Luận văn Mô hình ẩn dụ cấu trúc trên cứ liệu ca từ trịnh công sơn

MỤC LỤC MỤC LỤC . 6DẪN NHẬP . 9I. Lý do chọn đềtài . 9II. Lịch sửvấn đề. 9III. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi tưliệu . 13IV. Phương pháp nghiên cứu . 14V. Ý nghĩa của đềtài . 15VI. Bốcục của luận văn . 15Chương I. NHỮNG TIỀN ĐỀLÍ LUẬN CỦA LUẬN VĂN . 16I. Nhận xét chung . 16II. Nguyên lí cơbản . 16III. Các luận điểm cơbản . 183.1. VềLuận điểm thứnhất . 183.2. VềLuận điểm thứhai . 21IV. Phân loại ẩn dụtri nhận . 244.1. Ẩn dụcấu trúc . 244.2. Ẩn dụ định hướng . 254.3. Ẩn dụbản thể. 284.4. Ẩn dụvật chứa . 28V. Ẩn dụcấu trúc – đối tượng nghiên cứu của luận văn . 335.1. Những ý niệm thường gặp ởmiền NGUỒN. 335.2. Những ý niệm thường gặp ởmiền ĐÍCH: . 355.3. Tính hệthống của ẩn dụcấu trúc . 365.3.1. Bình diện những yếu tốcấu thành ý niệm . 365.3.2. Quan hệánh xạ, hay quan hệgán ghép . 37 5.3.3. Quan hệsuy ra . 375.4. Tính sáng tạo của ẩn dụcấu trúc . 39VI. Tiểu kết . 40Chương II. ẨN DỤCẤU TRÚC: BẢN CHẤT VÀ TÍNH HỆTHỐNG . 41I. Bản chất bộphận của sựcấu trúc hóa ẩn dụ. 431.1. Ẩn dụcấu trúc tham gia sắp xếp hoạt động thường nhật của con người . 431.2. Ẩn dụtri nhận có đặc trưng tính bộphận: .451.2.1. Ý niệm “VÔ THƯỜNG” . 451.2.2. Khái niệm VÔ THƯỜNG. 471.2.3. Một sốquan điểm về“VÔ THƯỜNG” . 481.2.4. Cái nhìn của văn hoá Việt Nam đối với VÔ THƯỜNG. 491.2.5. Tưduy của Trịnh Công Sơn về VÔ THƯỜNG. 501.2.6. Những hình ảnh VÔ THƯỜNGmà Trịnh Công Sơn đã nói đến: . 53II. Tính hệthống của những ẩn dụý niệm . 572.1. Phương thức xác định những biểu thức ẩn dụ. 57Ý niệm “ĐOÁ HOA” .572.2. Ý niệm ẩn dụ được tổchức một cách hệthống . 60III. Tiểu kết . 70Chương III. ẨN DỤCẤU TRÚC: KHẢNĂNG KẾT HỢP . 72I. Khái niệm vềkhảnăng kết hợp . 72II. Một sốnhững ẩn dụkết hợp điển hình: . 802.1. Ẩn dụcấu trúc kết hợp với ẩn dụcấu trúc . 802.2. Ẩn dụcấu trúc kết hợp với ẩn dụ định hướng . 822.3. Ẩn dụcấu trúc kết hợp với ẩn dụvật chứa . 82III. Tiểu kết . 103KẾT LUẬN . 104DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 107 Tiếng Việt . 107Tiếng Anh . 110DANH SÁCH NHỮNG ẨN DỤÝ NIỆM ĐƯỢC NÊU LÊN TRONG LUẬN VĂN . 111BẢNG TỪVỰNG TINH THẦN (NHỮNG Ý NIỆM TẠO NÊN MIỀNNGUỒN) . 114BẢNG TỪVỰNG TINH THẦN (NHỮNG Ý NIỆM TẠO NÊN MIỀN ĐÍCH) . 121CÁC TÁC GIA . 124

MỤC LỤC

MỤC LỤC . 6

DẪN NHẬP . 9

I. Lý do chọn đềtài . 9

II. Lịch sửvấn đề. 9

III. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi tưliệu . 13

IV. Phương pháp nghiên cứu . 14

V. Ý nghĩa của đềtài . 15

VI. Bốcục của luận văn . 15

Chương I. NHỮNG TIỀN ĐỀLÍ LUẬN CỦA LUẬN VĂN . 16

I. Nhận xét chung . 16

II. Nguyên lí cơbản . 16

III. Các luận điểm cơbản . 18

3.1. VềLuận điểm thứnhất . 18

3.2. VềLuận điểm thứhai . 21

IV. Phân loại ẩn dụtri nhận . 24

4.1. Ẩn dụcấu trúc . 24

4.2. Ẩn dụ định hướng . 25

4.3. Ẩn dụbản thể. 28

4.4. Ẩn dụvật chứa . 28

V. Ẩn dụcấu trúc – đối tượng nghiên cứu của luận văn . 33

5.1. Những ý niệm thường gặp ởmiền NGUỒN. 33

5.2. Những ý niệm thường gặp ởmiền ĐÍCH: . 35

5.3. Tính hệthống của ẩn dụcấu trúc . 36

5.3.1. Bình diện những yếu tốcấu thành ý niệm . 36

5.3.2. Quan hệánh xạ, hay quan hệgán ghép . 37

5.3.3. Quan hệsuy ra . 37

5.4. Tính sáng tạo của ẩn dụcấu trúc . 39

VI. Tiểu kết . 40

Chương II. ẨN DỤCẤU TRÚC: BẢN CHẤT VÀ TÍNH HỆTHỐNG . 41

I. Bản chất bộphận của sựcấu trúc hóa ẩn dụ. 43

1.1. Ẩn dụcấu trúc tham gia sắp xếp hoạt động thường nhật của con người . 43

1.2. Ẩn dụtri nhận có đặc trưng tính bộphận: .45

1.2.1. Ý niệm “VÔ THƯỜNG” . 45

1.2.2. Khái niệm VÔ THƯỜNG. 47

1.2.3. Một sốquan điểm về“VÔ THƯỜNG” . 48

1.2.4. Cái nhìn của văn hoá Việt Nam đối với VÔ THƯỜNG. 49

1.2.5. Tưduy của Trịnh Công Sơn về VÔ THƯỜNG. 50

1.2.6. Những hình ảnh VÔ THƯỜNGmà Trịnh Công Sơn đã nói đến: . 53

II. Tính hệthống của những ẩn dụý niệm . 57

2.1. Phương thức xác định những biểu thức ẩn dụ. 57

Ý niệm “ĐOÁ HOA” .57

2.2. Ý niệm ẩn dụ được tổchức một cách hệthống . 60

III. Tiểu kết . 70

Chương III. ẨN DỤCẤU TRÚC: KHẢNĂNG KẾT HỢP . 72

I. Khái niệm vềkhảnăng kết hợp . 72

II. Một sốnhững ẩn dụkết hợp điển hình: . 80

2.1. Ẩn dụcấu trúc kết hợp với ẩn dụcấu trúc . 80

2.2. Ẩn dụcấu trúc kết hợp với ẩn dụ định hướng . 82

2.3. Ẩn dụcấu trúc kết hợp với ẩn dụvật chứa . 82

III. Tiểu kết . 103

KẾT LUẬN . 104

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 107

Tiếng Việt . 107

Tiếng Anh . 110

DANH SÁCH NHỮNG ẨN DỤÝ NIỆM ĐƯỢC NÊU LÊN TRONG

LUẬN VĂN . 111

BẢNG TỪVỰNG TINH THẦN (NHỮNG Ý NIỆM TẠO NÊN MIỀN

NGUỒN) . 114

BẢNG TỪVỰNG TINH THẦN (NHỮNG Ý NIỆM TẠO NÊN MIỀN

ĐÍCH) . 121

CÁC TÁC GIA . 124

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY