Luận văn Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lượng tại Công ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật NDT

MỤC LỤCDANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .3DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU .4LỜI MỞ ĐẦU 5Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG DOANH NGHIỆP .71.1. QUAN ĐIỂM VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM .71.1.1. Khái niệm về chất lượng sản phẩm .71.1.2. Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng sản phẩm .81.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm .91.1.4. Năng suất, chất lượng và chi phí .111.1.5. Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng sản phẩm .131.2. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG .131.2.1. Khái niệm, bản chất và nhiệm vụ của quản lý chất lượng .141.2.2. Những yêu cầu chủ yếu trong quản lý chất lượng 161.2.3. Các chức năng cơ bản của quản lý chất lượng .171.2.4. Một số hệ thống quản lý chất lượng .18Chương II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT NDT .212.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY .212.1.1. Tên, địa chỉ của Công ty .212.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty .212.1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý .232.2. CÁC NỘI DUNG QUẢN LÝ CHUNG .282.2.1. Tình hình tiêu thụ sản phẩm và công tác Marketing .282.2.2. Cơ cấu lao động của Công ty .312.2.3. Hiệu quả sử dụng vốn của Công ty .322.2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty .342.3. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT NDT 362.3.1. Khái quát công tác quản lý chất lượng của Công ty .362.3.2. Phân tích công tác quản lý chất lượng của Công ty .412.3.3. Những kết quả đã đạt được .462.3.4. Những vấn đề còn tồn tại .46Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT NDT .483.1. Giải pháp 1 483.2. Giải pháp 2 513.3. Giải pháp 3 543.4. Giải pháp 4 553.5. Giải pháp 5 58Kết luận 62Tài liệu tham khảo .63

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .3

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU .4

LỜI MỞ ĐẦU 5

Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG DOANH NGHIỆP .7

1.1. QUAN ĐIỂM VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM .7

1.1.1. Khái niệm về chất lượng sản phẩm .7

1.1.2. Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng sản phẩm .8

1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm .9

1.1.4. Năng suất, chất lượng và chi phí .11

1.1.5. Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng sản phẩm .13

1.2. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG .13

1.2.1. Khái niệm, bản chất và nhiệm vụ của quản lý chất lượng .14

1.2.2. Những yêu cầu chủ yếu trong quản lý chất lượng 16

1.2.3. Các chức năng cơ bản của quản lý chất lượng .17

1.2.4. Một số hệ thống quản lý chất lượng .18

Chương II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT NDT .21

2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY .21

2.1.1. Tên, địa chỉ của Công ty .21

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty .21

2.1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý .23

2.2. CÁC NỘI DUNG QUẢN LÝ CHUNG .28

2.2.1. Tình hình tiêu thụ sản phẩm và công tác Marketing .28

2.2.2. Cơ cấu lao động của Công ty .31

2.2.3. Hiệu quả sử dụng vốn của Công ty .32

2.2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty .34

2.3. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT NDT 36

2.3.1. Khái quát công tác quản lý chất lượng của Công ty .36

2.3.2. Phân tích công tác quản lý chất lượng của Công ty .41

2.3.3. Những kết quả đã đạt được .46

2.3.4. Những vấn đề còn tồn tại .46

Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT NDT .48

3.1. Giải pháp 1 48

3.2. Giải pháp 2 51

3.3. Giải pháp 3 54

3.4. Giải pháp 4 55

3.5. Giải pháp 5 58

Kết luận 62

Tài liệu tham khảo .63

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY