Luận văn Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc giai đoạn hậu cổ phần hoá

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 4Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD 7I. Khái niệm hiệu quả hoạt động SXKD 71. Khái niệm hoạt động sản xuất kinh doanh 72. Khái niệm hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 73. Vai trò của hiệu quả hoạt động SXKD 83.1. Hiệu quả hoạt động SXKD là công cụ quản trị doanh nghiệp 83.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD 94. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động SXKD của doanh nghiệp 101.1. Các nhân tố bên ngoài 104.2. Các nhân tố bên trong 135. Bản chất của hiệu quả hoạt động SXKD 16III. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động SXKD 171. Chỉ tiêu doanh lợi 172. Các chỉ tiêu hiệu quả kinh kinh tế 183. Hiệu quả sử dụng vốn 184. Hiệu quả sử dụng lao động 205. Hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu 20III. Tác động của CPH đến hiệu quả hoạt động SXKD của doanh nghiệp 211. Những tác động góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD 211.1. CPH huy động thêm vốn của xã hội đầu tư vào hoạt động SXKD 211.2. CPH tạo ra doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu 211.3. CTCP tạo điều kiện để người lao động thực sự làm chủ doanh nghiệp 221.4. CTCP tạo ra cho doanh nghiệp cơ chế quản lý năng động, linh hoạt 232. Những vấn đề còn vướng mắc phát sinh trong CTCP làm hạn chế việc nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của doanh nghiệp 232.1. Những vấn đề phát sinh trong quan hệ giữa CTCP và Nhà nước 232.2. Những bất cập trong quản trị doanh nghiệp 24 2.3. Những vấn đề tồn đọng của quá trình CPH 252.4. Những vấn đề về tài chính và lao động 26Chương II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI Ô TÔ VĨNH PHÚC 27I. Giới thiệu tổng quan về Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc 271. Lịch sử hình thành và phát triển 272. Tình hình lao động trong Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc 293. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc 293.1. Mô hình cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc 303.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận 314. Đặc điểm cơ cấu vốn, cổ phần, cô phiếu và cổ đông 335. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty 365.1. Mục tiêu và chiến lược phát triển của công ty 365.2. Các hình thức kinh doanh cụ thể 37II. Thực trạng hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc giai đoạn hậu CPH 391. Những nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động SXKD của công ty 391.1. Năng lực nội bộ công ty 391.2. Nhu cầu của thị trường đối với các lĩnh vực SXKD của công ty 402. Thực trạng hoạt động SXKD của các doanh nghiệp sau CPH 423. Hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc giai đoạn hậu CPH 453.1. Kết quả hoạt động SXKD giai đoạn hậu CPH 453.2. Các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động SXKD 50Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD Ở CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI Ô TÔ VĨNH PHÚC 60I. Phương hướng hoạt động SXKD của Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc năm 2006 601. Về tổ chức và lao động 612. Kế hoạch SXKD, các chế độ chính sách đối với nhà nước 623. Kế hoạch phương tiện 634. Kế hoạch SXKD của Xí nghiệp Dịch vụ sửa chữa năm 2006 645. Kế hoạch kinh doanh trung tâm đào tạo năm 2006 65II. Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD ở Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc 661. Giải pháp về phía công ty 661.1. Giải pháp về vốn và tài chính 661.2. Giải pháp về lao động 681.3. Tối thiểu hoá các chi phí nhằm tăng lợi nhuận tương quan 702. Giải pháp về phía Nhà nước và các cấp ngành có liên quan 712.1.Giải pháp về vốn 712.2. Các giải pháp nhằm đảm bảo doanh thu cho doanh nghiệp 722.3. Một số giải pháp khác 73KẾT LUẬN 75TÀI LIỆU THAM KHẢO 76

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 4

Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD 7

I. Khái niệm hiệu quả hoạt động SXKD 7

1. Khái niệm hoạt động sản xuất kinh doanh 7

2. Khái niệm hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 7

3. Vai trò của hiệu quả hoạt động SXKD 8

3.1. Hiệu quả hoạt động SXKD là công cụ quản trị doanh nghiệp 8

3.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD 9

4. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động SXKD của doanh nghiệp 10

1.1. Các nhân tố bên ngoài 10

4.2. Các nhân tố bên trong 13

5. Bản chất của hiệu quả hoạt động SXKD 16

III. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động SXKD 17

1. Chỉ tiêu doanh lợi 17

2. Các chỉ tiêu hiệu quả kinh kinh tế 18

3. Hiệu quả sử dụng vốn 18

4. Hiệu quả sử dụng lao động 20

5. Hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu 20

III. Tác động của CPH đến hiệu quả hoạt động SXKD của doanh nghiệp 21

1. Những tác động góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD 21

1.1. CPH huy động thêm vốn của xã hội đầu tư vào hoạt động SXKD 21

1.2. CPH tạo ra doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu 21

1.3. CTCP tạo điều kiện để người lao động thực sự làm chủ doanh nghiệp 22

1.4. CTCP tạo ra cho doanh nghiệp cơ chế quản lý năng động, linh hoạt 23

2. Những vấn đề còn vướng mắc phát sinh trong CTCP làm hạn chế việc nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của doanh nghiệp 23

2.1. Những vấn đề phát sinh trong quan hệ giữa CTCP và Nhà nước 23

2.2. Những bất cập trong quản trị doanh nghiệp 24 2.3. Những vấn đề tồn đọng của quá trình CPH 25

2.4. Những vấn đề về tài chính và lao động 26

Chương II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI Ô TÔ VĨNH PHÚC 27

I. Giới thiệu tổng quan về Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc 27

1. Lịch sử hình thành và phát triển 27

2. Tình hình lao động trong Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc 29

3. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc 29

3.1. Mô hình cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc 30

3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận 31

4. Đặc điểm cơ cấu vốn, cổ phần, cô phiếu và cổ đông 33

5. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty 36

5.1. Mục tiêu và chiến lược phát triển của công ty 36

5.2. Các hình thức kinh doanh cụ thể 37

II. Thực trạng hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc giai đoạn hậu CPH 39

1. Những nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động SXKD của công ty 39

1.1. Năng lực nội bộ công ty 39

1.2. Nhu cầu của thị trường đối với các lĩnh vực SXKD của công ty 40

2. Thực trạng hoạt động SXKD của các doanh nghiệp sau CPH 42

3. Hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc giai đoạn hậu CPH 45

3.1. Kết quả hoạt động SXKD giai đoạn hậu CPH 45

3.2. Các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động SXKD 50

Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD Ở CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI Ô TÔ VĨNH PHÚC 60

I. Phương hướng hoạt động SXKD của Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc năm 2006 60

1. Về tổ chức và lao động 61

2. Kế hoạch SXKD, các chế độ chính sách đối với nhà nước 62

3. Kế hoạch phương tiện 63

4. Kế hoạch SXKD của Xí nghiệp Dịch vụ sửa chữa năm 2006 64

5. Kế hoạch kinh doanh trung tâm đào tạo năm 2006 65

II. Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD ở Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc 66

1. Giải pháp về phía công ty 66

1.1. Giải pháp về vốn và tài chính 66

1.2. Giải pháp về lao động 68

1.3. Tối thiểu hoá các chi phí nhằm tăng lợi nhuận tương quan 70

2. Giải pháp về phía Nhà nước và các cấp ngành có liên quan 71

2.1.Giải pháp về vốn 71

2.2. Các giải pháp nhằm đảm bảo doanh thu cho doanh nghiệp 72

2.3. Một số giải pháp khác 73

KẾT LUẬN 75

TÀI LIỆU THAM KHẢO 76

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY