Luận văn Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay đối với tín dụng ngoài quốc doanh tại chi nhánh ngân hàng công thương khu vực Ba Ðình

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I:LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO ĐẢM TIỀN VAY 31 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG: 31.1 Khái niệm về ngân hàng thương mại: 31.2 Chức năng của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế: 41.2.1 Chức năng cung cấp điểm nhận tiền gửi cho các doanh nghiệp, hộ gia đình và chính phủ. 41.2.2 Chức năng thanh toán: 51.2.3 Chức năng tạo tiền: 51.3 Cho vay –Lí do tồn tại cơ bản của một ngân hàng. 61.4 Kinh tế ngoài quốc doanh trong việc tiếp cận vốn của ngân hàng: 91.4.1 Vị trí của tín dụng ngoài quốc doanh đối với hoạt động kinh doanh của ngân hàng 91.4.2 Khó khăn của ngân hàng khi thực hiện hoạt động tín dụng ngoài quốc doanh: 102 BẢO ĐẢM TIỀN VAY TRONG QUAN HỆ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG: 112.1 Khái niệm về bảo đảm tiền vay : 112.2 Sự cần thiết có sự bảo đảm đối với khoản cho vay của ngân hàng. 132.3 Ý nghĩa của bảo đảm tiền vay đối với các đối tượng tham gia quan hệ vay vốn 162.4 Các hình thức bảo đảm tiền vay: 202.4.1 Bảo đảm đối nhân: 202.4.1.1 Cho vay không có bảo đảm bằng tài sản: 212.4.1.2 Bảo lãnh của bên thứ ba: 212.4.2 Bảo đảm đối vật: 222.4.2.1 Bảo đảm bằng tài sản thế chấp của khách hàng vay: 222.4.2.2 Bảo đảm bằng tài sản cầm cố của khách hàng vay: 232.4.2.3 Bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay: 232.5 Những nhân tố ảnh hưởng đến bảo đảm tiền vay: 232.5.1 Môi trường pháp lý: 232.5.2 Quan hệ giữa ngân hàng và khách hàng: 242.5.3 Những yếu tố liên quan đến bản thân ngân hàng: 242.5.4 Mức độ an toàn của các tài sản bảo đảm: 252.5.5 Các yếu tố từ phía khách hàng vay: 26 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN BẢO ĐẢM TIỀN VAY ĐỐI VỚI TÍN DỤNG NGOÀI QUỐC DOANH TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG KHU VỰC BA ĐÌNH 261 KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG KHU VỰC BA ĐÌNH. 271.1 Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng công thương khu vực Ba Ðình. 271.2 Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng công thương khu vực Ba Ðình: 281.3 Những hoạt động chủ yếu của Chi nhánh ngân hàng công thương Ba Ðình: 301.4 Khái quát về tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh ngân hàng công thương Ba Ðình: 321.4.1 Về tình hình huy động vốn: 321.4.2 Về công tác tín dụng: 331.4.3 Về hoạt động kinh doanh đối ngoại: 351.4.4 Về công tác kế toán: 361.4.5 Công tác tiền tệ kho quỹ : 371.4.6 Về công tác kiểm tra - kiểm soát 382 TIẾN TRÌNH HÌNH THÀNH CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN BẢO ĐẢM TIỀN VAY: 382.1 Thời kì trước tháng 7/1989 382.2 Thời kỳ từ tháng 8/1989 đến 16/8/1996 382.3 Thời kì từ 17/8/1996 đến 14/01/2000 402.4 Thời kì từ tháng 1/2000 đến nay. 423 KHÁT QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG BA ĐÌNH: 443.1 Bối cảnh ảnh hưởng đến hoạt động cho vay ngoài quốc doanh 443.2 Kết quả hoạt động cho vay ngoài quốc doanh tại ngân hàng công thương khu vực Ba Ðình. 453.2.1 Cho vay vốn lưu động đối với kinh tế ngoài quốc doanh: 453.2.2 Cho vay trung dài hạn đối với kinh tế ngoài quốc doanh: 464 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BẢO ÐẢM TIỀN VAY ÐỐI VỚI TÍN DỤNG NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG KHU VỰC BA ĐÌNH: 484.1 Các hình thức bảo đảm tiền vay áp dụng đối với khách hàng trong khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 484.2 Hoạt động cho vay có bảo đảm bằng tài sản thế chấp của khách hàng vay: 504.3 Hoạt động cho vay có bảo đảm bằng tài sản cầm cố của khách hàng vay: 544.4 Hoạt động cho vay có bảo đảm bằng bảo lãnh của bên thứ ba: 574.5 Hoạt động cho vay có bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay: 584.6 Hoạt động cho vay không có bảo đảm bằng tài sản: 584.7 Đánh giá về công tác bảo đảm tiền vay đối với tín dụng ngoài quốc doanh tại chi nhánh ngân hàng công thương khu vực Ba Ðình: 594.7.1 Những kết quả mà chi nhánh đã đạt được trong việc thực hiện bảo đảm tiền vay: 594.7.2 Những hạn chế và vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện bảo đảm tiền vay: 62CHƯƠNG III:MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TIỀN VAY ĐỐI VỚI TÍN DỤNG NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG KHU VỰC BA ĐÌNH 661 ÐỊNH HƯỚNG HOẠT ÐỘNG CHO VAY NGOÀI QUỐC DOANH CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG KHU VỰC BA ĐÌNH TRONG NHỮNG NĂM TỚI. 692 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC bẢO ÐẢM TIỀN VAY ÐỐI VỚI TÍN DỤNG NGOÀI QUỐC DOANH: 702.1 Nhóm giải pháp nhằm thực hiện hình thức bảo đảm tiền vay bằng uy tín của khách hàng vay: 702.1.1 Xây dựng chiến lược khách hàng truyền thống: 702.1.2 Nâng cao khả năng thẩm định khách hàng và phương án sản xuất kinh doanh của các cán bộ tín dụng. 712.1.2.1 Thành lập bộ phận thẩm định độc lập. 712.1.2.2 Không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ tín dụng. 722.2 Nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện và mở rộng hình thức bảo đảm tiền vay bằng tài sản: 732.2.1 Thiết lập hệ thống thông tin trong nội bộ ngân hàng về định giá tài sản bảo đảm. 732.2.2 Cơ cấu lại bộ phận tín dụng ngoài quốc doanh theo hướng đa dạng hoá chuyên ngành của các cán bộ tín dụng. 732.2.3 Ða dạng hoá danh mục tài sản bảo đảm. 743 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC BẢO ÐẢM TIỀN VAY ÐỐI VỚI TÍN DỤNG NGOÀI QUỐC DOANH: 753.1 Ðối với Chính Phủ: 753.1.1 Về bảo đảm tiền vay bằng tài sản cầm cố,thế chấp và bảo lãnh của bên thứ 3: 763.1.2 Về bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay: 783.1.3 Tăng cường các biện pháp khuyến khích trong các chương trình bảo lãnh tín dụng: 803.2 Ðối với Ngân hàng Nhà nước: 803.2.1 Cho phép các ngân hàng thu phí giao dịch và phí giám sát đối với cho vay ngoài quốc doanh: 803.2.2 Thu thập và sắp xếp lại những văn bản liên quan đến bảo đảm tiền vay: 813.2.3 Phối hợp với các cơ quan khác để thành lập một trung tâm cung cấp thông tin hoạt động có hiệu quả. 813.2.4 Xây dựng một công ty định giá tài sản: 823.3 Ðối với Tổng cục địa chính, bộ tư pháp vá các bộ ngành khác có liên quan. 823.4 Ðối với Ngân hàng Công thương Việt nam: 84

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I:LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO ĐẢM TIỀN VAY 3

1 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG: 3

1.1 Khái niệm về ngân hàng thương mại: 3

1.2 Chức năng của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế: 4

1.2.1 Chức năng cung cấp điểm nhận tiền gửi cho các doanh nghiệp, hộ gia đình và chính phủ. 4

1.2.2 Chức năng thanh toán: 5

1.2.3 Chức năng tạo tiền: 5

1.3 Cho vay –Lí do tồn tại cơ bản của một ngân hàng. 6

1.4 Kinh tế ngoài quốc doanh trong việc tiếp cận vốn của ngân hàng: 9

1.4.1 Vị trí của tín dụng ngoài quốc doanh đối với hoạt động kinh doanh của ngân hàng 9

1.4.2 Khó khăn của ngân hàng khi thực hiện hoạt động tín dụng ngoài quốc doanh: 10

2 BẢO ĐẢM TIỀN VAY TRONG QUAN HỆ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG: 11

2.1 Khái niệm về bảo đảm tiền vay : 11

2.2 Sự cần thiết có sự bảo đảm đối với khoản cho vay của ngân hàng. 13

2.3 Ý nghĩa của bảo đảm tiền vay đối với các đối tượng tham gia quan hệ vay vốn 16

2.4 Các hình thức bảo đảm tiền vay: 20

2.4.1 Bảo đảm đối nhân: 20

2.4.1.1 Cho vay không có bảo đảm bằng tài sản: 21

2.4.1.2 Bảo lãnh của bên thứ ba: 21

2.4.2 Bảo đảm đối vật: 22

2.4.2.1 Bảo đảm bằng tài sản thế chấp của khách hàng vay: 22

2.4.2.2 Bảo đảm bằng tài sản cầm cố của khách hàng vay: 23

2.4.2.3 Bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay: 23

2.5 Những nhân tố ảnh hưởng đến bảo đảm tiền vay: 23

2.5.1 Môi trường pháp lý: 23

2.5.2 Quan hệ giữa ngân hàng và khách hàng: 24

2.5.3 Những yếu tố liên quan đến bản thân ngân hàng: 24

2.5.4 Mức độ an toàn của các tài sản bảo đảm: 25

2.5.5 Các yếu tố từ phía khách hàng vay: 26

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN BẢO ĐẢM TIỀN VAY ĐỐI VỚI TÍN DỤNG NGOÀI QUỐC DOANH TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG KHU VỰC BA ĐÌNH 26

1 KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG KHU VỰC BA ĐÌNH. 27

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng công thương khu vực Ba Ðình. 27

1.2 Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng công thương khu vực Ba Ðình: 28

1.3 Những hoạt động chủ yếu của Chi nhánh ngân hàng công thương Ba Ðình: 30

1.4 Khái quát về tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh ngân hàng công thương Ba Ðình: 32

1.4.1 Về tình hình huy động vốn: 32

1.4.2 Về công tác tín dụng: 33

1.4.3 Về hoạt động kinh doanh đối ngoại: 35

1.4.4 Về công tác kế toán: 36

1.4.5 Công tác tiền tệ kho quỹ : 37

1.4.6 Về công tác kiểm tra - kiểm soát 38

2 TIẾN TRÌNH HÌNH THÀNH CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN BẢO ĐẢM TIỀN VAY: 38

2.1 Thời kì trước tháng 7/1989 38

2.2 Thời kỳ từ tháng 8/1989 đến 16/8/1996 38

2.3 Thời kì từ 17/8/1996 đến 14/01/2000 40

2.4 Thời kì từ tháng 1/2000 đến nay. 42

3 KHÁT QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG BA ĐÌNH: 44

3.1 Bối cảnh ảnh hưởng đến hoạt động cho vay ngoài quốc doanh 44

3.2 Kết quả hoạt động cho vay ngoài quốc doanh tại ngân hàng công thương khu vực Ba Ðình. 45

3.2.1 Cho vay vốn lưu động đối với kinh tế ngoài quốc doanh: 45

3.2.2 Cho vay trung dài hạn đối với kinh tế ngoài quốc doanh: 46

4 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BẢO ÐẢM TIỀN VAY ÐỐI VỚI TÍN DỤNG NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG KHU VỰC BA ĐÌNH: 48

4.1 Các hình thức bảo đảm tiền vay áp dụng đối với khách hàng trong khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 48

4.2 Hoạt động cho vay có bảo đảm bằng tài sản thế chấp của khách hàng vay: 50

4.3 Hoạt động cho vay có bảo đảm bằng tài sản cầm cố của khách hàng vay: 54

4.4 Hoạt động cho vay có bảo đảm bằng bảo lãnh của bên thứ ba: 57

4.5 Hoạt động cho vay có bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay: 58

4.6 Hoạt động cho vay không có bảo đảm bằng tài sản: 58

4.7 Đánh giá về công tác bảo đảm tiền vay đối với tín dụng ngoài quốc doanh tại chi nhánh ngân hàng công thương khu vực Ba Ðình: 59

4.7.1 Những kết quả mà chi nhánh đã đạt được trong việc thực hiện bảo đảm tiền vay: 59

4.7.2 Những hạn chế và vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện bảo đảm tiền vay: 62

CHƯƠNG III:MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TIỀN VAY ĐỐI VỚI TÍN DỤNG NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG KHU VỰC BA ĐÌNH 66

1 ÐỊNH HƯỚNG HOẠT ÐỘNG CHO VAY NGOÀI QUỐC DOANH CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG KHU VỰC BA ĐÌNH TRONG NHỮNG NĂM TỚI. 69

2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC bẢO ÐẢM TIỀN VAY ÐỐI VỚI TÍN DỤNG NGOÀI QUỐC DOANH: 70

2.1 Nhóm giải pháp nhằm thực hiện hình thức bảo đảm tiền vay bằng uy tín của khách hàng vay: 70

2.1.1 Xây dựng chiến lược khách hàng truyền thống: 70

2.1.2 Nâng cao khả năng thẩm định khách hàng và phương án sản xuất kinh doanh của các cán bộ tín dụng. 71

2.1.2.1 Thành lập bộ phận thẩm định độc lập. 71

2.1.2.2 Không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ tín dụng. 72

2.2 Nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện và mở rộng hình thức bảo đảm tiền vay bằng tài sản: 73

2.2.1 Thiết lập hệ thống thông tin trong nội bộ ngân hàng về định giá tài sản bảo đảm. 73

2.2.2 Cơ cấu lại bộ phận tín dụng ngoài quốc doanh theo hướng đa dạng hoá chuyên ngành của các cán bộ tín dụng. 73

2.2.3 Ða dạng hoá danh mục tài sản bảo đảm. 74

3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC BẢO ÐẢM TIỀN VAY ÐỐI VỚI TÍN DỤNG NGOÀI QUỐC DOANH: 75

3.1 Ðối với Chính Phủ: 75

3.1.1 Về bảo đảm tiền vay bằng tài sản cầm cố,thế chấp và bảo lãnh của bên thứ 3: 76

3.1.2 Về bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay: 78

3.1.3 Tăng cường các biện pháp khuyến khích trong các chương trình bảo lãnh tín dụng: 80

3.2 Ðối với Ngân hàng Nhà nước: 80

3.2.1 Cho phép các ngân hàng thu phí giao dịch và phí giám sát đối với cho vay ngoài quốc doanh: 80

3.2.2 Thu thập và sắp xếp lại những văn bản liên quan đến bảo đảm tiền vay: 81

3.2.3 Phối hợp với các cơ quan khác để thành lập một trung tâm cung cấp thông tin hoạt động có hiệu quả. 81

3.2.4 Xây dựng một công ty định giá tài sản: 82

3.3 Ðối với Tổng cục địa chính, bộ tư pháp vá các bộ ngành khác có liên quan. 82

3.4 Ðối với Ngân hàng Công thương Việt nam: 84

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY