Luận văn Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty que hàn điện Việt Đức

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I - HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG: 3I-/ QUAN NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÁC DOANH NGHIỆP TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG: 31-/ Quan niệm về tiêu thụ sản phẩm 32-/ Vai trò của tiêu thụ sản phẩm: 33-/ Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở doanh nghiệp: 4II-/ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM. 81-/ Nghiên cứu và xác định nhu cầu thị trường về sản phẩm. 82-/ Lựa chọn sản phẩm thích ứng và tiến hành tổ chức sản xuất. 113-/ Tiến hành các hoạt động tiếp tục sản xuất trong khâu tiêu thụ. 124-/ Dự trữ thành phẩm ở các doanh nghiệp và định giá tiêu thụ. 125-/ Lựa chọn kênh tiêu thụ và tổ chức mạng lưới bán hàng: 146-/ Tổ chức hoạt động xúc tiến bán hàng ở doanh nghiệp: 167-/ Tổ chức nghiệp vụ bán hàng: 178-/ Tổ chức các hoạt động dịch vụ trong quá trình tiêu thụ sản phẩm: 18III-/ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM. 201-/ Quan niệm về hiệu quả tiêu thụ sản phẩm. 202-/ Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả tiêu thụ sản phẩm. 203-/ Các biện pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm: 21CHƯƠNG II - THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY QUE HÀN ĐIỆN VIỆT - ĐỨC. 24I-/ GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY QUE HÀN ĐIỆN VIỆT - ĐỨC 241-/ Sự hình thành và phát triển của Công ty. 242-/ Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty Que hàn điện Việt - Đức. 25II-/ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY. 311-/ Đặc điểm hoạt động và mặt hàng kinh doanh của Công ty. 312-/ Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian qua: 34III-/ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY QUE HÀN ĐIỆN VIỆT - ĐỨC: 371-/ Thị trường mặt hàng que hàn điện: . 372-/ Hoạt độngnghiên cứu thị trường của Công ty 373-/ Tổ chức mạng lưới tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Que hàn điện Việt - Đức. 394-/ Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty theo chủng loại sản phẩm. 445-/ Phân tích tình hình cạnh tranh của Công ty trên thị trường: 496-/ Hoạt động dịch vụ trong tiêu thụ sản phẩm của Công ty: 507-/ Đánh giá nghiệp vụ giao nhận và thanh toán tiền hàng. 51IV-/ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN QUA. 521-/ Tình hình thực hiện kế hoạch về doanh thu qua 3 năm 1999 - 2001 của Công ty. 522-/ Đánh giá hiệu quả công tác tiêu thụ sản phẩm qua hệ thống chỉ tiêu: 53V-/ ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY. 54CHƯƠNG III - MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY QUE HÀN ĐIỆN VIỆT - ĐỨC. 56I-/ MỤC TIÊU PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI. 561-/ Những thuận lợi khó khăn tác động đến hoạt động kinh doanh của Công ty. 562-/ Mục tiêu phương hướng trong thời gian tới: 57II-/ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY: 581-/ Tổ chức tốt công tác nghiên cứu thị trường: 582-/ Biện pháp để nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm: 603-/ Xây dựng chính sách giá cả hợp lý. 634-/ Không ngừng mở rộng thị trường đặc biệt là thị trường Miền Nam và Miền Trung: Đồng thời tìm cách xâm nhập mở rộng thị trường ra thế giới. 655-/ Tăng cường hoạt động quảng cáo xúc tiến: 666-/ Nâng cao chất lượng hoạt động bán hàng trực tiếp. 687-/ Tổ chức và sử dụng hợp lý sức lao động trong Công ty: 69III-/ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ: 71Kết luận 73

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I - HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG: 3

I-/ QUAN NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM

Ở CÁC DOANH NGHIỆP TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG: 3

1-/ Quan niệm về tiêu thụ sản phẩm 3

2-/ Vai trò của tiêu thụ sản phẩm: 3

3-/ Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm

ở doanh nghiệp: 4

II-/ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM. 8

1-/ Nghiên cứu và xác định nhu cầu thị trường về sản phẩm. 8

2-/ Lựa chọn sản phẩm thích ứng và tiến hành tổ chức sản xuất. 11

3-/ Tiến hành các hoạt động tiếp tục sản xuất trong khâu tiêu thụ. 12

4-/ Dự trữ thành phẩm ở các doanh nghiệp và định giá tiêu thụ. 12

5-/ Lựa chọn kênh tiêu thụ và tổ chức mạng lưới bán hàng: 14

6-/ Tổ chức hoạt động xúc tiến bán hàng ở doanh nghiệp: 16

7-/ Tổ chức nghiệp vụ bán hàng: 17

8-/ Tổ chức các hoạt động dịch vụ trong quá trình tiêu thụ

sản phẩm: 18

III-/ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM. 20

1-/ Quan niệm về hiệu quả tiêu thụ sản phẩm. 20

2-/ Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả tiêu thụ sản phẩm. 20

3-/ Các biện pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm: 21

CHƯƠNG II - THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ

SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY QUE HÀN ĐIỆN VIỆT - ĐỨC. 24

I-/ GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY QUE HÀN ĐIỆN VIỆT - ĐỨC 24

1-/ Sự hình thành và phát triển của Công ty. 24

2-/ Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty Que hàn điện Việt - Đức. 25

II-/ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY. 31

1-/ Đặc điểm hoạt động và mặt hàng kinh doanh của Công ty. 31

2-/ Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong

thời gian qua: 34

III-/ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY

QUE HÀN ĐIỆN VIỆT - ĐỨC: 37

1-/ Thị trường mặt hàng que hàn điện: . 37

2-/ Hoạt độngnghiên cứu thị trường của Công ty 37

3-/ Tổ chức mạng lưới tiêu thụ sản phẩm ở Công ty

Que hàn điện Việt - Đức. 39

4-/ Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty theo

chủng loại sản phẩm. 44

5-/ Phân tích tình hình cạnh tranh của Công ty trên thị trường: 49

6-/ Hoạt động dịch vụ trong tiêu thụ sản phẩm của Công ty: 50

7-/ Đánh giá nghiệp vụ giao nhận và thanh toán tiền hàng. 51

IV-/ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM

CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN QUA. 52

1-/ Tình hình thực hiện kế hoạch về doanh thu qua

3 năm 1999 - 2001 của Công ty. 52

2-/ Đánh giá hiệu quả công tác tiêu thụ sản phẩm qua

hệ thống chỉ tiêu: 53

V-/ ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM

CỦA CÔNG TY. 54

CHƯƠNG III - MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY

HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY

QUE HÀN ĐIỆN VIỆT - ĐỨC. 56

I-/ MỤC TIÊU PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH

CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI. 56

1-/ Những thuận lợi khó khăn tác động đến hoạt động

kinh doanh của Công ty. 56

2-/ Mục tiêu phương hướng trong thời gian tới: 57

II-/ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG

TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY: 58

1-/ Tổ chức tốt công tác nghiên cứu thị trường: 58

2-/ Biện pháp để nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm: 60

3-/ Xây dựng chính sách giá cả hợp lý. 63

4-/ Không ngừng mở rộng thị trường đặc biệt là thị trường Miền Nam

và Miền Trung: Đồng thời tìm cách xâm nhập mở rộng

thị trường ra thế giới. 65

5-/ Tăng cường hoạt động quảng cáo xúc tiến: 66

6-/ Nâng cao chất lượng hoạt động bán hàng trực tiếp. 68

7-/ Tổ chức và sử dụng hợp lý sức lao động trong Công ty: 69

III-/ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ: 71

Kết luận 73

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY