Luận văn Kiểm toán nhà nước về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại tổng cục thuế

MỞ ĐẦU .1

CHưƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN KIỂM TOÁN NHÀ NưỚC VỀ QUẢN LÝ

VỐN ĐẦU Tư XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NSNN TẠI TỔNG CỤC THUẾ.6

1.1. Tổng quan nghiên cứu.6

1.2. Một số vấn đề lý luận chung về Kiểm toán nhà nước và quản lý vốn đầu tư xây

dựng cơ bản từ Ngân sách nhà nước .7

1.2.1. Khái niệm, địa vị pháp lý của Kiểm toán nhà nước.7

1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm toán nhà nước .7

1.2.3. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Kiểm toán Nhà nước.11

1.2.4. Khái niệm Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN .12

1.2.5. Các tiêu chí đánh giá Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN .12

1.2.6. Các nhân tố ảnh hưởng Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN.14

1.3. Kiểm toán nhà nước về Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN

1.3.1. Khái niệm .

1.3.2. Các tiêu chí đánh giá.

1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng.

1.4. Nội dung Kiểm toàn nhà nước về Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân

sách nhà nước tại Tổng cục Thuế.

1.4.1. Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán .

1.4.2. Giai đoạn thực hiện kiểm toán .

1.4.3. Giai đoạn lập và gửi Báo cáo kiểm toán .

1.5. Kinh nghiệm Kiểm toán nhà nước về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại

Bộ Giao thông vận tải .

CHưƠNG 2: PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .

2.1. Phương pháp kế thừa.

2.2. Phương pháp thu thập thông tin .

2.3. Phương pháp phân tích, xử lý thông tin .

2.4. Các bước thực hiện và thu thập số liệu .

CHưƠNG 3: THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN NHÀ NưỚC VỀ QUẢN LÝ VỐN

ĐẦU Tư XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NSNN TẠI TỔNG CỤC THUẾ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY