Luận văn Kinh tế hợp tác trong nông nghiệp ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

MỤC LỤC

Lời cam đoan. i

Lời cảm ơn . ii

Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế . iii

Danh mục các chữ viết tắt . iv

Danh mục các bảng .v

Mục lục. vi

PHẦN I: MỞ ĐẦU .1

1.1. Tính cấp thiết của đề tài .1

1.2. Mục tiêu nghiên cứu.2

1.3. Phương pháp nghiên cứu.3

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.3

CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ KINH TẾ HỢP TÁC TRONG

NÔNG NGHIỆP.4

1.1. Lý luận chung về hợp tác và Hợp tác xã.4

1.1.1. Một số khái niệm .4

1.1.2. Các loại hình hợp tác trong nông nghiệp.6

1.2. Vai trò của Kinh tế hợp tác trong nông nghiệp.10

1.3. Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với sự phát triển các loại hình

Hợp tác trong nông nghiệp ở Việt Nam.13

1.4. Hợp tác xã trên Thế giới và Việt Nam .15

1.4.1. Tình hình các HTX trên thế giới .15

1.4.2. HTXNN ở Việt Nam. .17

1.4.3 Quá trình hình thành và phát triển HTX ở tỉnh Quảng Trị.24

1.5. Tổng quan vấn đề nghiên cứu .25

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỢP TÁC TRONG

NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN HẢI LĂNG .29

2.1. Tình hình cơ bản của huyện Hải Lăng .29

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên.29

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾvii

2.1.2.Tình hình Kinh tế- Xã hội. .33

2.1.3. Nhận xét chung.37

2.2. Tình hình phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp ở huyện hải Lăng.38

2.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp ở huyện .38

2.2.2. Số lượng xã viên.40

2.3. Thực trạng các HTXNN trên địa bàn huyện Hải Lăng .41

2.3.1. Đội ngũ cán bộ của các HTX .41

2.3.2. Các hoạt động dịch vụ chủ yếu của Hợp tác xã .43

2.3.3. Tình hình tài sản và nguồn vốn của Hợp tác xã .52

2.3.4. Kết quả hoạt động của các HTX.55

2.3.5. Những khó khăn, vướng mắc của các HTX .56

2.4. Thực trạng hoạt động của các Tổ hợp tác .58

2.4.1. Mô tả khái quát các mô hình hoạt động Tổ hợp tác .58

2.4.2. Kết quả hoạt động của các loại hình hợp tác.60

2.4.3. Những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của các Tổ hợp tác .61

2.5. Thành tựu và hạn chế của mô hình kinh tế hợp tác ở huyện Hải Lăng .61

2.5.1. Thành tựu.61

2.5.2. Hạn chế và nguyên nhân tồn tại các hạn chế.63

CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỢP

TÁC Ở HUYỆN HẢI LĂNG.66

3.1. Phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế hợp tác ở huyện Hải lăng .66

3.1.1. Phương hướng .66

3.1.2. Mục tiêu.66

3.2. Giải pháp để phát triển kinh tế hợp tác ở huyện Hải Lăng .67

3.2.1.Tăng cường quản lý Nhà nước đối với khu vực kinh tế tập thể nói chung

và HTX nói riêng. .67

3.2.2. Thực hiện các chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể

mà nòng cốt là HTX.69

3.2.3. Nâng cao năng lực hoạt động của các HTX .72

3.2.4 Xây dựng một số HTX điển hình .73

3.2.5. Tăng cường trích lập các quỹ và xây dựng quỹ khuyến nông.73

3.2.6 Xác định môi trường thể chế và tâm lý xã hội thuận lợi cho kinh tế tập thể

HTX phát triển .74

3.2.7. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Liên minh hợp

tác xã, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đối với phát triển HTX. .74

3.2.8. Các giải pháp cụ thể đối với kinh tế hợp tác ở huyện Hải Lăng .74

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHI .76

Kết luận .76

Kiến nghị.77

TÀI LIỆU THAM KHẢO.79

PHỤ LỤC .80

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY