Luận văn Một số biện pháp cơ bản nhằm duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Tổng công ty Rau quả Việt nam - Đặc biệt là thị trường Mỹ sau Hiệp định Thương mại Việt – Mỹ

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1PHẦN MỘT: DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢNPHẨM LÀ MỤC TIÊU HÀNG ĐẦU ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG 3I. QUAN NIỆM CƠ BẢN VỀ THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM. 31. Khái niệm thị trường và cơ chế thị trường. 31.1 Khái niệm về thị trường. 31.2. Cơ chế thị trường 52. Phân loại thị trường và phân khúc thị trường 52.1. Phân loại thị trường 52.2. Phân khúc thị trường. 73. Chức năng của thị trường. 83.1. Chức năng thừa nhận. 83.2 Chức năng thực hiện. 83.3 chức năng điều tiết và kích thích. 83.4 chức năng thông tin 8II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA VIỆC DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG THỊ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP. 91. Các quan niệm về duy trì và mở rộng thị trường. 92. Vai trò và sự cần thiết của việc duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. 102.1. Vai trò 102.2. Tăng cường công tác duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ là đòi hỏi cấp bách đối với các doanh nghiệp nước ta hiện nay 113. Nguyên tắc chủ yếu của việc duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 114. Nội dung cơ bản của việc duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. 124.1. Công tác nghiên cứu thị trường. 124.2. Các chiến lược thị trường 135. Một số chỉ tiêu đánh giá về duy trì và mở rộng thị trường. 165.1. Thị phần. 165.2. Sản lượng sản phẩm tiêu thụ. 165.3. Chỉ tiêu tổng doanh thu. 165.4. Chỉ tiêu lợi nhuận 17III. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP. 171. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp. 172. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 183. Những phương hướng và biện pháp cơ bản nhằm duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 193.1. Đối với khách hàng. 193.2. Đối với đối thủ cạnh tranh và sản phảm thay thế. 203.3. Đối với bản thân doanh nghiệp. 21PHẦN HAI: THỰC TRẠNG VỀ THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ VIỆC MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CỦA TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ VIỆT NAM 22I. LỊCH SỬ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ VIỆT NAM. 221. Quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty rau quả Việt nam. 222. Nhiệm vụ chủ yếu của Tổng công ty. 233. Cơ cấu tổ chưc bộ máy quản lý của Tổng Công ty. 233.1 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Công ty 243.2.Cơ cấu bộ máy tổ chức 24II. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT CHỦ YẾU CỦA TỔNG CÔNG TY ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM. 11.Vị trí địa lý. 12. Đặc điểm về sản phẩm và thị trường tiêu thụ. 22.1. Về sản phẩm. 22.2. Về thị trường tiêu thụ. 33. Đặc điểm đất đai, máy móc thiết bị và công nghệ chế biến 43.1. Tình hình đất đai của Tổng công ty 43.2. Máy móc thiết bị, công nghệ và các nhà máy chế biến của Tổng công ty 54. Đặc điểm về lao động. 75. Đặc điểm về nguyên vật liệu và nguồn cung ứng của Tổng công ty. 85.1. Nguồn cung cấp rau. 85.2. Thực trạng nguồn cung cấp quả. 96. Đặc điểm về tài chính của Tổng công ty 12III. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA. 131. Tình hình sản xuất và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty 131.1. Sản xuất Nông nghiệp 141.2. Sản xuất công nghiệp. 161.3. Kinh doanh xuất nhập khẩu. 191.4. Công tác liên doanh- Cổ phần hoá 202. Tình hình tiêu thụ của Tổng công ty 212.1. Hệ thống kênh phân phối của Tổng công ty 232.2. Tình hình tiêu thụ trong nước. 232.3. Tình hình tiêu thụ rau quả ở thị trường nước ngoài. 252.4. Giá bán một số sản phẩm chính của Tổng công ty. 273. Phân tích thị trường tiêu thụ của Tổng công ty 293.1. Thị trường trong nước. 293.2.Thị trường ngoài nước 29IV. MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CỦA TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ VIỆT NAM . 341. Những thành tích đạt được: 342. Những vấn đề cần được tiếp tục giải quyết. 363. Nguyên nhân của những tồn tại trên 37PHẦN BA : MỘT SỐ BIỆN PHÁP CƠ BẢN NHẰM DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ Ở TỔNG CÔNG TY RAU QUẢVIỆT NAM - ĐẶC BIỆT LÀ THỊ TRƯỜNG MỸ SAU HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT - MỸ 40I. QUAN ĐIỂM VÀ ĐỊNH HƯỚNG DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẾN NĂM 2010. 401. Một số quan điểm định hướng về duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ của Tổng công ty rau quả Việt Nam. 401.1.Đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá trước hết cần đa dạng hoá trong sản xuất, đa phuơng hoá trong tìm kíêm thị trường tiêu thụ rau quả. 401.2.Trong việc duy trì và mở rộng thị trường rau quả cần chú ý khai thác những sản phẩm cây trồng đặc sản truyền thống. 412. Định hướng. 412.1. Định hướng sản phẩm và thị trường trong nước. 412.2. Định hướng sản phẩm và thị trường nước ngoài 422.3. Cơ cấu sản phẩm xuất khẩu. 42III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CƠ BẢN NHẰM DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ VIỆT NAM - ĐẶC BIỆT LÀ THỊ TRƯỜNG HOA KỲ 441. Mở rộng thị trường Mỹ 441.1. Thuận lợi đối với Tổng công ty khi mở rộng thị trường Mỹ sau hiệp định thương mại 451.2. Khó khăn đối với Tổng công ty khi mở rộng thị trường Mỹ sau hiệp định thương mại 451.3. Triển vọng mở ra đối với Tổng công ty rau quả Việt Nam khi mở rộng thị trường Mỹ 472. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường. 472.1. Thị trường đầu vào của Tổng công ty. 472.2. Thị trường đầu ra của Tổng công ty. 483. Xây dựng chiến lược kinh doanh của Tổng công ty 493.1. Chính sách sản phẩm 493.2. Chính sách về giá cả. 503.3. Chính sách phân phối. 504. Nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing của Tổng công ty 515. Tổ chức hợp lý bộ máy quản lý của Tổng công ty 526. Khai thác và sử dụng có hiệu quả hơn nữa các nguồn vốn của Tổng công ty 527. Một số kiến nghị đối với Nhà nước. 537.1. Trợ giúp các doanh nghiệp xuất khẩu rau quả. 537.2. Thực hiện chính sách gắn bảo hộ với chiến lược xuất khẩu. 547.3. Tài trợ cho xuất khẩu 547.4. Đơn giản hoá thủ tục xuất khẩu 547.5. Tăng cường công tác xuất khẩu 55KẾT LUẬN 56DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 57PHỤ LỤC THAM KHẢO: NỘI DUNG CHÍNH HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT - MỸ 58MỤC LỤC 64

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN MỘT: DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢNPHẨM LÀ MỤC TIÊU HÀNG ĐẦU ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG 3

I. QUAN NIỆM CƠ BẢN VỀ THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM. 3

1. Khái niệm thị trường và cơ chế thị trường. 3

1.1 Khái niệm về thị trường. 3

1.2. Cơ chế thị trường 5

2. Phân loại thị trường và phân khúc thị trường 5

2.1. Phân loại thị trường 5

2.2. Phân khúc thị trường. 7

3. Chức năng của thị trường. 8

3.1. Chức năng thừa nhận. 8

3.2 Chức năng thực hiện. 8

3.3 chức năng điều tiết và kích thích. 8

3.4 chức năng thông tin 8

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA VIỆC DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG THỊ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP. 9

1. Các quan niệm về duy trì và mở rộng thị trường. 9

2. Vai trò và sự cần thiết của việc duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. 10

2.1. Vai trò 10

2.2. Tăng cường công tác duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ là đòi hỏi cấp bách đối với các doanh nghiệp nước ta hiện nay 11

3. Nguyên tắc chủ yếu của việc duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 11

4. Nội dung cơ bản của việc duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. 12

4.1. Công tác nghiên cứu thị trường. 12

4.2. Các chiến lược thị trường 13

5. Một số chỉ tiêu đánh giá về duy trì và mở rộng thị trường. 16

5.1. Thị phần. 16

5.2. Sản lượng sản phẩm tiêu thụ. 16

5.3. Chỉ tiêu tổng doanh thu. 16

5.4. Chỉ tiêu lợi nhuận 17

III. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP. 17

1. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp. 17

2. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 18

3. Những phương hướng và biện pháp cơ bản nhằm duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 19

3.1. Đối với khách hàng. 19

3.2. Đối với đối thủ cạnh tranh và sản phảm thay thế. 20

3.3. Đối với bản thân doanh nghiệp. 21

PHẦN HAI: THỰC TRẠNG VỀ THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ VIỆC MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CỦA TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ VIỆT NAM 22

I. LỊCH SỬ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ VIỆT NAM. 22

1. Quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty rau quả Việt nam. 22

2. Nhiệm vụ chủ yếu của Tổng công ty. 23

3. Cơ cấu tổ chưc bộ máy quản lý của Tổng Công ty. 23

3.1 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Công ty 24

3.2.Cơ cấu bộ máy tổ chức 24

II. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT CHỦ YẾU CỦA TỔNG CÔNG TY ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM. 1

1.Vị trí địa lý. 1

2. Đặc điểm về sản phẩm và thị trường tiêu thụ. 2

2.1. Về sản phẩm. 2

2.2. Về thị trường tiêu thụ. 3

3. Đặc điểm đất đai, máy móc thiết bị và công nghệ chế biến 4

3.1. Tình hình đất đai của Tổng công ty 4

3.2. Máy móc thiết bị, công nghệ và các nhà máy chế biến của Tổng công ty 5

4. Đặc điểm về lao động. 7

5. Đặc điểm về nguyên vật liệu và nguồn cung ứng của Tổng công ty. 8

5.1. Nguồn cung cấp rau. 8

5.2. Thực trạng nguồn cung cấp quả. 9

6. Đặc điểm về tài chính của Tổng công ty 12

III. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA. 13

1. Tình hình sản xuất và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty 13

1.1. Sản xuất Nông nghiệp 14

1.2. Sản xuất công nghiệp. 16

1.3. Kinh doanh xuất nhập khẩu. 19

1.4. Công tác liên doanh- Cổ phần hoá 20

2. Tình hình tiêu thụ của Tổng công ty 21

2.1. Hệ thống kênh phân phối của Tổng công ty 23

2.2. Tình hình tiêu thụ trong nước. 23

2.3. Tình hình tiêu thụ rau quả ở thị trường nước ngoài. 25

2.4. Giá bán một số sản phẩm chính của Tổng công ty. 27

3. Phân tích thị trường tiêu thụ của Tổng công ty 29

3.1. Thị trường trong nước. 29

3.2.Thị trường ngoài nước 29

IV. MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CỦA TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ VIỆT NAM . 34

1. Những thành tích đạt được: 34

2. Những vấn đề cần được tiếp tục giải quyết. 36

3. Nguyên nhân của những tồn tại trên 37

PHẦN BA : MỘT SỐ BIỆN PHÁP CƠ BẢN NHẰM DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ Ở TỔNG CÔNG TY RAU QUẢVIỆT NAM - ĐẶC BIỆT LÀ THỊ TRƯỜNG MỸ SAU HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT - MỸ 40

I. QUAN ĐIỂM VÀ ĐỊNH HƯỚNG DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẾN NĂM 2010. 40

1. Một số quan điểm định hướng về duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ của Tổng công ty rau quả Việt Nam. 40

1.1.Đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá trước hết cần đa dạng hoá trong sản xuất, đa phuơng hoá trong tìm kíêm thị trường tiêu thụ rau quả. 40

1.2.Trong việc duy trì và mở rộng thị trường rau quả cần chú ý khai thác những sản phẩm cây trồng đặc sản truyền thống. 41

2. Định hướng. 41

2.1. Định hướng sản phẩm và thị trường trong nước. 41

2.2. Định hướng sản phẩm và thị trường nước ngoài 42

2.3. Cơ cấu sản phẩm xuất khẩu. 42

III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CƠ BẢN NHẰM DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ VIỆT NAM - ĐẶC BIỆT LÀ THỊ TRƯỜNG HOA KỲ 44

1. Mở rộng thị trường Mỹ 44

1.1. Thuận lợi đối với Tổng công ty khi mở rộng thị trường Mỹ sau hiệp định thương mại 45

1.2. Khó khăn đối với Tổng công ty khi mở rộng thị trường Mỹ sau hiệp định thương mại 45

1.3. Triển vọng mở ra đối với Tổng công ty rau quả Việt Nam khi mở rộng thị trường Mỹ 47

2. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường. 47

2.1. Thị trường đầu vào của Tổng công ty. 47

2.2. Thị trường đầu ra của Tổng công ty. 48

3. Xây dựng chiến lược kinh doanh của Tổng công ty 49

3.1. Chính sách sản phẩm 49

3.2. Chính sách về giá cả. 50

3.3. Chính sách phân phối. 50

4. Nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing của Tổng công ty 51

5. Tổ chức hợp lý bộ máy quản lý của Tổng công ty 52

6. Khai thác và sử dụng có hiệu quả hơn nữa các nguồn vốn của Tổng công ty 52

7. Một số kiến nghị đối với Nhà nước. 53

7.1. Trợ giúp các doanh nghiệp xuất khẩu rau quả. 53

7.2. Thực hiện chính sách gắn bảo hộ với chiến lược xuất khẩu. 54

7.3. Tài trợ cho xuất khẩu 54

7.4. Đơn giản hoá thủ tục xuất khẩu 54

7.5. Tăng cường công tác xuất khẩu 55

KẾT LUẬN 56

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 57

PHỤ LỤC THAM KHẢO: NỘI DUNG CHÍNH HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT - MỸ 58

MỤC LỤC 64

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY