Luận văn Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng và trả lương tại công ty TNHH Kondo Việt Nam

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ TRẢ LƯƠNG 31.1 Cơ sở lý luận về công tác tuyển dụng 31.1.1. Khái niệm về tuyển dụng 31.1.2. Vai trò của tuyển dụng 31.1.3. Nguồn tuyển dụng 31.1.4. Các hình thức tuyển dụng 41.1.5 Quy trình tuyển dụng 51.1.6 Đánh giá hiệu quả của hoạt động tuyển dụng 71.2. Cơ sở lý luận về công tác trả lương 71.2.1. Khái niệm về tiền lương 71.2.2. Chức năng của tiền lương 71.2.3. Nguyên tắc trả lương 81.2.4. Các hình thức trả lương 9CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH KONDO VIỆT NAM 122.1. Tổng quan về Công ty TNHH KONDO VIỆT NAM 122.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 122.1.2. Mục tiêu và nguyên tắc hoạt động: 132.1.3 Cơ cấu tổ chức 142.1.4. Đặc điểm lao động của Công ty 162.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty qua 2 năm 2009-2010 192.2. Thực trạng công tác tuyển dụng tại Công ty 202.2.1. Quy chế về công tác tuyển dụng 202.2.2 Nguồn tuyển dụng 202.2.3. Quy trình tuyển dụng 222.2.4. Kết quả tuyển dụng của Công ty thời gian qua (Xem phụ lục 14) 262.3. Công tác trả lương tại Công ty 272.3.1. Mục tiêu và căn cứ đãi ngộ tại Công ty 272.3.2. Chế độ thù lao lao động tại Công ty 272.3.2.1. Chế độ tiền lương 272.3.2.2. Các khoản phụ cấp 282.3.2.3.Các hình thức tiền thưởng 282.3.2.4. Chế độ phúc lợi xã hội 292.3.2.5. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi 312.4. Đánh giá công tác tuyển dụng và trả lương của Công ty thời gian qua 312.4.1 Khảo sát quan điểm nhân viên trong Công ty 312.4.2. Đánh giá công tác tuyển dụng của công ty trong thời gian qua 382.4.2. Đánh giá công tác trả lương của công ty trong thời gian qua 39CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH KONDO VIỆT NAM 413.1 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng của Công ty 413.1.1 Mở rộng nguồn tuyển dụng 413.1.2 Phân loại đối tượng tuyển dụng 423.1.3 Xác định tiêu chuẩn tuyển chọn 433.1.4 Phương pháp tuyển dụng 433.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác trả lương của Công ty 443.3. Kiến nghị chung 47KẾT LUẬN 49

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ TRẢ LƯƠNG 3

1.1 Cơ sở lý luận về công tác tuyển dụng 3

1.1.1. Khái niệm về tuyển dụng 3

1.1.2. Vai trò của tuyển dụng 3

1.1.3. Nguồn tuyển dụng 3

1.1.4. Các hình thức tuyển dụng 4

1.1.5 Quy trình tuyển dụng 5

1.1.6 Đánh giá hiệu quả của hoạt động tuyển dụng 7

1.2. Cơ sở lý luận về công tác trả lương 7

1.2.1. Khái niệm về tiền lương 7

1.2.2. Chức năng của tiền lương 7

1.2.3. Nguyên tắc trả lương 8

1.2.4. Các hình thức trả lương 9

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH KONDO VIỆT NAM 12

2.1. Tổng quan về Công ty TNHH KONDO VIỆT NAM 12

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 12

2.1.2. Mục tiêu và nguyên tắc hoạt động: 13

2.1.3 Cơ cấu tổ chức 14

2.1.4. Đặc điểm lao động của Công ty 16

2.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty qua 2 năm 2009-2010 19

2.2. Thực trạng công tác tuyển dụng tại Công ty 20

2.2.1. Quy chế về công tác tuyển dụng 20

2.2.2 Nguồn tuyển dụng 20

2.2.3. Quy trình tuyển dụng 22

2.2.4. Kết quả tuyển dụng của Công ty thời gian qua (Xem phụ lục 14) 26

2.3. Công tác trả lương tại Công ty 27

2.3.1. Mục tiêu và căn cứ đãi ngộ tại Công ty 27

2.3.2. Chế độ thù lao lao động tại Công ty 27

2.3.2.1. Chế độ tiền lương 27

2.3.2.2. Các khoản phụ cấp 28

2.3.2.3.Các hình thức tiền thưởng 28

2.3.2.4. Chế độ phúc lợi xã hội 29

2.3.2.5. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi 31

2.4. Đánh giá công tác tuyển dụng và trả lương của Công ty thời gian qua 31

2.4.1 Khảo sát quan điểm nhân viên trong Công ty 31

2.4.2. Đánh giá công tác tuyển dụng của công ty trong thời gian qua 38

2.4.2. Đánh giá công tác trả lương của công ty trong thời gian qua 39

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH KONDO VIỆT NAM 41

3.1 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng của Công ty 41

3.1.1 Mở rộng nguồn tuyển dụng 41

3.1.2 Phân loại đối tượng tuyển dụng 42

3.1.3 Xác định tiêu chuẩn tuyển chọn 43

3.1.4 Phương pháp tuyển dụng 43

3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác trả lương của Công ty 44

3.3. Kiến nghị chung 47

KẾT LUẬN 49

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY