Luận văn Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu

MỤC LỤCTrangLỜI MỞ ĐẦU 1PHẦN I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU 31: Quá trình hình thành và phát triển của công ty 31.1: Giới thiệu về công ty 31.1.1: Tên gọi 31.1.2: Địa chỉ giao dịch 31.1.3: Loại hình doanh nghiệp 31.1.4: Ngành và lĩnh vực kinh doanh 31.2: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU 41.2.1: Giai đoạn 1 (1965-1975) 41.2.2: Giai đoạn 2 (1976-1990) 41.2.3: Giai đoạn 3 (1990 - 2000) 51.2.4: Giai đoạn 4 (2000 - nay) 62: CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY 62.1:Sản phẩm 62.2:Thị trường 72.3: Công nghệ 82.5: Vốn 103: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của công ty 114: Những kết quả hoạt động của công ty 144.1: Những kết quả kinh doanh chủ yếu của công ty 144.1.1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 144.1.2: Tình hình sử dụng tài sản cố định 164.2: Các kết quả hoạt động khác của doanh nghiệp 184.2.1: Chế độ tuyển dụng và đào tạo của công ty 184.2.2: Tình hình sử dụng nguyên vật liệu 18PHẦN II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI CHÂU 201: Đặc điểm kinh tế-kỹ thuật ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty bánh kẹo hải châu 201.1: Các mục tiêu và chiến lược phát triển của doanh nghiệp 201.2: Sản phẩm, thị trường 201.2.1:Sản phẩm: 201.2.2:Thị trường: 211.3: Công nghệ 221.4: Nhân sự 241.5: Vốn 242: Tình hình tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu 242.1: Kết Qủa tiêu thụ sản phẩm của công ty 242.1.1: Theo thị trường 242.1.2: Theo mặt hàng 262.1.3: Theo hình thức bán hàng 272.2: Hoạt đ ộng tiêu thụ t ại công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu 292.2.1: Nghiên cứu và dự báo thị trường 292.2.2: Chính sách về sản 312.2.3: X ây dựng k ênh ph ân ph ối 322.2.3.1: Các kênh tiêu thụ 322.2.3.2: Xác định các phương thức tiêu thụ : 332.2.4: Chính sách về tiêu thụ 332.2.4.1: chính sách về giá 332.2.4.2:Chính sách thanh toán 342.2.5: Các ho ạt đ ộng h ỗ tr ợ b án h àng 352.2.5.1: Biện pháp giao tiếp và khuyếch trương: 352.2.5.2: Dịch vụ trong hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty bánh kẹo Hải Châu 353: Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty bánh kẹo Hải Châu 364: Đánh giá hiệu quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm 38PHẦN III: NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU. 401.Dự báo tình hình thị trường của công ty 402. Mục tiêu phấn đấu của Công ty 413: Một số giải pháp nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm ở công ty bánh kẹo Hải châu 433.1: Một số giải pháp cạnh tranh về giá 433.1.1: Các giải pháp nhằm giảm giá thành sản phẩm : 433.2: Các biện pháp làm giảm chi phí thương mại. 463.2.1: Giảm chi phí vận chuyển 463.2.2: Giảm chi phí lực lượng bán hàng. 473.3: Các giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm 473.3.1: Nâng cao chất lượng ở khâu thiết kế . 483.3.2: Nâng cao chất lượng ở khâu cung ứng: 483.4: Giải pháp nhằm đa dạng hoá sản phẩm 493.4.1: Đa dạng hoá chủng lại sản phẩm : 493.4.2: Đa dạng hóa mặt hàng kinh doanh 51KẾT LUẬN 52TÀI LIỆU THAM KHẢO 54

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU 3

1: Quá trình hình thành và phát triển của công ty 3

1.1: Giới thiệu về công ty 3

1.1.1: Tên gọi 3

1.1.2: Địa chỉ giao dịch 3

1.1.3: Loại hình doanh nghiệp 3

1.1.4: Ngành và lĩnh vực kinh doanh 3

1.2: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU 4

1.2.1: Giai đoạn 1 (1965-1975) 4

1.2.2: Giai đoạn 2 (1976-1990) 4

1.2.3: Giai đoạn 3 (1990 - 2000) 5

1.2.4: Giai đoạn 4 (2000 - nay) 6

2: CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY 6

2.1:Sản phẩm 6

2.2:Thị trường 7

2.3: Công nghệ 8

2.5: Vốn 10

3: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của công ty 11

4: Những kết quả hoạt động của công ty 14

4.1: Những kết quả kinh doanh chủ yếu của công ty 14

4.1.1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 14

4.1.2: Tình hình sử dụng tài sản cố định 16

4.2: Các kết quả hoạt động khác của doanh nghiệp 18

4.2.1: Chế độ tuyển dụng và đào tạo của công ty 18

4.2.2: Tình hình sử dụng nguyên vật liệu 18

PHẦN II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI CHÂU 20

1: Đặc điểm kinh tế-kỹ thuật ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty bánh kẹo hải châu 20

1.1: Các mục tiêu và chiến lược phát triển của doanh nghiệp 20

1.2: Sản phẩm, thị trường 20

1.2.1:Sản phẩm: 20

1.2.2:Thị trường: 21

1.3: Công nghệ 22

1.4: Nhân sự 24

1.5: Vốn 24

2: Tình hình tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu 24

2.1: Kết Qủa tiêu thụ sản phẩm của công ty 24

2.1.1: Theo thị trường 24

2.1.2: Theo mặt hàng 26

2.1.3: Theo hình thức bán hàng 27

2.2: Hoạt đ ộng tiêu thụ t ại công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu 29

2.2.1: Nghiên cứu và dự báo thị trường 29

2.2.2: Chính sách về sản 31

2.2.3: X ây dựng k ênh ph ân ph ối 32

2.2.3.1: Các kênh tiêu thụ 32

2.2.3.2: Xác định các phương thức tiêu thụ : 33

2.2.4: Chính sách về tiêu thụ 33

2.2.4.1: chính sách về giá 33

2.2.4.2:Chính sách thanh toán 34

2.2.5: Các ho ạt đ ộng h ỗ tr ợ b án h àng 35

2.2.5.1: Biện pháp giao tiếp và khuyếch trương: 35

2.2.5.2: Dịch vụ trong hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty bánh kẹo Hải Châu 35

3: Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty bánh kẹo Hải Châu 36

4: Đánh giá hiệu quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm 38

PHẦN III: NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU. 40

1.Dự báo tình hình thị trường của công ty 40

2. Mục tiêu phấn đấu của Công ty 41

3: Một số giải pháp nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm ở công ty bánh kẹo Hải châu 43

3.1: Một số giải pháp cạnh tranh về giá 43

3.1.1: Các giải pháp nhằm giảm giá thành sản phẩm : 43

3.2: Các biện pháp làm giảm chi phí thương mại. 46

3.2.1: Giảm chi phí vận chuyển 46

3.2.2: Giảm chi phí lực lượng bán hàng. 47

3.3: Các giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm 47

3.3.1: Nâng cao chất lượng ở khâu thiết kế . 48

3.3.2: Nâng cao chất lượng ở khâu cung ứng: 48

3.4: Giải pháp nhằm đa dạng hoá sản phẩm 49

3.4.1: Đa dạng hoá chủng lại sản phẩm : 49

3.4.2: Đa dạng hóa mặt hàng kinh doanh 51

KẾT LUẬN 52

TÀI LIỆU THAM KHẢO 54

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY