Luận văn Một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty CP luyện cán thép Gia Sàng

Lời cam đoan

Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt

Danh mục bảng biểu

Danh mục so đồ

MỞ ĐẦU.1

1. ĐẶT VẤN ĐỀ .1

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU.2

3. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU.2

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .2

5. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI .3

6. KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI .3

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

DOANH NGHIỆP .4

1.1. KHÁI QUÁT VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.4

1.1.1. Khái quát hoạt động tài chính doanh nghiệp .4

1.1.2. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp.5

1.1.3. Mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp.5

1.2. CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP .6

1.2.1. Các báo cáo tài chính .6

1.2.2. Cơ sở dữ liệu khác.7

1.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.8

1.3.1. Phương pháp so sánh.8

1.3.2. Phương pháp tỷ lệ .9

1.3.3. Phương pháp phân tích nhân tố .10

1.4. NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP .11

1.4.1 Phân tích khái quát tình hình tài chính qua các báo cáo tài chính.11

1.4.2. Phân tích hiệu quả tài chính.17

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY