Luận văn Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Xe máy - Xe đạp Thống Nhất

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM. 3I. Khái niệm và các chức năng của thị trường: 31. Khái niệm về thị trường. 32. Chức năng của thị trường. 42.1. Chức năng thừa nhận42.2. Chức năng thực hiện 42.3. Chức năng điều tiết, kích thích 42.4. Chức năng thông tin 5II. Phân loại và phân đoạn thị trường. 51. Phân loại thị trường 51.1. Phân loại theo phạm vi địa lý 51.2. Phân loại theo tính chất tiêu dùng hàng hoá trong mối quan hệ với thu nhập. 51.3. Phân loại theo mục đích sử dụng của hàng hoá 61.4. Phân loại theo mối quan hệ với quá trình tái sản xuất 61.5. Phân loại theo tính chất cạnh tranh 62. Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu. 6III. Sự cần thiết phải mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. 8CHƯƠNG II. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY XE MÁY - XE ĐẠP THỐNG NHẤT. 11I. Giới thiệu khái quát về Công ty Xe máy - Xe đạp Thống Nhất. 111. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 112. Những đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty. 133. Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý. 143.1. Chức năng, nhiệm vụ của ban giám đốc 153.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban. 163.3. Nhiệm vụ các phân xưởng sản xuất 16II. Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật ảnh hưởng đến việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty. 171. Đặc điểm về lao động. 17 2. Đặc điểm về máy móc thiết bị công nghệ. 192.1. Máy móc thiết bị 192.2. Dây chuyền công nghệ. 203. Đặc điểm về vốn 234. Tình hình cạnh tranh 24III. Đánh giá kết quả hoạt động tiêu thụ và tình hình mở rộng thị trường của Công ty Xe máy - Xe đạp Thống Nhất. 261. Kết quả hoạt động tiêu thụ của Công ty qua các năm. 262. Tình hình tiêu thụ một số mặt hàng chủ yếu của Công ty. 273. Mở rộng kênh phân phối, tạo thuận lợi cho khách hàng. 29a.Tổ chức khâu thanh toán linh hoạt. 30b. Hỗ trợ cước phí vận chuyển 31c. Bảo hành sản phẩm 314. Một số biện pháp chủ yếu mà Công ty đang áp dụng để mở rộng thị trường. 324.1. Phương thức giao dịch và tìm kiếm bạn hàng. 324.2. Sử dụng đòn bẩy kinh tế nhằm kích thích khách hàng. 324.3. Nâng cao chất lượng sản phẩm. 33IV. Đánh giá tổng quát về việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty. 331. Những mặt đã đạt được. 332. Những khó khăn tồn tại làm ảnh hưởng tới việc mở rộng thị trường của Công ty 342.1. Sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường, đặc biệt là với hàng ngoại nhập. 342.2. Vốn còn ở mức hạn hẹp. 352.3. Các hoạt động quảng cáo, giao tiếp khuyếch trương còn chưa thường xuyên và ở phạm vi hẹp. 35CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY XE MÁY - XE ĐẠP THỐNG NHẤT. 36I. Mục tiêu phương hướng phát triển của Công ty trong năm 2001 và những năm sắp tới. 361. Các chỉ tiêu kinh tế tài chính chủ yếu 362. Về biện pháp thực hiện 37II. Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty. 371. Giải pháp trước mắt. 381.1. Nâng cao khả năng Marketing của Công ty. 381.2. Giảm tỷ lệ sai hỏng và định mức tiêu dùng nguyên vật liệu, giảm giá bán. 401.3. Coi trọng công tác đổi mới công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. 422. Giải pháp lâu dài. 42III. Một số kiến nghị với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 44Kết luận 47Danh mục tài liệu tham khảo

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM. 3

I. Khái niệm và các chức năng của thị trường: 3

1. Khái niệm về thị trường. 3

2. Chức năng của thị trường. 4

2.1. Chức năng thừa nhận4

2.2. Chức năng thực hiện 4

2.3. Chức năng điều tiết, kích thích 4

2.4. Chức năng thông tin 5

II. Phân loại và phân đoạn thị trường. 5

1. Phân loại thị trường 5

1.1. Phân loại theo phạm vi địa lý 5

1.2. Phân loại theo tính chất tiêu dùng hàng hoá trong mối quan hệ với thu nhập. 5

1.3. Phân loại theo mục đích sử dụng của hàng hoá 6

1.4. Phân loại theo mối quan hệ với quá trình tái sản xuất 6

1.5. Phân loại theo tính chất cạnh tranh 6

2. Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu. 6

III. Sự cần thiết phải mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. 8

CHƯƠNG II. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY XE MÁY - XE ĐẠP THỐNG NHẤT. 11

I. Giới thiệu khái quát về Công ty Xe máy - Xe đạp Thống Nhất. 11

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 11

2. Những đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty. 13

3. Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý. 14

3.1. Chức năng, nhiệm vụ của ban giám đốc 15

3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban. 16

3.3. Nhiệm vụ các phân xưởng sản xuất 16

II. Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật ảnh hưởng đến việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty. 17

1. Đặc điểm về lao động. 17

2. Đặc điểm về máy móc thiết bị công nghệ. 19

2.1. Máy móc thiết bị 19

2.2. Dây chuyền công nghệ. 20

3. Đặc điểm về vốn 23

4. Tình hình cạnh tranh 24

III. Đánh giá kết quả hoạt động tiêu thụ và tình hình mở rộng thị trường của Công ty Xe máy - Xe đạp Thống Nhất. 26

1. Kết quả hoạt động tiêu thụ của Công ty qua các năm. 26

2. Tình hình tiêu thụ một số mặt hàng chủ yếu của Công ty. 27

3. Mở rộng kênh phân phối, tạo thuận lợi cho khách hàng. 29

a.Tổ chức khâu thanh toán linh hoạt. 30

b. Hỗ trợ cước phí vận chuyển 31

c. Bảo hành sản phẩm 31

4. Một số biện pháp chủ yếu mà Công ty đang áp dụng để mở rộng thị trường. 32

4.1. Phương thức giao dịch và tìm kiếm bạn hàng. 32

4.2. Sử dụng đòn bẩy kinh tế nhằm kích thích khách hàng. 32

4.3. Nâng cao chất lượng sản phẩm. 33

IV. Đánh giá tổng quát về việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty. 33

1. Những mặt đã đạt được. 33

2. Những khó khăn tồn tại làm ảnh hưởng tới việc mở rộng thị trường của Công ty 34

2.1. Sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường, đặc biệt là với hàng ngoại nhập. 34

2.2. Vốn còn ở mức hạn hẹp. 35

2.3. Các hoạt động quảng cáo, giao tiếp khuyếch trương còn chưa thường xuyên và ở phạm vi hẹp. 35

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY XE MÁY - XE ĐẠP THỐNG NHẤT. 36

I. Mục tiêu phương hướng phát triển của Công ty trong năm 2001 và những năm sắp tới. 36

1. Các chỉ tiêu kinh tế tài chính chủ yếu 36

2. Về biện pháp thực hiện 37

II. Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty. 37

1. Giải pháp trước mắt. 38

1.1. Nâng cao khả năng Marketing của Công ty. 38

1.2. Giảm tỷ lệ sai hỏng và định mức tiêu dùng nguyên vật liệu, giảm giá bán. 40

1.3. Coi trọng công tác đổi mới công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. 42

2. Giải pháp lâu dài. 42

III. Một số kiến nghị với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 44

Kết luận 47

Danh mục tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY