24

2. Nhóm các yếu tố khách quan 24

2. 1. Môi trường văn hoá xã hội 24

2. 2. Môi trường chính trị luật pháp. 25

2. 3. Môi trường kinh tế và công nghệ 25

2. 4. Môi trường cạnh tranh 25

2. 5. Môi trường địa lý sinh thái. 26

Chương II:Thực Trạng Công Tác Mở Rộng Thị Trường Tiêu Thụ Sản Phẩm ở Cô ng Ty Liên Doanh TNHH Hải Hà - Kotobuki 27

I- KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH HẢI HÀ-KOTOBUKI. 27

1.Sự hình thành và phát triển của công ty 27

1. 1. Lịch sử ra đời: 27

1.2. Quá trình phát triển của công ty 28

2. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật chủ yếu cuả công ty 28

2. 1 Chức năng và Nhiệm vụ của Công ty 28

2. 2 Đặc điểm sản phẩm và thị trường 30

2. 3 Tổ chức các bộ máy quản lý 31

2. 5 Đặc điểm lao động 34

2. 6 Đặc điểm nguyên vật liệu 36

2. 7 Đặc điểm tổ chức sản xuất 37

2. 8 Đặc điểm về tài chính 37

3. Tình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gần đây 38

3.1 Tình hình sản xuất 38

3.2 Tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty 39

3.3 Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong nhưng năm gần đây 40

II. TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VÀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM VỪA QUA 41

1. Thị trường bánh kẹo Việt Nam và đặc điểm cơ bản 41

1.1 Đặc điểm sản phẩm bánh kẹo 41

1.2. Đặc điểm thị trường 42

2. Thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty và xu hướng phát triển 43

2.1. Khách hàng và sản phẩm 43

2.2. Khu vực bán hàng (tiêu thức địa lý) 48

3. Tình hình thị trường và thực trạng công tác mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty trong những năm vừa qua 51

3.1. Công tác nghiên cứu thị trường 51

3.2. Tình hình xây dựng chiến lược mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty trong những năm qua 52

3.3. Tình hình tổ chức thực hiện chiến lược mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty trong những năm vừa qua 54

III. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC, MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ CỦA CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ - KOTOBUKI 59

1. Những kết quả đạt được 59

1.1. Thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty ngày càng được mở rộng và phát triển, doanh thu không ngừng tăng 59

1.2. Công ty duy trì ổn định và phát triển hệ thống đại lý tiêu thụ sản phẩm 60

1.3. Uy tín sản phẩm của công ty được nâng cao 61

2. Những hạn chế 61

2.1. Sản phẩm 61

2.2. Nghiên cứu thị trường 62

2.3. Hoạt động marketing thị trường của công ty còn nhiều hạn chế 62

2.4. Hệ thống kênh phân phối của công ty 63

3. Những nguyên nhân 64

3.1. Nguyên nhân khách quan 64

3.2. Nguyên nhân chủ quan 64

Chương III: một số phương hướng và biện pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở công ty liên doanh TNHH Hải Hà- Kotobuki.66

I. MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU CỦA CÔNG TY HẢI HÀ-KOTOBUKI NĂM 2002. 66

II. PHƯƠNG HƯỚNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY 68

1.Dự báo xu hướng vận động của thị trường bánh kẹo Việt Nam 68

2. Phướng phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty trong những năm tới 69

III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CỤ THỂ NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH HẢI HÀ-KOTOBUKI. 69

1. Biện pháp 1: Tăng cường công tác điều tra nghiên cứu thị trường. 69

2. Biện pháp 2: Cải tiến mẫu mã, chất lượng sản phẩm 72

3. Biện pháp 3: Tăng cường công tác quản lý trong sản xuất để hạ giá thành sản phẩm đồng thời tăng mức chiết khấu cho các sản phẩm trên các vùng thị trường tiềm năng mới 76

4. Biện pháp 4:Tiếp tục xây dựng và củng cố hệ thông kênh phân phối sản phẩm 77

5. Phương pháp 5: Tăng cường các hoạt động Quảng cáo, yểm trợ và xúc tiến bán hàng. 81

6. Một số biện pháp khác 82

7. Một số kiến nghị với nhà nước 82

KẾT LUẬN 84

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY