Luận văn Một số biện pháp nhằm duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại Công ty chế biến ván nhân tạo

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1PHẦN I - CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỊ TRƯỜNG, DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG. 3I-/ NHỮNG QUAN NIỆM VỀ THỊ TRƯỜNG, PHÂN LOẠI VÀ VAI TRÒ CỦA THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM. 31-/ NHỮNG QUAN NIỆM VỀ THỊ TRƯỜNG. 32-/ PHÂN LOẠI THỊ TRƯỜNG. 42.1 Phân loại thị trường. 42.2 Phân đoạn thị trường. 53-/ VAI TRÒ CỦA THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP. 6II-/ NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM. 71-/ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ DUY TRÌ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP. 72-/ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM. 83-/ CHÍNH SÁCH GIAO TIẾP KHUẾCH TRƯƠNG. 94-/ CHÍNH SÁCH GIÁ CẢ. 105-/ CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM. 10III-/ QUAN NIỆM VỀ VẤN ĐỀ DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG. 111-/ TÍNH TẤT YẾU PHẢI DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÁC DOANH NGHIỆP. 112-/ YÊU CẦU ĐỐI VỚI VIỆC DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM. 133-/ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG, CÁC BIỆN PHÁP DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG. 144-/ CÁC BIỆN PHÁP NHẰM DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM. 16PHẦN II - THỰC TRẠNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÁN NHÂN TẠO CỦA CÔNG TY CHẾ BIẾN VÁN NHÂN TẠO TRONG NHỮNG NĂM QUA. 20I-/ ĐẶC ĐIỂM VỀ KINH TẾ - TỔ CHỨC - KỸ THUẬT ẢNH HƯỞNG TỚI VẤN ĐỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CHẾ BIẾN VÁN NHÂN TẠO. 201-/ SƠ LƯỢC VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CHẾ BIẾN VÁN NHÂN TẠO. 202-/ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM VỀ KINH TẾ, KỸ THUẬT ẢNH HƯỞNG TỚI SẢN XUẤT KINH DOANH, TỚI DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY. 26II-/ THỰC TRẠNG TIÊU THỤ VÁN NHÂN TẠO CỦA CÔNG TY CHẾ BIẾN VÁN NHÂN TẠO. 311-/ KẾT QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NHỮNG NĂM QUA. 312-/ ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG TIÊU THỤ DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ VÁN NHÂN TẠO CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM QUA. 44PHẦN III - PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP DUY TRÌ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÁN NHÂN TẠO CỦA CÔNG TY CHẾ BIẾN VÁN NHÂN TẠO. 471-/ PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ PHẦN CỦA CÔNG TY CHẾ BIẾN VÁN NHÂN TẠO. 472-/ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CƠ BẢN NHẰM DUY TRÌ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CHẾ BIẾN VÁN NHÂN TẠO. 483-/ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ VĨ MÔ. 56KẾT LUẬN 58TÀI LIỆU THAM KHẢO 59

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I - CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỊ TRƯỜNG, DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ

TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG

NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG. 3

I-/ NHỮNG QUAN NIỆM VỀ THỊ TRƯỜNG, PHÂN LOẠI VÀ VAI TRÒ CỦA THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM. 3

1-/ NHỮNG QUAN NIỆM VỀ THỊ TRƯỜNG. 3

2-/ PHÂN LOẠI THỊ TRƯỜNG. 4

2.1 Phân loại thị trường. 4

2.2 Phân đoạn thị trường. 5

3-/ VAI TRÒ CỦA THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP. 6

II-/ NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM. 7

1-/ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ DUY TRÌ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP. 7

2-/ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM. 8

3-/ CHÍNH SÁCH GIAO TIẾP KHUẾCH TRƯƠNG. 9

4-/ CHÍNH SÁCH GIÁ CẢ. 10

5-/ CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM. 10

III-/ QUAN NIỆM VỀ VẤN ĐỀ DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG. 11

1-/ TÍNH TẤT YẾU PHẢI DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÁC DOANH NGHIỆP. 11

2-/ YÊU CẦU ĐỐI VỚI VIỆC DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM. 13

3-/ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG, CÁC BIỆN PHÁP DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG. 14

4-/ CÁC BIỆN PHÁP NHẰM DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM. 16

PHẦN II - THỰC TRẠNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÁN NHÂN TẠO CỦA

CÔNG TY CHẾ BIẾN VÁN NHÂN TẠO TRONG NHỮNG NĂM

QUA. 20

I-/ ĐẶC ĐIỂM VỀ KINH TẾ - TỔ CHỨC - KỸ THUẬT ẢNH HƯỞNG TỚI VẤN ĐỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CHẾ BIẾN VÁN NHÂN TẠO. 20

1-/ SƠ LƯỢC VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CHẾ BIẾN VÁN NHÂN TẠO. 20

2-/ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM VỀ KINH TẾ, KỸ THUẬT ẢNH HƯỞNG TỚI SẢN XUẤT KINH DOANH, TỚI DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY. 26

II-/ THỰC TRẠNG TIÊU THỤ VÁN NHÂN TẠO CỦA CÔNG TY CHẾ BIẾN VÁN NHÂN TẠO. 31

1-/ KẾT QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NHỮNG NĂM QUA. 31

2-/ ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG TIÊU THỤ DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ VÁN NHÂN TẠO CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM QUA. 44

PHẦN III - PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP DUY TRÌ MỞ RỘNG

THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÁN NHÂN TẠO CỦA

CÔNG TY CHẾ BIẾN VÁN NHÂN TẠO. 47

1-/ PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ PHẦN CỦA CÔNG TY CHẾ BIẾN VÁN NHÂN TẠO. 47

2-/ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CƠ BẢN NHẰM DUY TRÌ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CHẾ BIẾN VÁN NHÂN TẠO. 48

3-/ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ VĨ MÔ. 56

KẾT LUẬN 58

TÀI LIỆU THAM KHẢO 59

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY