Luận văn Mô hình WRF và quy trình đồng hóa số liệu xoáy giả phục vụ dự báo bão

Mục lục Mở đầu. 1 CHƯƠNG 1: TổNG QUAN Về BãO Đổ Bộ Và ĐồNG HóA Số LIệU XOáY GIả . 3 1.1. Tổng quan về bão đổ bộ. 3 1.1.1. Các nghiên cứu về bão đổ bộ . 3 1.1.2. Sai số bão đổ bộ . 7 1.2 Tổng quan về đồng hóa số liệu xoáy giả. . 8 1.3 Các mô hình dự báo bão trong và ngoài nước . 12 CHƯƠNG 2: MÔ HìNH WRF Và QUY TRìNH ĐồNG HóA Số LIệUXOáY GIả phục vụ dự báo bão . 16 2.1. Mô hình WRF sử dụng trong dự báo bão . 16 2.1.1. Hệ tọa độ thẳng đứng và các biến thông lượng . 17 2.1.2. Hệ phương trình cơ bản. 17 2.1.3. Tham số hóa vật lý . 21 2.1.4. Cấu hình miền tính và nguồn số liệu . 222.2.Mô hình xây dựng xoáy giả . 23 2.2.1. Cơ sở lý thuyết . 23 2.2.2. Xây dựng xoáy giả . 26 2.3. Đồng hóa số liệu trường cài xoáy giả trong mô hình WRF . 27 2.4. Chỉ tiêu đánh giá. 32 CHƯƠNG 3: ĐáNH GIá KếT QUả Dự BáO BãO Đổ Bộ .34 CủA MÔ HìNH WRF .34 3.1. Tập số liệu nghiên cứu. 34 3.2. Đánh giá vai trò của đồng hóa số liệu trường cài xoáy giả trong dự báo bão bằng mô hình WRF. . 38 3.2.1. Lựa chọn yếu tố cấu thành xoáy giả trong đồng hóa số liệu trường cài xoáy giả. 38 3.2.2. Vai trò của đồng hóa số liệu xoáy giả đối với lựa chọn TH2 . 44 3.3 Đánh giá kết quả trên bộ mẫu số liệu các cơn bão đổ bộ được lựa chọn. 57 3.3.1. Đánh giá về quỹ đạo . 57 3.3.2. Đánh giá về cường độ . 60 3.4 Đánh giá vị trí và thời điểm đổ bộ . 61 3.4.1. Phương pháp xác định vị trí và thời điểm đổ bộ . 61 3.4.2. Đánh giá kết quả . 63 3.4.2.1. Đánh giá kết quả dự báo vị trí đổ bộ . 64 3.4.2.2. Đánh giá kết quả dự báo xu hướng đổ bộ . 71 Kết luận . 80 Tài liệu tham khảo . 83

Mục lục

Mở đầu. 1

CHƯƠNG 1: TổNG QUAN Về BãO Đổ Bộ Và ĐồNG HóA Số LIệU XOáY GIả . 3

1.1. Tổng quan về bão đổ bộ. 3

1.1.1. Các nghiên cứu về bão đổ bộ . 3

1.1.2. Sai số bão đổ bộ . 7

1.2 Tổng quan về đồng hóa số liệu xoáy giả. . 8

1.3 Các mô hình dự báo bão trong và ngoài nước . 12

CHƯƠNG 2: MÔ HìNH WRF Và QUY TRìNH ĐồNG HóA Số LIệUXOáY GIả

phục vụ dự báo bão . 16

2.1. Mô hình WRF sử dụng trong dự báo bão . 16

2.1.1. Hệ tọa độ thẳng đứng và các biến thông lượng . 17

2.1.2. Hệ phương trình cơ bản. 17

2.1.3. Tham số hóa vật lý . 21

2.1.4. Cấu hình miền tính và nguồn số liệu . 22

2.2.Mô hình xây dựng xoáy giả . 23

2.2.1. Cơ sở lý thuyết . 23

2.2.2. Xây dựng xoáy giả . 26

2.3. Đồng hóa số liệu trường cài xoáy giả trong mô hình WRF . 27

2.4. Chỉ tiêu đánh giá. 32

CHƯƠNG 3: ĐáNH GIá KếT QUả Dự BáO BãO Đổ Bộ .34

CủA MÔ HìNH WRF .34

3.1. Tập số liệu nghiên cứu. 34

3.2. Đánh giá vai trò của đồng hóa số liệu trường cài xoáy giả trong dự báo bão

bằng mô hình WRF. . 38

3.2.1. Lựa chọn yếu tố cấu thành xoáy giả trong đồng hóa số liệu trường cài

xoáy giả. 38

3.2.2. Vai trò của đồng hóa số liệu xoáy giả đối với lựa chọn TH2 . 44

3.3 Đánh giá kết quả trên bộ mẫu số liệu các cơn bão đổ bộ được lựa chọn. 57

3.3.1. Đánh giá về quỹ đạo . 57

3.3.2. Đánh giá về cường độ . 60

3.4 Đánh giá vị trí và thời điểm đổ bộ . 61

3.4.1. Phương pháp xác định vị trí và thời điểm đổ bộ . 61

3.4.2. Đánh giá kết quả . 63

3.4.2.1. Đánh giá kết quả dự báo vị trí đổ bộ . 64

3.4.2.2. Đánh giá kết quả dự báo xu hướng đổ bộ . 71

Kết luận . 80

Tài liệu tham khảo . 83

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY