Luận văn Làng nghề ở Thanh Hoá trong hội nhập kinh tế quốc tế

MỤC LỤC  Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 5 1.1. Làng nghề trong hội nhập kinh tế quốc tế 5 1.2. Vai trò của làng nghề trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội 22 1.3. Kinh nghiệp phát triển làng nghề ở một số tỉnh của Việt Nam 27 Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ Ở THANH HOÁ 34 2.1. Khái quát đặc điểm tự nhiên kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hoá tác động đến sự phát triển làng nghề 34 2.2. Đánh giá thực trạng phát triển làng nghề ở tỉnh Thanh Hoá 51 Chương 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ Ở THANH HOÁ 63 3.1. Quan điểm phát triển làng nghề ở Thanh Hoá 63 3.2. Những giải pháp cơ bản để phát triển làng nghề ở Thanh Hoá 69 KẾT LUẬN 86 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 PHỤ LỤC 91

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 5

1.1. Làng nghề trong hội nhập kinh tế quốc tế 5

1.2. Vai trò của làng nghề trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội 22

1.3. Kinh nghiệp phát triển làng nghề ở một số tỉnh của Việt Nam 27

Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ Ở THANH HOÁ 34

2.1. Khái quát đặc điểm tự nhiên kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hoá tác động đến sự phát triển làng nghề 34

2.2. Đánh giá thực trạng phát triển làng nghề ở tỉnh Thanh Hoá 51

Chương 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ Ở THANH HOÁ 63

3.1. Quan điểm phát triển làng nghề ở Thanh Hoá 63

3.2. Những giải pháp cơ bản để phát triển làng nghề ở Thanh Hoá 69

KẾT LUẬN 86

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 87

PHỤ LỤC 91

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY