Luận văn Kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất sản phẩm trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn A&C chi nhánh tại Hà Nội thực hiện

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC CHI PHÍ SẢN XUẤT SẢN PHẨM TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 3I. Đặc điểm kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất sản phẩm trong kiểm toán báo cáo tài chính. 31. Đặc điểm chi phí sản xuất sản phẩm. 32. Kiểm soát nội bộ đối với CPSX 63. Đặc điểm của kiểm toán khoản mục CPSX trong kiểm toán BCTC 114. Vai trò của kiểm toán khoản mục CPSX trong kiểm toán BCTC. 14II. Nội dung và trình tự kiểm toán khoản mục cpsx trong kiểm toán BCTC. 151. Mục tiêu của kiểm toán khoản mục chi phí SXSP 152. Quy trình kiểm toán chi phí sản xuất 16 2.1. Lập kế hoạch Kiểm toán khoản mục CPSX 16 2.2. Thực hiện kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất 25 2.2.1. Kiểm toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 25 2.2.2. Kiểm toán chi phí nhân công trực tiếp 27 2.2.3. Kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất chung 30 2.2.4. Kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 31 2.3. Kết thúc kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất 32CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN (A&C) THỰC HIỆN 33I. Giới thiệu về công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn 331. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Kiểm toán và Tư vấn (A&C) 332. Tổ chức quản lý của Công ty cổ phần Kiểm toán và Tư vấn 37 2.1. Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Kiểm toán và Tư vấn 37 2.2. Chi nhánh Công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn tại Hà Nội 39 2.3. Đặc điểm hệ thống kiểm soát chất lượng tại Chi nhánh Công ty cổ phần Kiểm toán và Tư vấn tại Hà Nội 40II. Kiểm toán khoản mục chi phí SXSP trong kiểm toán BCTC của của Công ty cổ phần Kiểm toán và Tư vấn A&C (Chi nhánh tại Hà Nội) thực hiện 461. Công việc thực hiện trước kiểm toán 472. Lập kế hoạch kiểm toán tổng quát 493. Thực hiện kiểm toán chi phí sản xuất 593.1. Các thủ tục kiểm tra chi tiết thực hiện tại công tyABC.603.2. Thực hiện các thủ tục kiểm tra chi tiết khoản mục CPSX tại công ty XYZ .744. Kết thúc kiểm toán khoản mục chi phí SXSP 795. Công việc thực hiện sau kiểm toán 799CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC CHI PHÍ SXSP TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY A&C. 81I. Đánh giá thực tế kiểm toán của công ty A&C (Chi nhánh tại Hà Nội) 811. Đánh giá chương trình kiểm toán khoản mục CPSX 812. Đánh giá việc thực hiện chương trình kiểm toán khoản mục CPSX 82 2.1. Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 82 2.2. Giai đoạn thực hiện kiểm toán khoản mục CPSXSP 82 2.2.1. Về thực hiện thủ tục phân tích 84 2.2.2. Về thực hiện thủ tục kiểm tra chi tiết 84 2.3. Giai đoạn kết thúc kiểm toán 853. Đánh giá phương pháp chọn mẫu kiểm toán 864. Đánh giá việc liên kết các phần hành kiểm toán 865. Đánh giá việc quản lý và sử dụng giấy tờ làm việc 87II. Phương hướng hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục CPSX của công ty A&C (Chi nhánh tại Hà Nội) 871. Về công tác lập kế hoạch kiểm toán khoản mục CPSXSP 882. Về thực hiện thủ tục phân tích 913. Về kiểm toán số dư đầu năm 934. Về cách thức chọn mẫu kiểm toán 945. Về quản lý và sử dụng giấy tờ làm việc 956. Một số ý kiến đề xuất khác 95KẾT LUẬN 97

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC CHI PHÍ SẢN XUẤT SẢN PHẨM TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 3

I. Đặc điểm kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất sản phẩm trong kiểm toán báo cáo tài chính. 3

1. Đặc điểm chi phí sản xuất sản phẩm. 3

2. Kiểm soát nội bộ đối với CPSX 6

3. Đặc điểm của kiểm toán khoản mục CPSX trong kiểm toán BCTC 11

4. Vai trò của kiểm toán khoản mục CPSX trong kiểm toán BCTC. 14

II. Nội dung và trình tự kiểm toán khoản mục cpsx trong kiểm toán BCTC. 15

1. Mục tiêu của kiểm toán khoản mục chi phí SXSP 15

2. Quy trình kiểm toán chi phí sản xuất 16

2.1. Lập kế hoạch Kiểm toán khoản mục CPSX 16

2.2. Thực hiện kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất 25

2.2.1. Kiểm toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 25

2.2.2. Kiểm toán chi phí nhân công trực tiếp 27

2.2.3. Kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất chung 30

2.2.4. Kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 31

2.3. Kết thúc kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất 32

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN (A&C) THỰC HIỆN 33

I. Giới thiệu về công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn 33

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Kiểm toán và Tư vấn (A&C) 33

2. Tổ chức quản lý của Công ty cổ phần Kiểm toán và Tư vấn 37

2.1. Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Kiểm toán và Tư vấn 37

2.2. Chi nhánh Công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn tại Hà Nội 39

2.3. Đặc điểm hệ thống kiểm soát chất lượng tại Chi nhánh Công ty cổ phần Kiểm toán và Tư vấn tại Hà Nội 40

II. Kiểm toán khoản mục chi phí SXSP trong kiểm toán BCTC của của Công ty cổ phần Kiểm toán và Tư vấn A&C (Chi nhánh tại Hà Nội) thực hiện 46

1. Công việc thực hiện trước kiểm toán 47

2. Lập kế hoạch kiểm toán tổng quát 49

3. Thực hiện kiểm toán chi phí sản xuất 59

3.1. Các thủ tục kiểm tra chi tiết thực hiện tại công tyABC.60

3.2. Thực hiện các thủ tục kiểm tra chi tiết khoản mục CPSX tại công ty XYZ .74

4. Kết thúc kiểm toán khoản mục chi phí SXSP 79

5. Công việc thực hiện sau kiểm toán 799

CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC CHI PHÍ SXSP TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY A&C. 81

I. Đánh giá thực tế kiểm toán của công ty A&C (Chi nhánh tại Hà Nội) 81

1. Đánh giá chương trình kiểm toán khoản mục CPSX 81

2. Đánh giá việc thực hiện chương trình kiểm toán khoản mục CPSX 82

2.1. Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 82

2.2. Giai đoạn thực hiện kiểm toán khoản mục CPSXSP 82

2.2.1. Về thực hiện thủ tục phân tích 84

2.2.2. Về thực hiện thủ tục kiểm tra chi tiết 84

2.3. Giai đoạn kết thúc kiểm toán 85

3. Đánh giá phương pháp chọn mẫu kiểm toán 86

4. Đánh giá việc liên kết các phần hành kiểm toán 86

5. Đánh giá việc quản lý và sử dụng giấy tờ làm việc 87

II. Phương hướng hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục CPSX của công ty A&C (Chi nhánh tại Hà Nội) 87

1. Về công tác lập kế hoạch kiểm toán khoản mục CPSXSP 88

2. Về thực hiện thủ tục phân tích 91

3. Về kiểm toán số dư đầu năm 93

4. Về cách thức chọn mẫu kiểm toán 94

5. Về quản lý và sử dụng giấy tờ làm việc 95

6. Một số ý kiến đề xuất khác 95

KẾT LUẬN 97

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY