Luận văn Một số giải pháp hoàn thiện công tác cải cách hành chính thuế tại cục thuế tỉnh Nam Định

Nội dung Trang

PHẦN MỞ ĐẦU 1

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 1

2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 2

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 2

5. Phương pháp nghiên cứu của đề tài 2

6. Kết cấu của luận văn 3

Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THUẾ

TẠI VIỆT NAM 4

1.1. Lý luận chung về hành chính thuế và cải cách hành chính thuế 4

1.1.1. Các khái niệm cơ bản 4

1.1.2. Nội dung của cải cách hành chính thuế 6

1.1.3. Sự cần thiết của cải cách hành chính thuế 12

1.2. Chương trình cải cách hành chính thuế ở Việt Nam từ năm 2005

đến 2010 và phương hướng đến năm 2020 14

1.2.1. Cải cách thể chế 15

1.2.2. Cải cách thủ tục hành chính 16

1.2.3. Cải cách về tổ chức bộ máy 20

1.2.4. Công tác quản lý tài chính và hiện đại hoá cơ sở vật chất

rang thiết bị làm việc 23

1.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác cải cách hành chính thuế

ại Việt Nam 23

1.4. Kinh nghiệm cải cách hành chính thuế của một số nước như

Pháp, Trung Quốc 24

1.4.1. Kinh nghiệm Cải cách hành chính thuế của Pháp 24

1.4.2. Kinh nghiệm Cải cách hành chính thuế của Trung Quốc 26

1.4.3. Những bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam khi thực

hiện cải cách hành chính thuế 28

Tóm tắt nội dung Chương 1 30

Chương 2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CẢI CÁCH

HÀNH CHÍNH THUẾ TẠI CỤC THUẾ TỈNH NAM ĐỊNH TỪ

NĂM 2007 ĐẾN NĂM 2012 31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY