Luận văn Mô hình dự báo thời tiết quy mô vừa RAMS và áp dụng dự báo quỹ đạo bão trên biển đông

MỤC LỤCCHƯƠNG I. 6 TỔNG QUAN PHƯƠNG PHÁP DỰBÁO TỔHỢP. 6 1.1. CƠSỞLÝ THUYẾT.6 1.2. PHÂN LOẠI HỆTHỐNG DỰBÁO TỔHỢP.7 1.2.1. Hệthống dựbáo tổhợp 1 chiều. 7 1.2.2. Hệthống dựbáo tổhợp 2 chiều.17 1.2.3. Hệthống dựbáo tổhợp 3 chiều.19 1.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP TỔHỢP KẾT QUẢDỰBÁO.21 1.3.1.Trung bình đơn giản.21 1.3.2. Tính trọng sốtheo sai số.22 1.3.3. Tính trọng sốbằng hồi quy tuyến tính.22 1.4. CÁC PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN KẾT QUẢTỔHỢP.23 1.4.1. Bản đồtrung bình và độphân tán.23 1.4.2. Spagheti maps - Bản đồghép chồng.24 1.4.3. Dựbáo đường đi của bão.24 1.5. KHẢNĂNG VÀ HIỆN TRẠNG DỰBÁO TỔHỢP ỞVIỆT NAM.25CHƯƠNG 2. 27 MÔ HÌNH DỰBÁO THỜI TIẾT QUY MÔ VỪA RAMS VÀ ÁP DỤNG DỰBÁO QUỸ ĐẠO BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG. 27 2.1. GIỚI THIỆU VỀMÔ HÌNH RAMS.27 2.1.1. Các phương trình cơbản của RAMS.28 2.1.2. Cấu trúc lưới.30 2.1.3. Sai phân thời gian.31 2.1.4. Bình lưu.33 2.1.5. Các điều kiện biên.36 2.2 ÁP DỤNG MÔ HÌNH RAMS ĐỂDỰBÁO QUỸ ĐẠO BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG.40 2.2.1 Chọn miền tính và cấu hình lưới.40 2.2.2 Cập nhật sốliệu địa phương trong mô hình RAMS.40 2.2.3 Đánh giá khảnăng dựbáo quỹ đạo bão bằng mô hình RAMS cho khu vực Biển Đông.42 2.3 PHƯƠNG PHÁP TẠO NHÂN BAN ĐẦU VÀ NUÔI NHIỄU TRÊN MÔ HÌNH RAMS.43 2.3.1 Tạo nhân ban đầu.43 2.3.2 Nuôi những dao động phát triển nhanh.45 CHƯƠNG 3. 48 THỬNGHIỆM DỰBÁO QUỸ ĐẠO BÃO BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI NHƯNG DAO ĐỘNG PHÁT TRIỂN NHANH CỦA MÔ HÌNH RAMS. 48 3.1 MÔ TẢTẬP SỐLIỆU NGHIÊN CỨU.48 3.2 NUÔI NHIỄU PHÁT TRIỂN NHANH CỦA MÔ HÌNH RAMS.49 3.3 DỰBÁOTỔHỢP QUỸ ĐẠO BÃO BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI NHỮNG DAO ĐỘNG PHÁT TRIỂN NHANH CỦA MÔ HÌNH RAMS.55 3.3.1 Cơn bão Chan chu (12-17/5/2006).55 3.5.2 Cơn bão Prapiroon (31/07/2006-3/8/2006).64 3.5.3. Đánh giá khảnăng dựbáo bão bằng phương pháp nuôi những dao động phát triển nhanh trên toàn bộtập mẫu.67 KẾT LUẬN. 74

MỤC LỤC

CHƯƠNG I. 6

TỔNG QUAN PHƯƠNG PHÁP DỰBÁO TỔHỢP. 6

1.1. CƠSỞLÝ THUYẾT.6

1.2. PHÂN LOẠI HỆTHỐNG DỰBÁO TỔHỢP.7

1.2.1. Hệthống dựbáo tổhợp 1 chiều. 7

1.2.2. Hệthống dựbáo tổhợp 2 chiều.17

1.2.3. Hệthống dựbáo tổhợp 3 chiều.19

1.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP TỔHỢP KẾT QUẢDỰBÁO.21

1.3.1.Trung bình đơn giản.21

1.3.2. Tính trọng sốtheo sai số.22

1.3.3. Tính trọng sốbằng hồi quy tuyến tính.22

1.4. CÁC PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN KẾT QUẢTỔHỢP.23

1.4.1. Bản đồtrung bình và độphân tán.23

1.4.2. Spagheti maps - Bản đồghép chồng.24

1.4.3. Dựbáo đường đi của bão.24

1.5. KHẢNĂNG VÀ HIỆN TRẠNG DỰBÁO TỔHỢP ỞVIỆT NAM.25

CHƯƠNG 2. 27

MÔ HÌNH DỰBÁO THỜI TIẾT QUY MÔ VỪA RAMS VÀ ÁP DỤNG DỰ

BÁO QUỸ ĐẠO BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG. 27

2.1. GIỚI THIỆU VỀMÔ HÌNH RAMS.27

2.1.1. Các phương trình cơbản của RAMS.28

2.1.2. Cấu trúc lưới.30

2.1.3. Sai phân thời gian.31

2.1.4. Bình lưu.33

2.1.5. Các điều kiện biên.36

2.2 ÁP DỤNG MÔ HÌNH RAMS ĐỂDỰBÁO QUỸ ĐẠO BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG.40

2.2.1 Chọn miền tính và cấu hình lưới.40

2.2.2 Cập nhật sốliệu địa phương trong mô hình RAMS.40

2.2.3 Đánh giá khảnăng dựbáo quỹ đạo bão bằng mô hình RAMS cho khu vực

Biển Đông.42

2.3 PHƯƠNG PHÁP TẠO NHÂN BAN ĐẦU VÀ NUÔI NHIỄU TRÊN MÔ HÌNH

RAMS.43

2.3.1 Tạo nhân ban đầu.43

2.3.2 Nuôi những dao động phát triển nhanh.45

CHƯƠNG 3. 48

THỬNGHIỆM DỰBÁO QUỸ ĐẠO BÃO BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI

NHƯNG DAO ĐỘNG PHÁT TRIỂN NHANH CỦA MÔ HÌNH RAMS. 48

3.1 MÔ TẢTẬP SỐLIỆU NGHIÊN CỨU.48

3.2 NUÔI NHIỄU PHÁT TRIỂN NHANH CỦA MÔ HÌNH RAMS.49

3.3 DỰBÁOTỔHỢP QUỸ ĐẠO BÃO BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI NHỮNG DAO

ĐỘNG PHÁT TRIỂN NHANH CỦA MÔ HÌNH RAMS.55

3.3.1 Cơn bão Chan chu (12-17/5/2006).55

3.5.2 Cơn bão Prapiroon (31/07/2006-3/8/2006).64

3.5.3. Đánh giá khảnăng dựbáo bão bằng phương pháp nuôi những dao động

phát triển nhanh trên toàn bộtập mẫu.67

KẾT LUẬN. 74

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY