Luận văn Mở rộng cho vay tiêu dùng tại sở giao dịch 1 Ngân hàng Công thương Việt Nam

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 4Chương 1 : KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 61.1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại cho vay tiêu dùng 61.1.1. Khái niệm 61.1.2. Đặc điểm cho vay tiêu dùng 101.1.3. Phân loại cho vay tiêu dùng 131.2. Mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại 181.2.1. Khái niệm mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại 181.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá mức độ mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại 181.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới mở rộng cho vay tiêu dùng 201.3.1. Nhóm nhân tố khách quan 201.3.2. Nhóm nhân tố chủ quan 22Chương 2: THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI SỞ GIAO DỊCH 1 NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG 252.1. Khái quát về sở GD1 ngân hàng Công Thương 252.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 252.1.2. Khái quát tình hình kinh doanh của SGD 1 NHCT VN 252.2. Thực trạng cho vay tiêu dùng tại chi nhánh 302.2.1. Đối tượng và quy trình 302.2.2. Thực trạng cho vay tiêu dùng 372.2. Đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh 452.2.1. Kết quả đạt được 452.2.2. Hạn chế và nguyên nhân 47Chương 3 : Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI SỞ GD1 NHCT VIỆT NAM 513.1. Định hướng phát triển của Ngân hàng 513.1.1. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2008 513.1.2. Các biện pháp thực hiện 513.2. Các biện pháp phát triển cho vay tiêu dùng 523.2.1. Thiết lập chiến lược và hoàn thiện chính sách cho vay tiêu dùng 523.2.2. Hoàn thiện quy trình cho vay tiêu dùng 533.2.3. Đa dạng hóa cho vay tiêu dùng 543.2.4. Đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh 543.2.5. Đẩy mạnh hoạt động marketing ngân hàng 553.2.6. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 553.3. Kiến nghị 563.3.1. Kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước: 563.3.2. Kiến nghị với ngân hàng nhà nước Việt Nam 573.3.3. Kiến nghị với ngân hàng công thương Việt Nam 58KẾT LUẬN 60TÀI LIỆU THAM KHẢO 61

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 4

Chương 1 : KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 6

1.1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại cho vay tiêu dùng 6

1.1.1. Khái niệm 6

1.1.2. Đặc điểm cho vay tiêu dùng 10

1.1.3. Phân loại cho vay tiêu dùng 13

1.2. Mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại 18

1.2.1. Khái niệm mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại 18

1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá mức độ mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại 18

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới mở rộng cho vay tiêu dùng 20

1.3.1. Nhóm nhân tố khách quan 20

1.3.2. Nhóm nhân tố chủ quan 22

Chương 2: THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI SỞ GIAO DỊCH 1 NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG 25

2.1. Khái quát về sở GD1 ngân hàng Công Thương 25

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 25

2.1.2. Khái quát tình hình kinh doanh của SGD 1 NHCT VN 25

2.2. Thực trạng cho vay tiêu dùng tại chi nhánh 30

2.2.1. Đối tượng và quy trình 30

2.2.2. Thực trạng cho vay tiêu dùng 37

2.2. Đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh 45

2.2.1. Kết quả đạt được 45

2.2.2. Hạn chế và nguyên nhân 47

Chương 3 : Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI SỞ GD1 NHCT VIỆT NAM 51

3.1. Định hướng phát triển của Ngân hàng 51

3.1.1. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2008 51

3.1.2. Các biện pháp thực hiện 51

3.2. Các biện pháp phát triển cho vay tiêu dùng 52

3.2.1. Thiết lập chiến lược và hoàn thiện chính sách cho vay tiêu dùng 52

3.2.2. Hoàn thiện quy trình cho vay tiêu dùng 53

3.2.3. Đa dạng hóa cho vay tiêu dùng 54

3.2.4. Đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh 54

3.2.5. Đẩy mạnh hoạt động marketing ngân hàng 55

3.2.6. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 55

3.3. Kiến nghị 56

3.3.1. Kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước: 56

3.3.2. Kiến nghị với ngân hàng nhà nước Việt Nam 57

3.3.3. Kiến nghị với ngân hàng công thương Việt Nam 58

KẾT LUẬN 60

TÀI LIỆU THAM KHẢO 61

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY